پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان93

10,000 تومان

پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده 

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند.

اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند، امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.

اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

کليد واژه 

بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

 

فهرست مطالب

کليات پژوهش

 • چکيده………………………………………………………………………………………. 1
 • مقدمه………………………………………………………………………………………. 3
 • انگيزه تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 3
 • ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 6
 • بيان مساله………………………………………………………………………………………………………… 7
 • سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 9
 • فرضيه هاي تحقيق                                                                                                                  10
 • اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 11
 • مشکلات تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 12
 • ساختار تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 13
 • سابقه و پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 14
 • روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش

مبحث اول تابعيت ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار اول : تعاریف و مفاهيم                                   25

الف) در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………. 26

بند 1 : تابعيت اصلی………………………………………………………………….. 29

بند 2 : تابعيت اکتسابی………………………………………………………………….. 29

بند 3 : تابعيت مضاعف………………………………………………………………….. 31

بند 4 : تبعه خارجی………………………………………………………………….. 31

ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام………………………………………………………………………………. 32

بند 1 : انواع تابعيت………………………………………………………………….. 33

بند 2 : مفهوم امت………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………………… 35

الف)  قوانين داخلي………………………………………………………………………………. 35

بند 1 : قانون اساسی………………………………………………………………….. 35

بند 2 : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت ………………………………………………………………….. 37

– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی…………………………………………………….. 38

– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی …………………………………………………….. 38

– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت …………………………………………………….. 39

بند 3 : ساير قوانين مرتبط با تابعيت………………………………………………………………………………. 40

ب) قوانين بين المللي………………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم   ازدواج………………………………………………………………………………………. 45

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه…………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام…………………………………………………………………………………………… 47

الف) ازدواج با مسلمانان………………………………………………………………………………. 47

ب) ازدواج با کفار………………………………………………………………………………. 48

گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………………………………………… 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي ………………………………………………………………………………. 50

ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني………………………………………………………………………………. 50

ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه………………………………………………………………………………. 50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني………………………………………………………………………………. 50

ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني………………………………………………………………………………. 51

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره………………………………………………………………………………. 51

فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان

مبحث اول ورود بيگانگان به کشور………………………………………………………………………………………. 54

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان…………………………………………………………………………………………… 54

گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور…………………………………………………………………………………………… 56

مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي………………………………………………………………………………………. 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجي…………………………………………………………………………………………… 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي…………………………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها…………………………………………………………………………………………… 69

مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ………………………………………………………………………………………. 71……………………………………………………………………………………….

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي

مبحث اول سابقه مسئله………………………………………………………………………………………. 76

مبحث دوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک………………………………………………………………………………………. 79

گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري…………………………………………………………………………………………… 80

الف) کودک بي هويت………………………………………………………………………………. 81

ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي…………………………………………………………………………………………… 88

مبحث سوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن………………………………………………………………………………………. 93

گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي…………………………………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي…………………………………………………………………………………………… 101

مبحث چهارم اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله………………………………………………………………………………………. 103

گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده…………………………………………………………………………………………… 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال…………………………………………………………………………………………… 108

الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني………………………………………………………………………………. 110

ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ………………………………………………………………………………. 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک…………………………………………………………………………………………… 115

نتيجه گيري و پيشنهادات

مبحث اول   نتیجه گیری از مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………. 118

مبحث دوم   پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي …………………………………………………………………………………………… 124……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………………… 125……………………………………………………………………………………………

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 127

چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….. 133

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من