پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آزمایش برج خنک کن

5,000 تومان

گزارشکار آزمایش برج خنک کن-آزمایشگاه عملیات واحد:

در زیر بخش های مهمی از آزمایشگاه عملیات واحد-آزمایش برج خنک کن اورده شده است:
 

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
 

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
 
2- هدف انجام آزمایش
 
3- وسایل مورد نیاز
 
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
 
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
 
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
 
7- نتیجه گیری
 
8- خطاها
 
9- منابع
 
 مخلوط گاز و بخار اشباع:اگر گاز خشک B که در مايع A نامحلول است در تماس با مقدار زيادي از آن مايع قرار گيرد ، مايع در داخل فاز گاز تبخير خواهد شد و اين عمل تا جايي ادامه مي يابد که فشار جزئي A در مخلوط گاز و بخار به فشار اشباع آن برسد .
تا زماني که بتوان گاز را غير محلول در مايع بع حساب آورد ، فشار جزئي بخار در مخلوط اشباع مستقل از جنس گاز و فشار کل مخلوط است .و تنها به دما و نوع مايع بستگي دارد.
مخلوط گاز و بخار اشباع نشده:اگر به هر دليلي فشار جزئي بخار در يم کخلوط گاز و بخار کمتر از فشار بخار تعادلي مايع در دماي مخلوط باشد ، مخلوط اشباع نشده است .
 
1- رطوبت مطلق : اگر در فرآيندي ميزان بخار موجود در يك مخلوط بخار و گاز دستخوش تغيير شود بدون انكه تغييري در ميزان گاز رخ دهد مناسب تر است كه از واحدي بر مبناي سازنده غير قابل ميعان ( گاز) استفاده گردد . نسبت جرم بخار به جرم گاز را رطوبت مطلق مي نامند و با ‘  Yنشان مي دهند . اگر كميات بر اساس مول باشند نسبت مذكور را رطوبت مطلق مولي گويند و با Y نشان مي دهند.
Y = yA/yB
 Y*MA/MB= ‘Y
اگر گاز خشك B كه در مايع A نامحلول است در تماس با مقدار زيادي از آن مايع قرار گيرد مايع در داخل گاز تبخير خواهد شد و اين عمل آنقدر ادامه خواهد يافت تا فشار جزيي A در مخلوط گاز و بخار به فشار اشباع آن يعني فشار بخار A در دماي مخلوط برسد .
تا زماني كه بتوان گاز را غير محلول در مايع به حساب آورد فشار جزيي بخار در مخلوط اشباع مستقل از جنس گاز و فشار كل مخلوط خواهد بود و تنها به دما و نوع مايع بستگي خواهد داشت.
ولي رطوبت مطلق مولي اشباع  يعني كميت روبرو ( P*A    YS =P*A/(Pt-علاوه بر دما و نوع مايع به فشار كل و رطوبت مطلق اشباع   YS*MA/MB=S’Y  علاوه بر متغير هاي فوق به جنس گاز هم وابسته است  . هر دو كميت رطوبت اشباع در نقطه جوش مايع در تحت فشار كل مخلوط برابر با بينهايت مي شود.
خواصي كه در زير تعريف مي شوند عمدتا براي مخلوطهاي اشباع نشده گاز و بخار به كار مي روند.
فرآيندهايي که در بخش مرطوب سازي بررسي مي شوند ،درباره انتقال جرم و انرژي بين فازهاست که در نتيجه تماس يک گاز با يگ مايع خالص که گاز در آن نامحلول است روي مي دهد.
با وجود اينکه اين فرآيند را مرطوب کردن مي نامند ، ولي هدف از اجراي آن فقط مرطوب کردن گاز نيست بلکه گاهي اوقات جهت رطوبت زدايي و سرد کردن گازها،اندازه گيري بخار موجود در گازها و سرد کردن کايعات نيز به کار مي رود .ماده اي که در اين موارد بين فازها انتقال مي يابد ،ماده تشکيل دهنده فاز مايع است که در طي تحول تبخير مي شود و يا ميعان مي يابد.
در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آزمایش برج خنک کن

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من