پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آسیب شناسی جراحات جسمانی و غیر جسمانی قربانیان بزه اسیدپاشی وبررسی چگونه گی جبران این خسارات وخلآ های قانونی آن.94

10,000 تومان

پایان نامه آسیب شناسی جراحات جسمانی و غیر جسمانی قربانیان بزه اسیدپاشی وبررسی چگونه گی جبران این خسارات وخلآ های قانونی آن.94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آسیب شناسی جراحات جسمانی و غیر جسمانی قربانیان بزه اسیدپاشی وبررسی چگونه گی جبران این خسارات وخلآ های قانونی آن.94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

جرایم در حوزه های مختلفی در حقوق جزاء ارتکاب می یابند، اسیدپاشی پدید مجرمانه ای است که بعنوان جرمی خشن در حوزه سلب امنیت و آسایش عمومی اشخاص انجام می گردد. امروزه بزه اسیدپاشی، در نصوص غالب قوانین جزائی کشورهای جهان و همچنین در متن اکثر اسناد بین المللی جزائی مهم ، مورد شناسایی قرار گرفته است، در حقوق کیفری ایران سبقه جرم انگاری این پدیده شوم مجرمانه به حدود پنجاه و اندی سال قبل باز می گردد،در مورخه:16/12/1337 ه.ش قانون گذار       به دلیل شیوع ارتکاب بزه اسیدپاشی و برای رهایی از انتقادات شدید دستگاه قضایی و مردمی،نسبت بر عدم اقدام شایسته قانون گذار در برخورد با افراد اسیدپاش ،،بطور شتاب زده و با انگیزه تدافعی مترصد تدوین   و تصویب  لایحه ای قانونی، در خصوص جرم انگاری پدیده اسیدپاشی برآمد و اسیدپاشی را ” پاشیدن عمدی اسید یا دیگر مشتقات مربوط بر علیه دیگران” دانست،لایحه ای که تنها اقدام نسبت بر جرم انگاری این عامل نمود و توجه به حقوق خسارتی و نحوه جبران آن، برای قربانیان این جرم نداشت ، قانونی که  امروزه در خصوص حیات یا نسخ آن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به دلیل ایجاد تغییرات بنیادین در نهاد حقوق جزایی ایران در سایه ای از ابهام قرار دارد ، به همین دلیل انگیزه نگارنده   در انتخاب موضوع پایان نامه حاضر بررسی مسائل بیان شده و یافتن راه حلی برای آنها بوده است. نوع هدف پایان نامه حاضر،کاربردیست و روش تحقیق در آن بصورت کتابخانه ای می باشد، پایان نامه نگاشته شده مترصد پاسخ گویی به سوالات ذیل تحت عنوان: تعریف نظری اسیدپاشی و بررسی ارتباط معنادار آن با  دسترسی آسان افراد به محلول اسید و ارتکاب این جرم؟ شناخت انواع سوخته گی های ناشی از بزه اسیدپاشی در منظر پزشکی قانونی و  نحوء تعیین درصد این سوخته گی ها ، جهت تعیین دیات    آنها ؟ آسیب های معنوی در بزه اسید پاشی دارای چه ماهیتی اند و جبران این خسارات و خسارات مادی   و درمانی (خسارات فرادیاتی) بزه دیدگان بزه اسیدپاشی بر اساس لایحه جدید آیین دادرسی کیفری چگونه است؟مجازات بزه اسیدپاشی چگونه است و آیا بین افزایش میزان مجازات جرم اسیدپاشی و کاهش بروز این جرم رابطه معنی داری وجود دارد؟ در ارتباط با پدیده شوم اسیدپاشی است و قصد دارد که در انتهاء به اهداف ذیل نایل آید.شناخت پدیده اسیدپاشی و بررسی وضعیت کنونی عنصر قانونی این جرم در حقوق داخلی جزائی ایران، شناخت انواع سوخته گی های بدنی به واسطه ارتکاب بزه اسیدپاشی علیه اشخاص     و بررسی نحوه جبران حقوق خسارتی بعد بدنی و غیربدنی بزه دیدگان  بزه اسیدپاشی براساس لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ، شناخت عنصر مجازاتی  فعلی در بزه اسیدپاشی می باشد.

کلید واژه ها: جرم ، محلول اسید،آسیب های بدنی و معنوی، خسارات دياتي و فرادياتي.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صحفه  

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات  و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..2     

  1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.بیآن مسله………………………………………………………………………………………………………………………………….4

3..سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….6

4.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….6

5.اهدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………7

6.پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………7

7.اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………8

8.موانع و مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..8

9.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

  1. تعاریف عملیاتی کلیدواژه ها …………………………………………………………………………………………………..9
  2. سازماندهی مطالب تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10

د

بخش اول : بررسی نظری و جرمشناسی بزه اسیدپاشی وشناخت آسیب های بدنی ناشی از اسیدپاشی……11

فصل اول  : بررسي نظری و جرمشناسی  بزه اسیدپاشی…………………………………………………………………..11

مبحث اول: مفهوم اسیدپاشی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول: تاریخچه اسیدپاشی بعنوان جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی اشخاص……………………………12

بند اول: تعریف اسیدپاشی براساس لایحه قانونی مربوط بر اسیدپاشی مصوب: 16/12/1337………………..13

مبحث دوم: ماهیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اشخاص از منظر حقوق ادیان الهی…………………14

گفتار اول : حقوق اسلامی……………………………………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: حقوق مسیحیت………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: حقوق یهودیت…………………………………………………………………………………………………………..17

مبحث سوم: ماهیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اشخاص از منظر علوم جرمشناسی…………………18

گفتار اول: بررسی گروهی از  نظریات جرمشناسی در باب جرایم خشن علیه امنیت اشخاص……………….18

بند اول: نظریه زیگموند فروید (نظریه نهاد و فرامن و خود):…………………………………………………………….24

بند دوم: نظریه د ورکم (نظریه کارکردگرایانه):………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم : بررسی گروهی از  نظریات جامعه شناسی جنایی در باب جرایم خشن علیه امنیت اشخاص..29

بند اول: نظریه ساترلند………………………………………………………………………………………………………………..30

بند دوم: نظریه انومی مرتون………………………………………………………………………………………………………….30

ه

بند سوم: نظریه برچسب زنی………………………………………………………………………………………………………..31

گفتار سوم: بررسی رابطه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اشخاص و مدل شخصيتي بزهکاران  اسیدپاش از باب نظریات مطروحه در روانشناسی و جرمشناسی جنایی………………………………………………32

بند اول: شناخت مدل شخصیتی بزهکاران اسیدپاش و تقسیم بندی انحاء اختلالات روانی در مجرمین اسیدپاش……………………………………………………………………………………………………………………………………36

الف. اختلال روانی  دوقطبی:………………………………………………………………………………………………………..37

ب.اختلال روانی اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………………….38

پ.اختلال روانی سایکوز……………………………………………………………………………………………………………..40

بند دوم: بررسی مدل شخصيتي بزهکاران اسيدپاش از منظر نظریات جرمشناسی…………………………………41

بند اول: مجرمین بالفطره………………………………………………………………………………………………………………43

بند دوم: مجرمین دیوانه……………………………………………………………………………………………………………….45

بند سوم: مجرمین به عادت…………………………………………………………………………………………………………..45

بند جهارم: مجرمین هیجانی………………………………………………………………………………………………………….48

بند چهارم: مجرمین اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………49

فصل دوم: بررسی انواع  آسیب های بدنی به واسطه اسیدپاشی از منظر پزشکی قانون………………………….50

مبحث اول:تعاريف آسيب بدني از ديدگاه هاي مختلف……………………………………………………………………51

گفتار اول: تعريف آسيب هاي جسماني در لغت……………………………………………………………………………..51

گفتار دوم: شناخت آسيب بدني از نگاه قرآن و روايات اسلامی…………………………………………………………52

و

گفتار سوم:تعريف آسیب بدنی از نظر پزشکی قانونی……………………………………………………………………….53

بند اول:  : سوخته گی با محلول  اسيد يا ديگر مشتقات مربوط بر آن بعنوان یک آسیب بدنی. ……………..54

بند دوم : انواع  سوخته گی ها به واسطه اسید پاشی………………………………………………………………………..55

1.سوخته گی در جه یک……………………………………………………………………………………………………………..55

2.سوخته گی درجه دو………………………………………………………………………………………………………………..56

  1. سوخته گی درجه سه………………………………………………………………………………………………………………56
  2. سوخته گی درجه چهار……………………………………………………………………………………………………………57

مبحث دوم: آثار حقوقی آسيب هاي بدني ” سلب حيات یا قطع عضو” در حقوق کيفري ايران:……………60

گفتار اول: آثارحقوقی “سلب حيات يا قطع  اعضاء در  قوانین موضوعه حقوق کيفري ايران ……………….60

گفتار دوم: “سلب حيات يا قطع عضوء” بعنوان يک زيان يا نتيجه جرم:…………………………………………….61

بند اول: مرگ بزه ديده:………………………………………………………………………………………………………………..61

بند دوم: قطع عضوء بزه ديده:……………………………………………………………………………………………………….61

مبحث سوم: بررسی دیات قانونی سوخته گی ها و سایر آسیب های بدنی در حقوق جزائی ایران …………66

گفتار اول: بررسی دیات قانونی آسیب های بدنی در قالب ضرب و جرح ………………………………………….68

بند اول: آسیب های بدنی سطحی (حارصه و دامیه) ………………………………………………………………………68

بند دوم:آسیب های بدنی نیمه عمیق (متلاحمه و سمحاق):………………………………………………………………68

بند سوم: آسیب های بدنی عمیق (موضحه) …………………………………………………………………………………..69

ز

گفتار دوم: بررسی دیات قانونی آسیب های بدنی در قالب سوخته گی ها…………………………………………..70

بند اول: نحوه تععین دیات قانونی سوخته گی های درجه یک الی چهار ……………………………………………71

گفتار دوم: جدول دیات  قانونی جنایات بر نفس و مادون نفس در لایحه جدید ق.م.ا ………………………..72

1.جدول دیه کامل انسان که مجرم می تواند یکی از آنها را جهت تادیه انتخاب بنماید…………………………73

  1. جدول دیات جراحات بدنی ( براساس مواد 709 الی 715 ) از کتاب دیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………74
  2. جدول دیات سطحی بدنی ( براساس مواد 714 الی 715) از کتاب دیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………75
  3. جدول دیات منافع بینایی و بویایی اعضاء چشم و دماغ(براساس مواد 689 الی 694) از کتاب دیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………….75
  4. جدول دیات چشم ( براساس مواد 587 الی 591 ) کتاب دیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

بخش دوم: بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم  اسیدپاشی و چگونه گی جبران آسیب های بدنی و معنوی قربانیان آن………………………………………………………………………………………………………………………………….76

فصل اول :بررسی عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اسید پاشی …………………………………………………….76

مبحث اول: بررسی عنصر قانون جرم اسید پاشی…………………………………………………………………………….77

گفتار اول: بررسی سوابق جرم اسيد پاشي در حقوق کيفري ايران………………………………………………………77

بند اول: قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………………………77

الف: بررسي ماده واحده مربوط بر اسيد پاشي مصوب سال :16/12/1337 هجري شمسي…………………….82

ح

بند دوم: بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………………………..83

الف: بررسی قانون مجازات سال 1370 هجري شمسي…………………………………………………………………….83

ب: بررسی قانون مجازات سال 1392 هجري شمسي………………………………………………………………………84

1.ضررورت تدوین لایحه ای جامع در خصوص اسیدپاشی متناسب با شرایط حقوقی معاصر ایران ………85

2.بررسی نمونه پرونده قضایی اسیدپاشی………………………………………………………………………………………..87

گفتار دوم: بررسي موجبات ضمان کيفري فرد اسیدپاشنده………………………………………………………………..91

بند اول: شرايط مرتکب……………………………………………………………………………………………………………….91

1 بلوغ مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………………91

2عاقل بودن مرتکب…………………………………………………………………………………………………………………….94

بند دوم:شرايط مجني عليه……………………………………………………………………………………………………………95

1 عدم استحقاق در بزه ديدگي……………………………………………………………………………………………………..95

2عاقل بودن بزه دیده…………………………………………………………………………………………………………………. 96

3مسلمان بودن بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………….96

مبحث دوم :بررسی عنصر مادی جرم اسیدپاشی………………………………………………………………………………97

گفتار اول:رفتار مادی جرم……………………………………………………………………………………………………………97

گفتار دوم:شرایط و اوضاع و احوالات لازمه برای تحقق جرم اسید پاشی:…………………………………………..99

بند1 . وجود انسان زنده……………………………………………………………………………………………………………….99

بند2. وجود ماده شیمیایی اسید یا دیگر مشتقات آن:………………………………………………………………………100

ط

بند3. عدم رضایت مجنی علیه…………………………………………………………………………………………………….102

بند4.غیر قانونی بودن عمل مرتکب……………………………………………………………………………………………..103

الف .فعل مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………..105

ب .ماهیت وسیله ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………………..105

پ.نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………106

مبحث سوم:بررسی رکن روانی جرم اسید پاشی…………………………………………………………………………….107

بنداول:سوئنیت عام…………………………………………………………………………………………………………………. 108

بند دوم:سوءنیت خاص……………………………………………………………………………………………………………..109

مبحث چهارم:اقسام اسیدپاشی:……………………………………………………………………………………………………111

گفتار اول: اسیدپاشی با سوءنیت ساده و با سبق تصمیم:…………………………………………………………………112

گفتار دوم:اسیدپاشی با سوءنیت مطلق و مقید ………………………………………………………………………………112

گفتار سوم: نقش انگیزه در ارتکاب اسیدپاشی ……………………………………………………………………………..113

مبحث پنجم: اشتباه در اسیدپاشی:……………………………………………………………………………………………….113

گفتار اول: اشتباه در هویت مجنی علیه ………………………………………………………………………………………..114

گفتار دوم: اشتباه در هدف گیری ……………………………………………………………………………………………….114

مبحث ششم: اسیدپاشی هایی که به علت زایل شدن رکن روانی جرم عمدی محسوب نمی گردند …….115

گفتار اول: اسیدپاشی در حالت اکرا ه…………………………………………………………………………………………..155

گفتار دوم: اسیدپاشی در حالت مستی …………………………………………………………………………………………116

ی

گفتار سوم: اسیدپاشی در حالت خواب یا بیهوشی…………………………………………………………………………117

فصل دوم:چگونه گی جبران آسیب های جسمانی و غیر جسمانی  بزه دیدگان جرم  اسیدپاشی و نحوه مجازات مرتکبین اسیدپاش براساس لایحه جدید آیین دادرسی کیفری…………………………………………….118

مبحث اول: تعریف  نظری ضرر و زیا ن های مادی و معنوی ………………………………………………………..119

گفتار اول: ضرر و زيان چیست ………………………………………………………………………………………………….119

بند اول: تعریف ضرر و زیان در نگاه حقوق دانان…………………………………………………………………………121

گفتار دوم: بررسی ماهیت ترکیبی (خاص) دیه …………………………………………………………………………….121

الف : بررسی دیدگاه طرفدارن مجازات  بودن دیه…………………………………………………………………………121

ب: بررسی دیدگاه طرفداران خسارت بودن دیه…………………………………………………………………………….124

مبحث دوم: بررسی نحوهء جبران خسارات مادی قربانیان بزه اسیدپاشی ………………………………………….125

گفتار اول: نحوه جبران خسارات مستوجب تادیه دیه و  عدم النفع …………………………………………………125

گفتار  دوم: بررسی  جایگاه خسارات زاید بر دیه “هزینه های درمانی” در میان خسارات مادی………..127

مبحث سوم: بررسی نحوهء جبران خسارات معنوی  قربانیان بزه اسید پاشی …………………………………….128

مبحث چهارم : بررسی خلآ های  اجرایی ضررو زیا نهای  مادی و غیر مادی قربانیان بزه اسیدپاشی…….130

مبحث پنجم:مجازات اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران.:………………………………………………………………..131

گفتار اول: مجازات اسید در ماده واحده مربوط بر اسید پاشی ………………………………………………………..132

بنداول:مجازات اصلی:……………………………………………………………………………………………………………….132

بند دوم:مجازات تکمیلی:……………………………………………………………………………………………………………133

ک

بند سوم: مجازات تبعی………………………………………………………………………………………………………………134

گفتار دوم : مجازات شرعی ……………………………………………………………………………………………………….135

مبحث ششم: حدوداختیارات مقام قضایی در کیفر زدایی یا اعمال دیگر سیاست های اصل فردی کردن کیفرها در اسیدپاشی………………………………………………………………………………………………………………….138

گفتااول: تخفیف در مجازات………………………………………………………………………………………………………139

گفتار دوم:تشدید درمجازات……………………………………………………………………………………………………….139

گفتار سوم :تعویق و تعلیق اجرای کیفر اسیدپاشی………………………………………………………………………….139

گفتار چهارم: تعلق نظلام نیمه آزادی مشروط و برخورداری مرتکبان جرم اسیدپاشی از آزادی مشروط..141

تجزیه و تحلیل دادها…………………………………………………………………………………………………………………142

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………147

یافته های پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………..150

 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..151

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………152

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….160

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..161

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب شناسی جراحات جسمانی و غیر جسمانی قربانیان بزه اسیدپاشی وبررسی چگونه گی جبران این خسارات وخلآ های قانونی آن.94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آسیب شناسی جراحات جسمانی و غیر جسمانی قربانیان بزه اسیدپاشی وبررسی چگونه گی جبران این خسارات وخلآ های قانونی آن.94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من