پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93

10,000 تومان

پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده 

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر “بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز 92 با حجم نمونه 384 نفر از ميان افراد محدوده سني 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.

کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکيده…………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق………………………………..

فصل اول کليات پژوهش…………………………………………………………………….. 3

1-بيان مساله پژوهش…………………………………………………………………………. 4

2ضرورت مساله……………………………………………………………………………… 5

3-پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3 پژوهش هاي داخلي…………………………………………………………………………………………………………… 6

2-3 پژوهش هاي خارجي…………………………………………………………………………………………………………. 7

4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4اهداف کلي………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزيي……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش هاي  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 10

7- مشکلات وموانع پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 10

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق………………………………….. 12

 • مبحث اول :مفهوم جرم……………………………………………………. 12
 • گفتار اول: تعريف لغوي ومفهومي جرم:……………………………………………………………………. 13
 • گفتار دوم: جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا……………………………………………… 13
 • گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم……………………………………………………………………… …..14

1-در سطح خانواده………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1سکونت در محلات جرم خيز …………………………………………………………………………… .15

2-1خانواده هاي نابسامان………………………………………………………………………………………. ..15

2-در سطح رفتارها………………………………………………………………………………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي…………………………………………………………………………………… ….16

2-2فقر اقتصادي………………………………………………………………………………………………………………………. 16

3-درمحيط  تحصيلي ………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3محيط فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………… 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 • مبحث دوم تعريف مفاهيم :……………………………………………….. 18
 • گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
 • گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار چهارم :تغيير نگرش ها…………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغيير ناموافق يا معکوس……………………………………………………………………………………………………… 21

2-1تغيير موافق يا هم جهت…………………………………………………………………………………………………….. 21

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 • مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي …………………………….. 23
 • گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي …………………………………………………. 27
 • گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي …………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي…………………………………………………… 28

 • مبحث چهارم مباني نظري تحقيق :………………………………………. 30
 • گفتار اول زيست شناختي وجرم………………………………………………………………………………… 30
 • گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور)………………………………………………………………………31
 • گفتار سوم: نظريه هاي جامعه شناسي……………………………………………………………………….. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1نظريه ادوين اچ . ساترلند…………………………………………………………………………………………… ……….39

3-1نظريه جامعه شناختي دورکيم …………………………………………………………………………………………….. 33

4-1نظريه رابرت ک.برتون………………………………………………………………………………………………………… 35

مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها…………………………………….. 36

1-1نظريه انحراف فرهنگي ………………………………………………………………………………………………………. 36

2-1نظريه تغيير محيط فرهنگي ………………………………………………………………………………………………… 36

3-1نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي) …………………………………………………………………………… 38

4-1نظريه وجدان جمعي…………………………………………………………………………………………………………… 38

5-1نظريه انتخاب عقلاني…………………………………………………………………………………………………………. 39

6-1نظريه برچسب زني…………………………………………………………………………………………………………….. 39

مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………..40

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

1-فرضيه اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضيه هاي فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

 • مبحث سوم :مدل مفهومي…………………………………………………………………………………………. 41

1-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسي مولفه هاي سبک  زندگي………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. 45

 • مبحث اول:تعريف عملياتي……………………………………………….. 46
 • گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف………………………………………………………………. 46
 • گفتار دوم :روش تحقيق………………………………………………………………………………………… ….47
 • گفتار سوم :روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………. ..47
 • گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..50
 • مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل……………………….. 51
 • گفتار اول:متغير تابع يا وايسته…………………………………………………………………………………. 51

1-متغير  وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………………………………………………… 51

1-1بعد احساسي ………………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-1بعد شناخت ورفتاری………………………………………………………………………………………………. ………..53

 • گفتار دوم :متغير هاي مستقل………………………………………………………………………………… …..54

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

1-متغير سبک زندگي: ……………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهاي منزلتي………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهاي فرهنگي……………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهاي اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………… 59

 • مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها……………………………………………………….60
 • گفتار اول :ارزيابي ابزار سنجش……………………………………………………………………………. .60

1-گفتار دوم :پايايي………………………………………………………………………………………………… 60

2-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش ……………………………………………….. 61

فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش…………………………………………………………………

 • مبحث اول :يافته هاي توصيفي………………………………………… 63
 • گفتار اول :متغير هاي زمينه اي ……………………………………………………………………………………. 63

1-1توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروههاي سني…………………………………………………………63

2-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت………………………………………………………………….63

3-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات………………………………………………………..67

4-1- توصيف نمونهمورد بررسي بر حسب گروههاي سني…………………………………………………………69

5-1- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه ………………………………………………………….73

7-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي………………………………………………………77

9-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري………………………………………………………..81

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 • مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………….83
 • گفتار اول1—متغير وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
 • گفتار دوم 2-متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………….. 87

1-1 نمادهاي فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهاي منزلتي………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهاي اجتماعي……………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………… 96

گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتيجه گيري و پيشنهادات: ……………………………………………………………………………….. 100

 • گفتار اول : نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………107
 • گفتار دوم پيشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
 • منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
 • چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
 • ضمايم و پيوست ها……………………………………………………………………………………………….. 115
 • پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من