پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي تكاليف غير مالي زوجين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه94

10,000 تومان

پایان نامه بررسي تكاليف غير مالي زوجين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي تكاليف غير مالي زوجين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

همین که نکاح به درستی واقع شد، تکالیف و حقوقی برای هر یک از زن و مرد به وجود می آید. که به دو

بخش تکالیف مالی و تکالیف غیر مالی تقسیم می شوند. نکاح در درجۀ اول یک قرارداد غیرمالی می باشد،و روابط شخصی زوجین وآشنایی آنها با حقوق و تکالیف غیرمالی شان در تحکیم بنیان خانواده بسیار ضروری است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه امامیه و نظام حقوق ایران پرداخته شده است. تکالیف غیرمالی زوجین در یک تقسیم بندی به تکالیف اختصاصی وتکالیف مشترک تقسیم می شوند؛ در قانون ایران اهم تکالیف غیر مالی زوجین در مواد 1105تا 1117 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ از جمله ریاست شوهر ،حسن معاشرت ،سکونت مشترک و حق اشتغال. ولی در فقه به صورت مبسوط به عناوینی همچون تمکین، حق قسم و اطاعت زوجه از زوج و یا عدم خروج از منزل زوجه بدون اذن زوج پرداخته شده است. برخی از این تکالیف قانونی همچون سکونت مشترک ، معاضدت در تشیید مبانی خانواده در فقه به صراحت بیان نشده است. و همچنین تکالیفی مانند عدم خروج از منزل زوجه بدون اذن زوج، حق قسم نیز در قانون ذکر نشده است، در حالی که فقها به صورت مبسوط به آن پرداخته اند. شاید بتوان این تکالیف را تحت عناوینی کلی همچون تمکین و سوء معاشرت در قانون مورد بررسی قرار داد، اما بیان صریح این تکالیف در قانون می تواند کمک شایانی  به حفظ آرامش خانواده و صیانت از این نهاد مقدس نماید.

کلمات کلیدی:

تکالیف غیر مالی زوجین ، حق اشتغال ، ریاست زوج ، تمکین ، حسن معاشرت ، حق قسم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه                                                                                         

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف)بیان مسأله تحقيق……………………………………………………………………………………………………………3

ب) مرور سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………….3

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………5

ه) پرسشهای تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….6

و) فرضيه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

ز)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

ی)ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول : کلیات……………………………………………………………………………………………………………..7

1-1. تعریف ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………..8

1-2. اقسام ازدواج……………………………………………………………………………………………………………….10

1-3. ازدواج در قرآن و روایات…………………………………………………………………………………………….11

1-4. تکالیف زوجین …………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-1. حق و تکلیف…………………………………………………………………………………………………………..16

1-4-1-1. تعریف حق…………………………………………………………………………………………………………16

1-4-1-2. تعريف تكليف…………………………………………………………………………………………………….18

1-4-1-3 . رابطه حقّ و تكليف…………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم:تکالیف غیر مالی اختصاصی و مشترک زوجین…………………………………………..21

2-1.تکالیف مشترک زوجین………………………………………………………………………………………………..23

2-1-1. تکالیف مشترک زوجین در فقه………………………………………………………………………………….23

2-1-1-1. جايگاه حسن معاشرت  از منظر فقه……………………………………………………………………….23

2-1-1-2. عدم نشوز زوجین……………………………………………………………………………………………….27

2-1-2. تکالیف مشترک زوجین از منظر حقوق………………………………………………………………………31

2-1-2-1. حسن معاشرت زوجین و ضمانت اجرای آن………………………………………………………….31

2-1-2-2. معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده،نگاهداری و تربیت فرزند………………………….33

2-1-2-2-1. معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده…………………………………………………………..33

2-1-2-2-2. وظایف والدین در نگاهداری و تربیت فرزند در حقوق………………………………………..33

2-1-2-2-3. ضمانت اجرای معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده…………………………………….35

2-1-2-3. سکونت مشترک………………………………………………………………………………………………….36

2-1-2-3-1. ضمانت اجرای سکونت مشترک………………………………………………………………………..36

2-1-2-3-2. موارد معافیت از سکونت مشترک………………………………………………………………………37

2-1-2-4.  وفاداری وضمانت اجرای آن………………………………………………………………………………..38

2-2. تکالیف اختصاصی زوج نسبت به زوجه………………………………………………………………………38

2-2-1. تکالیف اختصاصی زوج نسبت به زوجه از منظر فقه…………………………………………………….38

2-2-1-1. خوشرفتاری با همسر( لایقبح لها وجها)………………………………………………………………….39

2-2-1- 2.  پذیرش عذرخواهی زوجه…………………………………………………………………………………..40

2-2-1-3 . حق قَسم……………………………………………………………………………………………………………40

2-2-1-3-1. استثناءات حق قسم…………………………………………………………………………………………..47

2-2-2. تکالیف غیر مالی مختص زوج نسبت به زوجه از منظر حقوق………………………………………..48

2-3. تکالیف غیرمالی اختصاصی زوجه نسبت به زوج…………………………………………………………..49

2-3-1. تکالیف غیر مالی اختصاصی زوجه نسبت به زوج از منظر فقه………………………………………..49

2-3-1-1. اطاعت زوجه از زوج…………………………………………………………………………………………….49

2-3-1-2.  عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل……………………………………………………………….53

2-3-1-3.  اذن زوج در تصرّفات مالى زوجه…………………………………………………………………………..59

2-3-1-4.  تمكين در برابر استمتاعات زوج……………………………………………………………………………61

2-3-1-4-1. حقوق جنسی زنان از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………….62

2-3-1-4-2. بررسی موانع همبستری از ناحیه زوجه……………………………………………………………….64

2-3-2. تکالیف غیرمالی اختصاصی زوجه نسبت به زوج از منظر حقوق………………………………..65

2-3-2-1. تمکین………………………………………………………………………………………………………………..67

2-3-2-1-1. تمکین خاص………………………………………………………………………………………………….68

2-3-2-1-2.  تمکین عام……………………………………………………………………………………………………..68

2-3-2-1-3.   ضمانت اجرای تمکین…………………………………………………………………………………..68

2-3-2-2. سکونت در منزل تعیین شده از سوی شوهر…………………………………………………………….69

فصل سوم :عدم ممانعت زوج از اشتغال مخالف مصلحت خانواده  ……………………………………70

3-1. مفهوم و ماهیت ریاست زوج بر خانواده در فقه و حقوق …………………………………………………71

3-1-1. مفهوم ریاست زوج بر خانواده در حقوق…………………………………………………………………….71

3-1-2. ریاست مرد بر زن و محدوده آن از منظر فقه……………………………………………………………….75

3-2. حق اشتغال زوجه ………………………………………………………………………………………………………85

3-2-1. حق اشتغال زوجه در اسلام …………………………………………………………………………………….85

3-2-2 حق اشتغال زوجه در حقوق………………………………………………………………………………………88

3-2-2-1. حق اشتغال در قانون اساسی…………………………………………………………………………………88

3-2-2-2. حق اشتغال در قوانین عادی…………………………………………………………………………………89

3-2-3. محدودیت های اشتغال زوجه …………………………………………………………………………………89

3-2-3-1. محدودیت های عمومی……………………………………………………………………………………….89

3-2-3-2. محدودیت های ناشی از جنسیت………………………………………………………………………….90

3-2-3-2-1. ممنوعیت قضاوت…………………………………………………………………………………………..90

3-2-3-2-2. محدودیت اشتغال در نیرو های مسلح……………………………………………………………….98

3-2-3-3 .محدودیت های ناشی از تاهل………………………………………………………………………………98

3-3. رابطه ریاست و تاثیر آن درحق اشتغال زوجه………………………………………………………………….99

3-3-1. محدوده ی دخالت زوج در منع اشتغال زوجه……………………………………………………………100

3-3-1-1 . عدم مخالفت با اشتغال زوجه………………………………………………………………………………100

3-3-1-2.  مخالفت زوج با شغل زوجه……………………………………………………………………………….101

3-3-1-2-1. مغايرت شغل زوجه با مصالح خانواده………………………………………………………………101

3-3-1-2-2. تنافي شغل زوجه با حيثيات زوجين………………………………………………………………….101

3-3-1-2-3. ضابطه تشخيص……………………………………………………………………………………………..102

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………103

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………104

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي تكاليف غير مالي زوجين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي تكاليف غير مالي زوجين در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من