پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94

10,000 تومان

پایان نامه بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی پیشگیری وضعی بر سرقت از اماکن در شهر ایلام بپردازد. همواره سعی شده است تا با کمک رویکردها و اقدامات حقوقی، قضایی و پلیسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفته شود: الف: افزايش خطر ارتكاب جرم ب: دشوار ساختن ارتكاب جرم

در شهر ایلام، مهم ترین اقدامات پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن را می توان در موارد زیر برشمرد: 1- مراقبت‌هاي رسمی که رايج ترين روش پيشگيري وضعي در این شهر است و پليس در آن نقش كليدي دارد. در این روش، پليس از شيوه هاي نوين گشت زني و وسايل و تجهيزات پيشرفته استفاده مي كند، مراقبت براساس برنامه­ريزي­هاي علمي و اصولي طراحي مي شود. 2- مراقبت هاي غير رسمي: در شهر ایلام، امروزه با ايجاد مركز حفاظتي و مراقبتي انتظامي‌در نيروي انتظامي شكل جديدتري از مراقبت هاي غيررسمي به وجود آمده است تا با مشاركت مردمي و با نظارت مستقيم پليسي بتوان در برقراري نظم و امنيت و پيشگيري از جرم، مراقبت­هاي غيررسمي را گسترش داد 3- مراقبت هاي طبيعي: در اين روش مراقبتي، از توانايي هاي افراد جامعه به منظور پيشگيري از جرائم استفاده مي­شود. افزايش تردد مردم در يك منطقه و يا بهبود روشنايي­ها در يك خيابان و طراحي مكان­هاي مناسب براي صندلي­ها در پارك ها از عوامل طبيعي است كه مانع از وقوع جرايم مي شود.

در این پژوهش، بر اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش، تجزیه و تحلیل نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها بر پایه پاسخ‌های ارائه شده از سوی پاسخگویان که بزه‌دیدگان سرقت از دو طیف منزل و مغازه در سطح شهر ايلام انجام مي‌گيرد. پرسشنامه‌های خود ساخته بصورت حضوری بین پاسخ‌گویان به صورت تصادفی ساده توزیع و پس از اخذ اطلاعات لازم از آنها، به وسیله رایانه پردازش مي‌شوند. نظرسنجی فقط با توزیع پرسشنامه‌های فردی و به شیوه مستقیم انجام مي‌گيرد. جامعه ی آماری به کار رفته در این تحقیق، شامل بزه‌دیدگان مربوط به سرقت از اماکن (منزل ومغازه) در سال 92-93 می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده کرده­ایم.  تعداد 120 نفر از این جامعه را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب می­شود که در نهایت از این تعداد 118 پرسشنامه برگشت داده شد که جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری مورد استفاده گرفت. یافته‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد که بین اقدامات و روش‌هاي پیشگیری وضعی،  با سرقت اماکن در ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:پیشگیری، پیشگیری وضعی، سرقت، اماکن، ایلام

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

بخش اول: مفاهیم بنیادین پیشگیری وضعی از سرقت اماکن

درآمد…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

ب) سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ) ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

چ) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ح) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

خ) مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

د) ساماندهی تحقیق .. 10

فصل اول. 11

مفهوم سرقت و پیشگیری وضعی.. 11

1-1- مبحث اول: سرقت… 12

1-1-1-گفتار اول: مفهوم سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-گفتار دوم: سابقه سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-3- گفتار سوم: ویژگیهای سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-4- گفتار چهارم: انواع سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2- مبحث دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1-2-1- گفتار اول: تعریف پیشگیری وضعی.. 26

1-2-2- گفتار دوم: مبانی پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-3-گفتار سوم: پیشینه پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-2-3-1- بند1: حمايت‌هاي پيشگيرانه و همبستگي خانوادگي…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-2-3-2- بند2: امنيت پرهزينه…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-2-3-3- بند3: به سمت امنيت غير خشونت‌آميز…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

1-2-4-گفتار چهارم: ویژگی‌هاي پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-5-گفتار پنجم: پیامدهای مثبت و منفی پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-2-6-گفتار ششم: جرائم علیه اموال و ویژگی‌هاي آن. 43

1-3- فصل دوم: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در دنیا…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

1-3-1- مبحث اول: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در دنیا 47

1-3-1-1-گفتار اول: پيشگيري از سرقت با رعايت الزام هاي محلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

1-3-1-2-گفتار دوم:  راهبرد مشترك سازمان ها براي مقابله با سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1-3-1-3-گفتار سوم:: پيشگيري از بزه ديدگي مجدد در سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-3-1-4- گفتار چهارم: محله اي با خانه هاي امن تر. 51

1-3-1-5- گفتار پنجم:  ايستگاه هاي امن…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

1-3-1-6- گفتار ششم:  پيشگيري از جرائم مرتبط با وسايل نقليه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

1-3-1-7-گفتار هفتم:  واحد مبارزه با سرقت از اماكن تجاري…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1-3-1-8-گفتار هشتم: صدور برچسب براي خانه هاي امن توسط پليس…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

1-3-2- مبحث دوم: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

بخش دوم: تجزیه و تحلیل داده ها

2-1- فصل اول: تدابیر و تکنیک‌هاي پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن در شهر ایلام. 63

2-1-1- مبحث اول: تدابیر پیشگیری وضعی از سرقت اماکن در شهر ایلام . 63

2-1-1-1-گفتار اول: تدابير خطر افزا. 64

2-1-1-2- گفتاردوم: تدابير دشوار كننده…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-1-2- مبحث دوم:  سازمان ها و مرتبط و تدابير دولتي و پيشگيري وضعي از سرقت اماكن .. 68

2-1-2-1- گفتار اول: سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با پيشگيري وضعي در ايلام و برنامه‌ها و طرح‌هاي مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-1-2-2- گفتار دوم: تدابير دولتي پيشگيري وضعي از سرقت اماكن.. 74

2-1-2-3- گفتار سوم: تکنیک‌هاي پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن در شهر ایلام . 82

2-2- فصل دوم: روش شناسی و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

2-2-1- مبحث اول: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

2-2-1-1-گفتار اول: روش تحقیق.. 91

2-2-1-2-گفتار دوم: جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

2-2-1-3-گفتار سوم: روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 92

2-2-1-4- گفتار چهارم: روش جمع آوري داده‌ها 93

2-2-1-5- گفتار پنجم: ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

2-2-1-6- گفتار ششم: روش تجزیه‌وتحلیل دادهها 95

2-2-2- مبحث دوم: یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 95

2-2-2-1- گفتار اول: توصیف آماری نمونه تحقیق.. 96

2-2-2-2- گفتار دوم: توصیف آماری داده‌های پرسشنامه پیشگیری وضعی سرقت در ایلام ابعاد آن و اثبات فرضیات تحقیق.. 104

1- مقیاس تكنيك ها و برنامه‌هاي مورد استفاده پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

2- فرضیه اول. 107

3-  مقیاس تدابير فيزيكي پيشگيري وضعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 113

2-4- پیشنهادهایی در نتیجه تبیین و نتایج فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

2-5- محدودیت‌های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 117

پیوست… 122

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من