پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

10,000 تومان

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش ………………………………………………………………………………….4

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه …………………………………………………………………………………5

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف …………………………………………………………………………………………………………………..8

گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………………………….9

بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………..11

گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………12

بند اول: مزایا از نگاه کلی ………………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده …………………………………………………………………………………..13

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………13

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ……………………………………………………………………………………..14

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………14

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..14

بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………15

گفتار اول: گشایش اعتبار ……………………………………………………………………………………………………….15

گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………..18

بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی …………………………………………………..19

گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون …………………………………………..19

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….20

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)………………………………………..20

بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)………………………….21

بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه …………………………………………………………22

بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………22

بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا ……………………………………………………………………….23

بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران …………………………………………………………….24

گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………26

بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….26

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار …………………………………………………………………………26

مسائل و پرونده های فصل اول: ……………………………………………………………………………………………….28

فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………………….33

 1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ……………………………………………………..33
 2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ……………………………………………………………….34
 3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار …………………………………………………………………….35
 4. اعتبار اسنادی گردان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
 5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال …………………………………………………………37
 6. اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………………………………………………………………………..37
 7. اعتبار اسنادی سبد خرید ……………………………………………………………………………………………………..37
 8. اعتبار اسنادی پوششی …………………………………………………………………………………………………………38
 9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال …………………………………………………………………………..38
 10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
 11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
 12. اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40

گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40

مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49

ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50

بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50

بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63

بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64

بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65

بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66

بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79

بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80

گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82

مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر

بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87

گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90

گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91

بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92

بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92

گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92

گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94

گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من