پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .

نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد

کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

 

فهرست مطالب

فهرست                                                                                                    صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………2

مبحث اول) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2

الف) طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………..2

ب) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………4

ج ) شیوه انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

د ) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

ه ) فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………….5

و ) سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………….6

2-مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..7

ز) موانع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن …………………………………..9

الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را

بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد ……………………………………………………………………………….10

ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده ………….12

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………….12

فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………14

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: ……………………………………………………………….14

مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : ……………15

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده ……………………………16

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  ………………………………………………………………….18

الف) موانع موجود در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………18

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی …………………………………………………………………………………18

ج) مقررات صادرات و واردات …………………………………………………………………………………………20

د) قوانین ومقررات گمرکی ……………………………………………………………………………………………….20

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه ………………………………………………………………………………………….21

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ……………………………………………………21

ز) بخش بودجه دولت ………………………………………………………………………………………………………21

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ……………………………………………………………………………………..21

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و

فرهنگ کشور ………………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………..23

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :………………………………………………………………24

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:…………………………………………………………………25

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : …………………………………………………………………………………..25

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: ……………………………………………………………………………25

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  ………………………………………………………………26

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:…………………………………………………………………………..26

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………………..27

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ………………………………………………………………………………..27

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ……………………………………………………..29

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………33

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور ………………………38

الف) اهداف اصلی صادرات ……………………………………………………………………………………………..39

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ……40

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ………………………………………….. 40

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ………………………………………………………………..40

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی ……………………………………………………………43

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران ……………………………………………….43

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور ………………………45

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  ……………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی …………………………..57

1-2-5) صنایع خودروسازی ……………………………………………………………………………………………..57

2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش ………………………………………………………………………………….59

3-2-5) صادرات …………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-5) منافع …………………………………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی ………………………………………….61

الف) صنعت نساجی ………………………………………………………………………………………………………..61

ب) صنایع نساجی ایران ……………………………………………………………………………………………………64

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ………………………………………………………………………………….64

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………… 65

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی ………………………..67

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  ……………………………………………………………67

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی …………………………………………………………………….69

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی …………………………………………………….71

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ……………………………………………………….71

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ………………………………………………………………………73

مبحث اول: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….73

مبحث دوم : پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………………………76

منابع وماخذ : ………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………..82

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من