پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال1387 تا 1391 است.تعداد نمونه در این تحقیق 110شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد.

 

واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 8

1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش… 9

1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش… 10

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11

1-8 کلید واژه های فارسی.. 11

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13

1-10 ساختار کلی تحقیق. 13

فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش.. 17

2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش.. 19

2-4 مدیریت سرمایه در گردش.. 21

2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش.. 23

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24

2-7 استراتژی چیست؟. 25

2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26

2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27

2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی.. 28

2-8 روند سرمایه در گردش.. 30

2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش.. 32

2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش.. 33

2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش.. 34

2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34

2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت.. 35

2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت.. 36

2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37

2-10-1 شرایط درونی.. 37

2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 39

2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش.. 41

2-12 استراتژی های سرمایه در گردش.. 45

2-12-1 استراتژی های دارایی جاری.. 46

2-12-2 استراتژی های بدهی جاری.. 47

2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48

2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. 49

2-14 راه حل های شرکت با این شرایط.. 50

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. 51

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری.. 53

2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی.. 55

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی.. 60

2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش.. 70

2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. 72

2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش.. 73

2-18 تغییرات قیمت سهام. 74

2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام. 75

2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام. 77

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. 78

2-21-1 عوامل کلان. 78

2-21-2 عوامل خرد. 81

2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. 86

2-23 ارزش افزوده نقدی.. 87

2-23-1  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. 88

2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. 88

2-24 چارچوب نظری پژوهش… 88

2-25 پیشینه تحقیق. 90

2-25-1 تحقیقاتی داخلی.. 90

2-25-2 تحقیقات خارجی.. 95

فصل سوم روش شناسی تحقیق. 108

3-1 مقدمه. 109

3-2 روش تحقیق. 110

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 111

3-4 قلمرو پژوهش… 112

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 113

3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش… 114

3-7 فرضیه های پژوهش… 115

3-8 متغیرهای تحقیق. 116

3-8-1 متغیر وابسته. 116

3-8-2 متغیر مستقل. 119

3-8-3 متغیرهای کنترلی.. 120

3-9 مدل پژوهش… 121

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. 123

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 125

4-1 مقدمه. 126

4-2 آمار توصیفی.. 126

4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته. 129

4-4 بررسی ناهمسانی واریانس… 130

4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.. 131

4-5-1  آزمون آماره F. 131

4-5-2  آزمون هاسمن. 131

4-6 آزمون فرضیه اول. 132

4-7 آزمون فرضیه دوم. 133

4-8 آزمون فرضیه سوم. 135

4-9 آزمون فرضیه چهارم. 136

4-10 آزمون فرضیه پنجم. 138

4-11 آزمون فرضیه ششم. 139

فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 142

5-1 مقدمه. 143

5-2 خلاصه تحقیق. 143

5-3  نتیجه، بحث و مقایسه. 144

5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول. 144

5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم. 145

5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم. 145

5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 146

5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم. 147

5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم. 147

5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. 147

5-5 پیشنهادهای تحقیق. 148

5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 148

5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 150

منابع و ماخذ. 151

منابع لاتین: 155

پیوست ها 158

چکیده انگلیسی.. 168

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من