پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن

10,000 تومان

پایان نامه بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است.اما بنظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون  جرم موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون می شود.

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل.

واژگان کلیدی: معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم، ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم 

 

فهرست منابع

قرآن کریم

الف: منابع فارسی

1 – آقایی نیا ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص(جنایات)، نشرمیزان، چاپ نهم ،سال 2- ــــــــــــ ، ــــــــــــ ، چاپ دوم ، سال 1385 392 .

3 – آقایی ، جنت مکان حسین ، حقوق کیفری عمومی ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال 1390

4-  اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سی و سوم، تابستان 1393 .

5- ـــــــــ ، ــــــــــ ، چاپ ششم، پائیز سال 1382 .

6- ـــــــــ ، ــــــــــ ، چاپ سوم، سال 1380

7-  افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات فرودسی ، چاپ اول ، سال 1377

8 –  بازگیر ، یدالله ، کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی جلد اول، سال 1379

9-  باهری ، محمد ، تقریرات حقوق جزای عمومی ، تهران، انتشارات دهم ، بی تا ، سال 1392-1381 .

10-  بخشی زاده، امین ، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی ، تطبیق ماده به ماده با قانون       مصوب 1392 ، انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، سال 1392 .

11- بخشی زاده امین – عارفی ، آیناز ، محشای قانون مجازات اسلامی جدید تطبیق ماده به ماده مصوب 1392 ، جلد اول (بخش کلیات) ،نشر اندیشه عصر، چاپ اول ، سال 1392 .

12- بروجردی ، عبده ، اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور ، کتاب فروشی محمد علی علمی ، تهران

13-  پاد ، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی ، چاپ دوم ، تهران، سال 1348 .

14-  پورلیالستانی ، حسین ابراهیم ، معاونت در قتل ، نشر همای غدیر ، چاپ اول ، تابستان 1388 .

15- حجتی سید مهدی، باری مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر میثاق عدالت، چاپ اول ، سال 1384

16- حمیدی ، منوچهر ، معاونت در ارتکاب جرم، چاپخانه صبح امروز ، تهران، سال 1351 .

17- ذوقی طالقانی ، عبدالغفور ، مجله کانون وکلاء ، سال 1355 ، شماره 124 .

18-  زراعت ، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ، تهران ، نشر ققنوس ، سال 1380 .

19-  ـــــ ، ـــــ ، شرح قانونی مجازات اسلامی، بخش کلیات(حقوق جزای عمومی)،انتشارات ققنوس،چاپ چهارم،سال 1387

20-  ـــــــــ ،  ـــــــ ، نشر فیض ، چاپ دوم، سال 1377

21-  زرقانی ، حسن، حقوق جزای عمومی، نشر آژند ، چاپ اول ، سال 1392

22- ساریخانی ، عادل ، حقوق جزای عمومی در اسلام، دانشگاه پیام نور ، سال 1391 .

23-  ساکی ، محمد رضا، حقوق جزای عمومی (مسئوولیت کیفری) با لحاظ قانون جدید مجازات اسلامی ، سال 1392 و اصلاحات و تجدید نظر کلی ، انتشارات جنگل ، جاودانه  چاپ اول ، سال 1392 .

24-  ـــــــــــ ، ـــــــــــ ، چاپ اول ، سال 1387 .

25-  سبزواری نژاد ، حجت، حقوق جزای عمومی (جرم ، مجرم ، مسئوولیت کیفری و موانع آن)، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ دوم، سال 1393 .

26- سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، جاودانه ، چاپ اول ، تابستان سال 1388

27-   سمیعی ، حمید ، حقوق جزا، چاپخانه شرکت مطبوعات احمدی ، سال 1348 .

28- شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر مجد، چاپ دوم، سال 1392 .

29-  ـــــــــــ ، ـــــــــــ ، چاپ چهاردهم، سال 1388 .

30-  ــــــــــ ، ــــــــــــ ، انتشارات ژوبین، چاپ ششم ، سال 1380 .

31-  ــــــــــ ، ــــــــــــ ، چاپ نهم، سال 1378 .

32- صادقی ، محمد هادی ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان، چاپ هفتم، سال 1383 .

33-  صانعی ، پرویز، حقوق جزیا عمومی جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال 1374 .

34- ــــــــ ، ــــــــ ، دانشگاه ملی سابق ، سال 1355 .

35 – عظیم زاده، شادی، حقوق جزای عمومی (کمک حافظه) نشر دورا ندیشان، چاپ اول، زمستان سال 1391

36-  علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی (جلد اول) ، انتشارات فردوسی، سال 1367 .

37 – فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، نشر وزارت ارشاد، چاپ اول ، سال 1370

38-  ــــــــــــــ ، ــــــــــــــــ ، انتشارات بانک ملی ، سال 1353 ..

39-  ــــــــــــ ، ـــــــــــــــ ، انتشارات میزان، چاپ پنجم ، سال 1386 .

40- کارخیران، حسین، کاملترین مجموعه محشی قانون مجازات اسلامی (جلد اول ) انتشارات راه نوین،

41- گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای عمومی اسلامی ، انتشارات موسسه حقوق تطبیقی شماره ششم ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1385 .

42- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1392 ، انتشارات مجد ، چاپ سوم ، سال 1393

43-  ـــــــ ،  ـــــــــ ، حقوق جزای عمومی ایران ، تهران، چاپ سیزدهم، سال 1391 .

44-  ـــــــ ، ـــــــــ ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ سیزدهم، سال 1385 .

45-  ــــــــ ، ـــــــــ ، چاپ پنجم، سال 1384 .

46-  محسنی ، مرتضی ، مسئوولیت کیفری، (جلد سوم) ، چاپ کتابخانه گنج دانش، سال 1376 .

47- ـــــــــ ، ــــــــــــ ، حقوق جزای عمومی (جلد اول) ، چاپ اول ، سال 1375 .

48-ــــــــ ، ـــــــــ ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، تهران ، چاپ چهارم، سال 1376 .

49-  مرعشی، محمد حسن، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام (جلد دوم)، تهران، نشرمیزان، سال 1379

50- مجتبی ، مهدی ، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ، میثاق عدالت ، چاپ اول ، سال 1384 .

51- مصدق ، محمد ، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکردهای کاربردی ،  نشر جنگل ، جاودانه، چاپ ششم، سال 1393 .

52- مظفری ، احمد ، کتاب نظرات قضائی در جرایم مواد مخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1378.

53- ملک اسماعیل ، عزیز اله، حقوق جزای عمومی  ، تهران، سال 1355

54- میر محمد صادقی ،حسین ، حقوق کیفری اختصاصی (1) جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان، چاپ سیزدهم ، سال 1392.

55-  ــــــــــ ، ـــــــــــ ، چاپ اول ، سال 1386

56-  نوربهاء ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی با تجدیدنظر و اضافات، نشر گنج دانش، چاپ بیست و هفتم، سال 1388.

57-  ـــــــ ، ـــــــ ، چاپ بیست و سوم، سال 1387 .

58-  ـــــــ ،  ـــــــــ ،  چاپ چهاردهم ، سال 1384 .

59-  ــــــــ ، ـــــــ  ، چاپ سی و سوم ، نشر میزان، تابستان سال 1375 .

60-  ولیدی ، محمد صالح ، شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ اول، سال 1392 .

61- ـــــــــــ ،  ــــــــــ ، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1372 .

62- ـــــــــ ، ــــــــــــ ، حقوق جزای عمومی (جلد اول) ، چاپ اول ، سال 1375 .

ب: فرهنگهای لغت

63-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ بیستم ، سال 1387 .

64 –  ــــــــــــ ،  ـــــــــــــ  ، مسبوط در ترمنیولوژی حقوق (جلد دوم) ، چاپ اول ، سال 1378.

65-  دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1373 .

66-  عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، سال 1364

67-  معین ، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط جلد اول ) نشر سپهر ، تهران ، چاپ سیزدهم ، سال 1387 .

68-  ــــــــــــ ، ــــــــــــــ ، (یک جلدی) ، انتشارات سرایش ، چاپ هشتم، تهران ، سال 1385 .

69-  میر محمد صادقی ، حسین ،واژنامه حقوق اسلامی  ، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، سال 1376 .

ج: قوانین

70-  جهانگیر،  منصور ، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، نشر دیدار ، چاپ صدو سیزدهم  ،سال 1392 (جدید)

71-  ــــــــــــــ ،  ـــــــــــــــ ، چاپ بیست و هفتم، سال 1388 (سابق )

ح: روزنامه ها:

72- روزنامه حمایت

73-  روزنامه ماوی

د: مجموعه کتابهای آراء و نشست های قضایی

74- مجموعه آراء قضایی ، دادگاههای تجدید نظر استان تهران ، کیفری ، اداره انتشار رویه قضایی کشور ، بهمن ماه 1392 .

75- _______ ، شعب دیوانعالی کشور (کیفری) اداره انتشارات رویه قضایی کشور ، دی ماه 1391 .

76- _______ ، پژوهشگاه قوه قضائیه ، اداره انتشار رویه قضایی کشور.

77- _______ ، دادگاههای تجدید نظر استان تهران (کیفری) چاپ دوم، سال 1393 .

78- _______ ، (21) مسائل قانون مجازات اسلامی (6) معاونت آموزش قوه قضائیه ، چاپ اول ، قم ، تابستان سال 1387 .

79- ______ ، (25 ) مسایل قانونی مجازات اسلامی (27 ) ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، نشر قضا، چاپ نخست ، سال 1388 .

80- ______ ؛ (11) مسائل قانون مجازات اسلامی (4) نشر قضاء، (وابسته به مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه) ، چاپ نخست ، قم ، بهار 1383 .

81- توصیف و تحلیل علمی آراء قضایی – مسایل جزایی (1) قتل عمد ، نشر قضا، معاونت آموزش قوه قضائیه ، چاپ اول ، سال 1387

82- اختلاف نظرهای قضایی در مسایل قانون مجازات اسلامی ، نشر قضاء ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، چاپ نخست ، قم ،تابستان سال 1388 .

ه: منابع عربی

83- موسوی الخمینی(ره)روح الله،تحریرالوسیله،ترجمه علی اسلامی، چاپ 22،انتشارات اسلامی قم،سال 1381

84- ــــ ، ــــ ، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،انتشارات دارالعلم،چاپ سوم، سال 1373وسال 1376

85- ــــــ ، ـــــــ ، جلد دوم، چاپ دوم ، دارالعلم ، سال 1366 .

86- عوده، عبدالقادر ، التشریع الجنایی الاسلامی ، ترجمه نعمت اله الفت، سید محمد منصوری، ناصر قربانیان، بازنگری ، تحقیق و تطبیق عباس شیری، نشر میزان، چاپ اول ، سال 1373 .

87- طوسی ، ابوجعفربن الحسن ، کتاب الخلاف ، جلد 3 ، دارالکتب العلمیته، قم ، بی تا.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من