پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

10,000 تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.

واژگان کلیدی:

تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

 

فهرست عناوین

فصل اول:  کلیات 1

مقدمه. 2

گفتار اول: بیان مسئله. 2

گفتار دوم: فرضیه ها 4

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 4

گفتار چهارم: ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

گفتار پنجم: تعاریف نظری.. 5

گفتار ششم: قلمرو پژوهش… 6

بند اول: قلمرو زمانی پژوهش… 6

بند دوم: قلمرو تحقیق از بعد موضوع. 6

گفتار هفتم: جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 7

گفتار هشتم: روش شناسی تحقیق.. 7

بند اول: ابزارگردآوری اطلاعات… 7

بند دوم: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 7

گفتار نهم: مدل مفهومی پژوهش… 7

گفتار دهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی مدنی در ایران. 8

گفتار یازدهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه. 8

گفتار دوازدهم: ساختار کلی پایان نامه. 9

جمع بندی فصل اول. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش… 11

مقدمه. 12

بخش اول: تشریفات دادرسی در ایران. 12

گفتار اول: تعریف آیین دادرسی.. 12

گفتار دوم: ایرادات تعریف آئین دادرسی مدنی.. 13

گفتار سوم: دادرسي بدون تشريفات… 14

گفتار چهارم: محتوای آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: فایده آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار ششم: معيار تمیيز اصول دادرسی از تشريفات دادرسي.. 18

گفتار هفتم: تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی.. 19

گفتار هشتم: تشريفات زدايي از دادرسي و آيين آن. 22

بند اول: مفهوم تشريفات زدايي و حدود آن(متن نیاز به اصلاح دارد) 22

بند دوم: نمونه هايي از تشريفات زدايي مادي در حقوق ايران. 24

گفتار نهم: منابع‌ آیین‌ دادرسی‌ در اسلام‌ 26

بند اول: قرآن. 26

بند سوم: منابع دیگر. 26

گفتار دهم: تعریف و تشخیص مقررات تشریفاتی و مصادیقی از آن. 27

گفتار یازدهم: خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی.. 28

گفتار دوازدهم: مفهوم سوء استفاده از تشريفات دادرسي.. 29

گفتار سیزدهم: تحولات دادرسی در ایران. 30

گفتار چهاردهم:  مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی.. 32

بند اول: مواعد قانونی.. 32

بند دوم: مواعد قضایی.. 33

گفتار پانزدهم: تجدید مواعد دادرسی.. 34

بند اول: تجدید مواعد قانونی.. 34

بند دوم: تمدید مواعد قضایی.. 42

گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها 43

بند اول: صلاحیت… 43

بند دوم: اختلاف در صلاحیت… 44

گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران. 45

بند اول: تقویت رویکرد به مبانی دینی و گفتمان انقلاب اسلامی (اندیشه هاي امام و رهبري) به ویژه در نسل سوم انقلاب: 45

گفتار هجدهم: روند احساس نقش تاریخی در مناسبات بین المللی و منطقه اي پس از بیداري اسلامی و نهضت  ضدسرمایه داري.. 48

گفتار نوزدهم: کاربست واقع گرایی نو کلاسیک براي تحلیل سیاست خارجی ایران. 49

بند اول: الگو و فرآیند تصمیم گیري.. 49

بند دوم: منافع و اهداف ملی.. 50

بند سوم: منابع و عوامل تعیین کننده 52

بند چهارم: رفتار سیاست خارجی.. 54

نتیجه گیری: 55

بخش دوم: آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری.. 57

گفتار اول: سازمان ديوان بين المللي دادگستري لاهه. 57

گفتار دوم: تشكيلات اداري ديوان بين المللي دادگستري.. 59

بند اول: دفتر دادگاه (یا دبیر خانه دادگاه) 59

بند دوم: وظایف دبیرخانه. 59

بند سوم: مدیر و معاون دفتر و كاركنان دفتر. 60

بند چهارم: كمیته‌های دیوان، كارشناسان و ارزیاب‌ها 61

بند پنجم: مسائل مالی دیوان و مصونیت‌های قضات و همكاران اداری.. 62

گفتار سوم: صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري لاهه. 63

گفتار چهارم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری.. 71

بند اول: شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی.. 72

بند دوم: رسیدگی.. 73

بند سوم: ایرادات مقدماتی.. 76

بند چهارم: ورود ثالث… 77

بند پنجم: احکام دیوان. 77

بند ششم: تفسیر آرای دیوان. 78

بند هفتم: اعاده دادرسی.. 78

بند هشتم : آئين دادرسي آراء مشورتي.. 79

بند نهم: ضمانت اجراء آراء ترافعي ديوان. 79

بند دهم: ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان. 84

بند یازدهم: جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی.. 85

بنددوازدهم: پایان رسیدگی.. 85

گفتار پنجم: جايگاه ديوان در نظام حقوقي بين‎المللي.. 86

گفتار ششم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری.. 90

بند اول: صلاحيت ترافعي.. 90

بند دوم: صلاحيت مشورتي.. 92

گفتار هفتم: مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها) 94

نتیجه گیری.. 98

بخش سوم: رابطه ایران و دیوان بین المللی دادگستری.. 98

گفتار اول: جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي بين‌المللي.. 99

گفتار دوم: پرونده های ایران در دیوان بین‎المللی دادگستری.. 99

بند اول: قضیه نفت ایران و انگلیس (1951-1952) 99

الف) استدلال های دولت انگلستان: 100

ب) استدلال های دولت ایران: 100

ج) نظرات دیوان: 101

د): نتیجه گیری.. 103

بند دوم: قضیه كاركنان دیپلماتیك و كنسولی ایالات متحده در تهران(1981–1979) 103

الف) استدلال آمریکا 104

ب) استدلال ایران. 105

ج) نظرات ديوان. 105

د) نتیجه گیری.. 106

بند سوم: سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (‌1996-1989 ) 106

الف) استدلال آمریکا 107

ب) استدلال ایران. 108

ج) نظرات دیوان. 111

د) نتیجه گیری.. 111

بند چهارم: قضیه سكوهای نفتی (2003ـ1992) 114

الف) استدلال آمریکا 114

ب) استدلال ایران. 115

ج) نظرات دیوان. 116

د) نتیجه گیری.. 118

جمع بندی فصل دوم. 121

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 122

مقدمه: 123

گفتار اول: آزمون فرضیه ها 123

گفتار دوم: نتیجه گیری.. 129

گفتار سوم: پیشنهادها 133

منابع و مواخذ. 135

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من