پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22081390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی91

10,000 تومان

پایان نامه بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22081390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی91

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22081390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی91 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی  پیدا نمود.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح  مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.

جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و  انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرایم و آیین دادرسی مربوطه ، با شناسایی علل و عوامل موثر در بروز این نوع بزهکاری ، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمرکی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد . با بررسی زمینه های مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم  و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام ، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است .

 

 

کلید واژه : قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 اهداف مشخص تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7 فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-9  ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم :گونه شناسی جرایم قاچاق گمرکی

2-1معنا و مفهوم ، عناصر و مبانی قاچاق گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1 عناصر جرم قاچاق گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-1 عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-2 عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-3 عنصر معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2 سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-1 تفکر ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-2 تهیه مقدمات ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-3 خروج از مرحله تهیه مقدمات …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-4  جرم انجام یافته یا جرم تمام…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2-5 نمای سیر تکاملی جرایم قاچاق …………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2 قاچاق گمرکی در رویه ورود قطعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1 تقلب گمرکی در مراحل ترخیص کالا بعد وقبل از انقضای مرور زمان قانونی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-1 تعریف قانونی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-2 تعریف جزایی – گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2 تقلب در مراحل اظهار کالا به گمرکات ( قاچاق به طریق اظهار )…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-1 تعریف اظهار …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-2 اشکال مختلف اظهار کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-2-3- اظهار متقلبانه کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-4 اظهار خلاف در خصوص کمیت و کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-3 تقلب در مرحله انجام امور گمرکی و اسناد…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-4 تقلب در کمبود پیش بود ارزش کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-5 تقلب در داخل گمرک…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3 بررسی مصادیق قاچاق کالا در رویه قطعی قانون جدید امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1 بررسی بند الف …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1-1 شرایط تحقق بند الف …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1-2 نواقص تعریف بند الف …………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-2 بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-3 بند ث ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-4 بند ج ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-4-1 شرایط تحقق بند (ج)…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-4-2 نواقص بند (ج)…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-5 بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-5-1 شرایط تحقق بند (ج)…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-3-5-2 عناصر بند ( ح )…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-3-5-3 اجتماع عناصر بند( ح )…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-3-5-4 ویژگی های بند( ح )…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-3-6 بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-6-1 ویژگیهای بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-6-2 ملاک ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-4 قاچاق گمرکی در رویه ورود  و صدور موقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-4-1 ورود موقت در قانون جدید امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-4-2 بررسی بند (ب) ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-4-3 اظهار خلاف واقع در ورود موقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-4 صدور موقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-5 قاچاق گمرکمی در ترانزیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-5-1 تقلب از رژيم (رويه ) ترانزيت خارجي…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-5-2 عناصر تعویض کالای ترانزیت خارجی [نه داخلی ] یا برداشتن از آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-5-2-1 عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-5-2-2 عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2- 5-2-3 تعدد حقیقی عمل مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-5-2-4 نقش حامل در ترانزیت خارجی …………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5-3 زمينه هاي قانون ترانزيت براي تقلب (نيمه آشكار) …………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5-4 :زمينه ديگر ي از قانون ترانزيت براي تقلب آشكار ( چتر قانوني )…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-5-5 آثار حقوقي ديگري از مقررات ترانزيت خارجي (تقلب در سايه قانون و قضا )…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-5-6 بررسی قاچاق  ترانزیت در قانون جدید امورگمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-5-6-1 تعریف عبور خارجی( ماده 53 قانون امور گمرکی)…………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-5-6-2 بررسی بند (ت) ماده 113 ق. ا. گ و سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-5-6-3 عبور داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: گونه شناسی  رسیدگی به جرائم قاچاق گمرکی

3-1 سازمان­های کاشف و وظایف آنها…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-1-1 سازمان­های شاکی و نحوه تشکیل پرونده قاچاق و اقدام قانونی …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-1-2 نحوه محاسبه بهای مال قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-3 شرایط تحقق بزه قاچاق کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-2 مراجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-2-1 دادسراهای انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-2-2 دادگاه­های انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-2-3 شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2-4 شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-5 شعب بدوی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-3 مراحل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالای گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-3-1 تشکیل پرونده …………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-3-2 تحقیق از شاکی …………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-3-3 متواری بودن متهم یا معلوم نبودن محل اقامت متهم …………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-3-4 تحقیق از متهم …………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-3-5 تفهیم اتهام …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-3-6 قرار تامین کیفری …………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-3-7 صدور کیفر خواست …………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-3-8 رسیدگی در دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-4  مجازات جرم قاچاق …………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-4-1 بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-4-1-1 مجازات قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-4-1-2 مجازات حمل کالای قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-4-1-3 مجازات معاونت در جرم قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-4-1-4 مجازات مشارکت در جرم قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-4-1-5 مجازات شروع به جرم قاچاق…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-4-2 اجرای حکم …………………………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم: گونه شناسی تخلفات گمرکی

4-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-1-1 معنا و مفهوم تخلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-1-2 : مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه د…………………………………………………………………………………………………………………….. ر

نقاط غیرمجاز…………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2 تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-2-1 مقررات و مواد قانونی مرتبط…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-2-2 نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت…………………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-3 تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-4 سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-4-1 کسر و اضافه تخلیه…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-4-2 اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح…………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-4-3 اظهار خلاف در محموله­های صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-5 بررسی  تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

فصل پنجم :  گونه شناسی رسیدگی به تخلفات گمرکی

5-1  کالا در گمرک موجود است…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-1-1 صاحب کالا نظر گمرک را می پذیرد…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-1-2 صاحب کالا نظر گمرک را نمی­پذیرد…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

الف – به اصل جریمه اعتراض دارد…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

ب – به میزان جریمه اعتراض دارد…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-1-3 در تعیین میزان جریمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 125

الف : سوابق صاحب کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 125

ب : نوع اختلاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 125

ج : صادر کننده…………………………………………………………………………………………………………………….. 125

5-2مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی …………………………………………………………………………………………………………………….. 126

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 130

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 137

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 139

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 140

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22081390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی91”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22081390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی91

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من