پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

توجه به این نکته ضروری می‏نماید که هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند.

در واقع شناخت علل بزه و رفتار بزهكارانه در یک جامعه مي‏تواند به برنامه‏ريزان آن كمك نمايد تا برنامه‏هاي دقيق‏تر و متناسب با زمان و مكان خاص طراحي نمايند و به مرحله اجرا درآورند.

در این پژوهش سعی شده است که به بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان کرمانشاه پرداخته شود.جامعه آماری مورد بررسی عبارت از تمامی بزهکاران پسر 18-12 سال زیر نظر سازمان بهزیستی کرمانشاه می‏باشد.حجم نمونه در این تحقیق 68 نفر می‏باشد که شامل نمونه‏های در دسترس می‏باشد.

برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS استفاده شده است و از جداول، نمودار و شاخص‏های مرکزی برای توصیف داده‏ها و برای بررسی نرمال بودن توزیع‏های آماری از آزمون K-S استفاده می‏شود.با استفاده از آزمون T-test وضعیت هر یک از شاخص‏های مورد نظر را می‏سنجیم.دیگر آزمون‏های آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از: ضریب همبستگی اسپیرمن و تست کراسکال والیس.

نتایجی که از بررسی فرضیه­ها  به دست آمد نشان داد که بین تمای فرضیه­های تحقیق رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد.

واژه­های کلیدی: جرم‏شناختی، بزهکاری نوجوانان، نوجوانان پسر، شهرستان کرمانشاه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

کلیات پژوهش

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………6

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………………………6

پرسش‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….7

پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………7

پرسش‏های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………7

واژگان و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل اول: پیشینه بحث

1-1 پیشینه بزهکاری…………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2 تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران……………………………………………………………………..22

1-3 تاریخچه کانون اصلاح و تربیت در ایران………………………………………………………………………………………..23

1-4 تقسیم‏بندی علل انحراف…………………………………………………………………….   …………………………………….24

1-4-1 شرایط مسئولیت اطفال بزهکار در مکتب کلاسیک………………………………………………………………………25

1-4-2 شرط مسئولیت نوجوانان در مکتب تحقیقی………………………………………………………………………………..26

1-4-3 شرط مسئولیت کیفری نوجوانان در مکتب نئوکلاسیک و ایام باستانی…………………………………………….27

1-5 نوجوان بزهکار و عکس‏العمل اجتماعی علیه وی…………………………………………………………………………….28

1-6 شناسایی رفتارهای بزهکارانه……………………………………………………………………………………………………….29

فصل دوم: عوامل بزه‏زای فردی

2-1 علل زیستی……………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-1-1 تبیین نظریات مبتنی بر علل زیستی……………………………………………………………………………………………33

2-1-1-1 نظریه جبر زیستی………………………………………………………………………………………………………………33

2-1-1-2 پژوهش‏های مبتنی بر تیپ‏شناسی…………………………………………………………………………………………..35

2-2 علل روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-1 نظریه‏های روانشناسی درباره بزهکاری……………………………………………………………………………………….39

2- 2 – 2 – 1 نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………………………42

2-3 عوامل بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4 عوامل خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………47

2-5 دوستان و همسالان ………………………………………………………………………………………………………..48

2-6 محیط اقتصادي………………………………………………………………………………………………………………48

2-7 عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..48

2-8 نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري……………………………………………………………………………………….50

فصل سوم: عوامل بزه‏زای خارجی (محیط زیست و عوامل اجتماعی)

3-1 محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-1-1 تأثیر محیط طبیعی بر رفتار اجتماعی انسان…………………………………………………………………………………55

3-1-2 تأثیر محیط طبیعی بر بزهکاری………………………………………………………………………………………………….57

3-2 محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-2-1 نقش محیط خانواده در بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………………………………………60

3-2-1-1 محیط متشنج خانواده………………………………………………………………………………………………………….60

3-2-1-2 از هم گسیختگی خانواده……………………………………………………………………………………………………..61

3-2-1-3 کیفیت مهر و محبت در خانواده…………………………………………………………………………………………….64

3-2-1-4 چگونگی رفتار با فرزندان…………………………………………………………………………………………………….66

3-2-1-5 وضعیت اقتصادی خانواده…………………………………………………………………………………………………….66

3-2-1-6 بزهکاری یکی از افراد خانواده……………………………………………………………………………………………..68

3-2-1-7 تأثیر اعتیاد اعضای خانواده در بزهکاری فرزندان…………………………………………………………………….69

3-2-2 تأثیر مسکن بر بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………………………………………………….71

3-2-2-1 کیفیت مسکن و تأثیر آن در بزهکاری……………………………………………………………………………………71

3-2-2-2 تأثیر محل سکونت نامناسب و عوامل جرم‏زایی آن………………………………………………………………….72

3-2-3 مهاجرت و تأثیر آن در بزهکاری……………………………………………………………………………………………….74

3-2-4 نقش محیط اتفاقی در بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………………………………………..77

3-2-4-1 محیط تحصیلی و چگونگی تأثیر آن در بزهکاری……………………………………………………………………77

3-2-4-2 محیط دوستان و نقش آن در بزهکاری…………………………………………………………………………………..80

3-2-5 تأثیر محیط انتخابی در بزهکاری نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………….80

3-2-5-1 انتخاب محیط شغلی و تأثیر آن در بزهکاری…………………………………………………………………………..80

3-2-5-2 چگونگی گذراندن اوقات فراغت و تأثیر آن در بزهکاری…………………………………………………………82

3-2-5-3 نقش محیط‏های مخرب و تأثیر آن در بزهکاری…………………………………………………………………..85

فصل چهارم: روش‏شناسی پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………90

4-3 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………92

4-5 روایی و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………93

4-5-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….93

4-5-2 پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..93

4-6 روش و تکنیک جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….94

4-7 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها……………………………………………………………………………………………94

4-8 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..95

4-9 مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………95

فصل پنجم: یافته‏های پژوهش

5-1نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..97

5-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………113

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات پژوهش

6-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………120

6-2 جمع‏بندی یافته‏های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….122

6-2-1 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….122

6-2-2 نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………124

6-3 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..125

پیوست‏ها

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..129

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من