پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

امروزه با گسترش شهرها وشهرنشینی، موضوع مدیریت شهری از جمله موضوعات حساس و کلیدی جوامع شناخته می شود که از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.در این پژوهش ضمن تعریف مدیریت شهری و جایگاه و اهمیت  آن ، به سابقه مدیریت شهری در صدر اسلام و دوره ی مشروطه و بعد آن ، پرداخته می شود و در ادامه با بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی مدیریت شهری و نحوه اجرای آن در کشور تلاش می شود با ارائه مقایسه با کشور های موفق در این زمینه ضمن مطرح ساختن نقاط ضعف قانونی پیشنهاداتی ارائه گردد.نتیجتا ،ضمن تایید وضعیت رو به بهبود قوانین مدیریت شهری و نحوه اجرای آن از دوره ی مشروطه تا کنون ، متاسفانه وضعیت مدیریت شهری و قوانین و مقررات مرتبط با آن در کشور ما از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست و نسبت به کشور های  توسعه یافته، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد که جهت برون رفت از این معضل نیاز به برخی اصلاحات قانونی توسط مجلس و همچنین نحوه اجرای درست قوانین توسط دولت می باشد.

واژگان کلیدی: شهر ،مدیریت شهری،حقوق ،قوانین و مقررات مدیریت شهری

 

فهرست

چکیده 1

مقدمه : 1

فصل اول-کلیات… 3

1-1-مقدمه : 4

1-2-بيان مسأله: 6

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع: 10

1-4-مرور ادبیات تحقیق : 12

1-5-اهداف تحقيق : 16

1-6-سؤالات تحقیق: 17

1-7-فرضیه : 17

1-8-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 18

1-8-4- روش شناسی تحقیق: 22

فصل دوم : مدیریت شهری در صدر اسلام. 23

2-1-ﻣﻘﺪﻣﻪ. 24

2-2-ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ. 29

2-2-1- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﻨﻪ. 29

2-2-2- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ در  راﺳﺘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ.. 29

2-2-3- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻗﺒﻴﻠـﻪاي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي.. 31

2-2-4- ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي رﺳﻮل اﻛﺮم. 31

2-2-5- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) 32

2-2-6- ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ. 33

2-2-7- اﻫﻤﻴــﺖ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴــﺖ ﺷــﻬﺮ در ﻗﺒــﺎل کــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ و  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدي.. 34

2-2-8- اﺣﻴﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: 35

2-2-9- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻲ  و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ. 36

2-2-10- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗـﺪاوم و  ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. 38

2-2-11- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. 39

2-2-12- ﺟﻮانﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي.. 41

2-2-13- ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: 42

2-2-14- اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜـﺎري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ: 42

2-3-ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: 43

2-4-ﻣﺴﺠﺪﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﻀﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎرﺑﺮدي و  ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي  در   ﺷـﻬﺮﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. 44

2-5-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﻬﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺷـﻬﺮ  ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. 45

2-6-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و  ﺷﻴﻮهﻫﺎيﮔﺬر از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺎﻫﻠﻲ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ: 47

2-7-ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ  ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: 49

2-8-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ زﻣﻴﻦ.. 50

2-9-  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرتﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن. 50

2-10-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮي داﻧﺶﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲدر ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. 52

2-11-نتیجه گیری: 54

فصل سوم : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة  ﻣﺸﺮوﻃﻪ؛ 55

3-1-ﻣﻘﺪﻣﻪ. 56

3-2-انجمن بلدیه : 58

3-2-1- ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ. 58

3-2-2- انجمن بلدیه از منظر قانونی.. 60

3-2-3- ﻣﺮدم و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺑﻠﺪﻳﻪ. 61

3-2-4- انجمن بلدیه در مشهد : 62

3-2-5- انجمن بلدیه در اصفهان: 66

3-2-6- اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از اﻧﺠﻤﻦ و راهﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد: 68

3-2-7- اطلاع رسانی در بلدیه. 76

3-3-ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة ﻣﺸﺮوﻃﻪ. 77

3-4-ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي.. 82

فصل چهارم : لزوم تحول مديريت شهري در ايران. 84

4-1-مقدمه. 85

4-2-مباني نظري در عرصه هاي شهر و مديريت شهري.. 87

4-3-نقلاب صنعتی و شهر نشینی : 93

4-4-مدیریت شهری بریتانیا : 95

4-5-مدیریت شهری  در فرانسه : 97

4-6-مدیریت شهری در آلمان : 98

4-7-مديريت شهري در ايران : 105

4-8-مدیریت شهری بعد ار انقلاب اسلامی : 106

4-9-مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث مدیریت شهری: 108

4-10-مقایسه ایران و ژاپن : 108

جدول 4-1- مقایسه مدیریت شهری در توکیو با تهران. 109

4-11-مقایسه ایران با فرانسه از حیث مدیریت شهری: 109

4-12-موانع اعمال مدیریت واحد در ایران: 111

4-13-فقدان نظام جامع تصمیم گیری.. 111

4-14-نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها 112

4-15-بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی.. 114

4-16-نقش قوانین و مقررات در اداره امور شهر. 115

4-16-1-قانون اساسی ، قوانین مجلس و نقش شوراها در مدیریت شهری.. 118

4-16-2-نقش آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت… 121

4-17نتيجه گيري.. 124

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 129

5-1- مقدمه. 130

5-2- فرضیه اول :به نظر می رسد سیر تحول قوانین و مقررات مدیریت شهری گامی در جهت بهبود و توسعه شهرها بوده است. 131

5-3- فرضیه دوم : به نظر می رسد قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. 132

فرضیه سوم : به نظر می رسد ایران از نظر قوانین و مقررات حاکم بر ساختار مدیریت شهری در نظام جهانی جایگاه مناسبی را ندارد. 147

منابع و ماخذ : 151

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من