پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

در این تحقیق سه فرضیه متناسب با اهداف تحقیق و مبانی نظری در خصوص جرم، سرقت خودرو، پیشگیری وضعی، عملکرد مالکین خودرو، عملکرد پلیس و سیستم مانیتورینگ ( دوربین‌های مدار بسته ) از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن مدل مفهومی‌و تحلیلی تحقیق طراحی گردیده است . در روش تحقیق ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسش نامه و مراجعه به اسناد و مدارک می‌باشد . این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است . جامعه آماری به تعداد 66 نفر از کارشناسان آگاهی و انتظامی‌شهرستان بصورت تمام شمار انتخاب گردیده است، پرسش نامه شامل مشخصات فردی با 15 سوال 5 گزینه ای با طیف لیکرت و 2 سوال تشریحی بوده و بر اساس فرضیات و سوالات تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن 87% محاسبه و با اعتبار بالایی تائید واثبات گردیده است . با استفاده از آمار توصیفی و شاخص‌های پراکندگی آزمون T و Z، داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند . در اولویت بندی متغیر‌های مستقل متغیر عملکرد مالکین خودرو بیشترین تاثیر و سپس متغیر عملکرد پلیس در ردیف دوم و متغیر سیستم مانیتورینگ کمترین تاثیر در وقوع سرقت خودرو داشته است و با توجه به نتایج حاصل از سوالات باز و بسته پیشنهاداتی در جهت پیشگیری وضعی سرقت خودرو ارائه گردیده است .

 

واژه‌های کلیدی : جرم، سرقت، سرقت خودرو، سرقت وسيله نقليه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق 6

1-4- سوالات تحقیق 6

1-5- فرضیات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 6

 

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

مقدمه. 8

2-1- پيشينه تحقيق.. 9

2-2- جرم، سرقت، سرقت خودرو 13

2-2-1- جرم 13

2-2-2- تعریف جرم از منظر جامعه شناسی.. 14

2-2-3- تعریف جرم از منظر حقوقی.. 14

2-2-4- جرم شناسی 14

2-2-5- دسته بندی عوامل 14

2-2-5-1- عوامل جرم زا 14

2-2-5-2- عوامل بازدارنده 15

2-2-6- سرقت… 15

2-2-6-1- مروری بر تاریخچه سرقت… 15

2-2-7- اشکال مختلف مبارزه با سرقت در طول تاریخ در بعضی کشورها 16

2-2-8- عناصر تشکیل دهنده سرقت 17

2-2-8-1- عنصر قانونی 17

2-2-8-2- عنصر مادی 17

2-2-8-3- عنصر روانی 18

2-2-9- انواع سرقت در نظام جزایی فعلی ایران 18

2-2-10- عوامل موثر در بروز جرایم 19

2-2-11- تقسیم بندی سرقت 19

2-2-11- 1- تقسیم بندی سرقت با اعتبار عامل آن 19

2-2-11-2- تقسیم بندی سرقت به اعتبار زمان انجام آن 19

2-2-11-3-تقسیم بندی سرقت به اعتبار نحوه عمل سارقین 20

2-2-12- سرقت وسیله نقلیه 20

2-2-13- سرقت خودرو در ایران 22

2-2-14- زمان تقریبی سرقت خودرو 22

2-2-15- شیوه ها و روش‌های منابع سرقت خودرو. 23

2-2-16- اقدام سارقین در سرقت… 25

2-2-16-1- اقدام سارقین قبل از سرقت… 25

2-2-16-2- اقدام سارقین حین سرقت 26

2-2-16-3- اقدام سارقین بعد از سرقت 26

2-2-17- سارقین خودرو 30

2-2-18- اهداف سارقان از سرقت خودرو 30

2-2-18-1- سرقت خودرو به خاطر فروش آن. 31

2-2-18-2- سرقت خودرو به خاطر بردن لوازم و قطعات 31

2-2-19- اثرات و طبعات نامطلوب ناشی از سرقت خودرو در جامعه 33

2-2-20- عملکرد مالکین خودرو 34

2-2-20-1- تعریف مالک 34

2-2-20-2- تعریف خودرو 34

2-2-20-3- مالک خودرو 34

2-2-21- اقدامات مالک خودرو جهت پیشگیری از سرقت خودرو 34

2-2-22- سیستم ایمنی خودرو. 36

2-2-22-1- سیستم‌های ایمنی 36

2-2-22-2- سیستم‌های ضد سرقت در خودرو 37

2-2-22-3- قفل مرکزی 37

2-2-22-4- دزدگیر ها 37

2-2-22-5- ایموبلایزرها الکتریکی و الکترونیکی 38

2-2-22-6- قفل.. 38

2-2-23- عملکرد پلیس 39

2-2-23-1- طرح عملیات مهار : 39

2-2-23-2- هدف از اجرای عملیات مهار 39

2-2-23-3- تدابیر اجرایی عملیات مهار 40

2-2-24- تعاریف…. 41

2-2-24-1- زوایای بی روح.. 41

2-2-24-2- نوار ایمنی.. 41

2-2-24-3- پست فرماندهی.. 41

2-2-25- اقدامات عملیات مهار. 41

2-2-25-1- اقدامات اولیه عملیات مهار. 41

2-2-25-2- اقدامات ثانوی عملیات مهار. 42

2-2-26- فرآیند رسیدگی به سرقت و کشف خودرو توسط پلیس 44

2-2-27- مراحل اعلام کشف خودرو جهت ثبت در سیستم وابلاغ و استرداد به مالک 45

2-2-28- اقدامات پلیس در پیشگیری از جرائم 45

2-2-28-1- مراقبت‌های سنتی 45

2-2-28-2- مراقبت‌های نوین 46

2-2-29-  سیستم مانیتورینگ 46

2-2-29-1- تعریف سیستم 46

2-2-29-2- سیستم‌های سازمانی 46

2-2-29-3- اجزای سیستم 47

2-2-29-4- محیط سیستم. 47

2-2-30- سیستم مانیتورینگ…………………………………………………………………….. 47

2-2-31- هدف از ایجاد سیستم مانیتورینگ 47

2-2-32- تدابیر کلی و اجرایی 48

2-3- پیشگیری 49

2-3-1- تعریف پیشگیری 49

2-3-2- انواع پیشگیری 49

2-3-2-1- پیشگیری کیفری 49

2-3-2-2- پیشگیری غیرکیفری 49

2-3-3- پیشگیری از جرم 50

2-3-4- مراحل پیشگیری 51

2-3-4-1- پیشگیری اولیه 51

2-3-4-2- پیشگیری ثانویه 51

2-3-4-3- پیشگیری ثالث 51

2-3-5- اقدام‌های معمول در پیشگیری وضعی 51

2-3-6- طراحی محیطی راهکاری برای پیشگیری وضعی از جرم 53

2-3-7- تئوری ( cpted ) 53

2-3-7- 1- کنترل دسترسی 53

2-3-7-2- مراقبت 53

2-3-7-3- حمایت از اقدام ایمنی 54

2-3-7-4- تقویت انگیزه ها 54

2-3-8- پیشگیری از سرقت خودرو 54

2-4- شهرستان ایلام 56

2-4-1- پیشینه تاریخی 56

2-4-2- جمعیت 56

2-4-3-زبان. 57

2-4-4- وضعیت اقتصادی 57

2-4-5- تقسیمات کشوری 57

2-5- چارچوب نظری تحقیق 58

2-6- نظریات مختلف در زمینه جرایم 58

2-6-1- نظریه بی هنجاری 58

2-6-2- نظریه دورکیم 58

2-6-3- نظریه علت شناسی مکانی جرم 59

2-6-4- تئوری کاهش فرصت 59

2-6-5- تئوری فعالیت روزمره و سبک زندگی 60

2-6-6- اصول نظریه فرصت جرم 61

2-6-7- تئوری پیشگیری وضعی 62

2-6-7-1- افزایش تلاش ها 62

2-6-7-2- افزایش خطرات 63

2-6-7-3- مراقبت رسمی‌ 63

2-6-7-4- تکنیک‌های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم 64

2-6-7-5- تكنيك هاي مبتني بر كاهش منافع قابل پيش بيني جرم. 65

2-6-7-6- تکنیک هاي مبتني بر كاهش تحريك بزهكاران 65

2-6-7-7- تكنيك هاي مبتني بر حذف بهانه ها 66

2-7-  نظريه بازدارندگي 66

2-7-1- استنتاج نظریه ها با توجه به فرضیات تحقیق 67

2-7-1-1- نظریه هایی که جنبه جرم شناسی دارند 67

2-7-1-2- نظریه هایی که جنبه جامعه شناسی دارند 67

2-7-1-3- نظریه‌های که جنبه روانشناسی دارند. 67

 

فصل سوم: روش شناسي

مقدمه. 72

3-1- نوع و روش تحقيق 73

3-1-1- جامعه آماري 73

3-1-2- تعاريف عملياتي متغير ها 74

3-1-2-1- متغير مستقل.. 74

3-1-2-2- متغير وابسته 74

3-1-2-3- عملكرد مالكين خودرو 75

3-1-2-4- عملكرد پليس 75

3-1-2-5- سيستم مانيتورينگ ( سامانه پايش تصويري ) 75

3-2- روش و ابزار گرد آوري داده ها 76

3-2-1- تعيين روايي ابزار تحقيق.. 77

3-2-2- تعیین پایایی ابزار تحقیق 78

3-2-3- طراحی و تشریح پرسش نامه 78

3-2-4- روش ها و تکنیک‌های آماری 80

3-2-5- فرمول آلفای کرونباخ 80

 

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه 82

4-1- آمارتوصیفی.. 83

4-1-1-توصیف جمعیت نمونه. 83

4-1-2- جنسیت… 83

4-1-3- سنوات خدمتی.. 84

4-1-4- وضعیت شغلی.. 85

4-1-5- میزان تحصیلات… 86

4-1-6-توصیف سوالات پرسشنامه. 87

4-1-7-توصیف سوالات مربوط به ضعف عملکرد مالکین خودرو. 87

4-1-8-توصیف سوالات مربوط به ضعف عملکرد پلیس…. 88

4-1-9-توصیف سوالات مربوط به ضعف سیستم مانیتورینگ… 89

4-1-10- بررسی کل سوالات پرسشنامه. 90

4-1-11- مقایسه توصیفی شاخص‌های پرسشنامه. 91

4-2-آمار استنباطی.. 92

4-2-1-بررسی نرمال بودن داده ها(آزمون شاپیروویلک) 92

4-2-2- بررسی فرضیه اول ((عملکرد ضعیف مالکین خودرو مهمترین علت سرقت خودرو شهرستان ایلام می‌باشد)) 93

4-2-3-فرضیه دوم ((ضعف عملکرد پلیس برسرقت خودرو درشهرستان ایلام موثر می‌باشد)). 93

4-2-4- فرضیه سوم ((ضعف سیستم مانیتورینگ برسرقت خودرو درشهرستان ایلام موثر است .)) 94

 

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

مقدمه. 96

5-1 خلاصه تحقیق.. 97

5-1-1- نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق 98

5-1-1-1 نتیجه ارزیابی فرضیه اول تحقیق.. 98

5-1-1-2 نتیجه ارزیابی فرضیه دوم تحقیق.. 99

5-1-1-3 نتیجه ارزیابی فرضیه سوم تحقیق 99

5-2- یافته‌های جانبی تحقیق( نتیجه گیری از سوالات باز) 101

5-3- نتیجه گیری کلی.. 102

5-4- پیشنهادها 104

5-5- پیشنهاد‌های کاربردی مربوط به متغییر‌های مستقل تحقیق 104

5-5-1- عملکرد مالکین خودرو. 104

5-5-1-1 عملکرد پلیس: 105

5-5-1-2 سیستم مانیتورینگ… 106

5-5-1-3- پیشنهاد‌های عمومی‌ 106

منابع و ماخذ. 108

ضمـائم. 112

چكيده انگليسي.. 116

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من