پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران

10,000 تومان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد  به عملکرد  روابط عمومی قوه قضائیه  در شهر تهران می پردازد . متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است که با ابعاد صداقت ، صراحت ، سهیم کردن ، تمایلات همکاری جویانه ، اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است متغیر های مستقل در این تحقیق  عبارتند از:  پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، پاسخگوئی عمومی و میزان استفاده از رسانه ها .

به منظور بررسی اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه، 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق  1 ، 6 ، 9 ، 14، 20 تهران  به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند . این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه که در قالب مقیاس لیکرت سازماندهی شده ، انجام پذیرفته است که داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون F ،  ضریب همبستگی پیرسون در سطح  0.05 => P و تجزیه رگرسیون و تحلیل مسیر  استفاده شده است .

نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیر های  پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه  قضائیه ، پاسخگویی عمومی ، میزان استفاده از رسانه های جمعی با اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است  و نیز تفاوت  معنی داری در میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه وجود دارد ولی تفاوت معنی داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه وجود نداشت .

نتایج کلی تحقیق در قالب تجزیه رگرسیونی  نشان داد که عمده ترین متغیر های تأثیر گذار بر حسب میزان همبستگی بر اساس اولویت عبارتند از : پاسخ گویی عمومی با وزن بتای (0.40)؛ رضایت از عملکرد قوه قضائیه با وزن بتای (0.24 )؛  احساس امنیت با وزن بتای    (0.17 )؛  پایگاه اقتصادی اجتماعی با وزن بتای (0.06- )؛ میزان استفاده از رسانه های داخلی با وزن بتای  (0.03 ) ؛ میزان استفاده از رسانه های خارجی با وزن بتای (0.02- ) که در کل میزان ضریب همبستگی تصحیح شده برابر0.50 می باشد که نشان گر تبیین 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموع متغیر های مستقل می باشد . ضمن آنکه بر اساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه با  0.71 R =  ؛ همبستگی بالائی بین مجموع متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

 

واژگان کلیدی

اعتماد (Trust)/ احساس امنیت (Feeling of Security)/ پاسخگویی عمومی(Public accountability)                                  /  رضایت  (Satisfaction) / عملکرد روابط عمومی (Performance   Public relations )/ رسانه ها (Media )/ پایگاه اقتصادی اجتماعی  (Social  Econpmic  Status  )

 

منابع و مآخذ

فارسی

 

احمدیان ، اسلام ؛کامران، فریدون. (1388) “ بررسي ميزان اعتماد اجتماعي مردم به پليس و عوامل مرتبط با آن در استان ايلام ”  پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش گری، دانشگاه آزاد واحد رودهن .

اسلامی ، رضا. (1390) “اعتماد به دستگاههای اجرایی و عوامل موثر برآن ” جامعه شناسي كاربردي ،  سال بيست و دوم ، شماره پياپي 41، شماره اول

امامی ، محمد 1390 /7/10 ” هر جا سخن از اعتماد است…؟؟” http://www.pryazd.blogfa.com

امیرحسینی ، وحید .(1386)” بررسی تطبیقی میزان اعتماد مردم نسبت به اخبار شبکه خبر و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) VOA (صدای آمریکا، بخش فارسی) با تأکید بر چهار موضوع «انرژی هسته‌ای، اوضاع فلسطین، اوضاع داخلی ایران و اوضاع عراق» از دیدگاه کارشناسان رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و مطبوعات)” کارشناسی ارشد دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

امیرپور، مهناز. (1386) “بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی گروه هاي قومی نسبت به  نسبت به سیاست هاي اجتماعی دولت“رساله دکتري جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .

الوانی ، سیدمهدی . و دانایی فرد، حسن . (1380) “گفتارهایی در فلسفه تئوری سازمان دولتی” ، چاپ اول تهران ، انتشارات صفا.

الوانی ،سید مهدی . و دانائی فرد، حسن . (1380)” مدیریت دولتی و اعتماد عمومی “، مجله دانش مدیریت ، سال چهارم ، شماره 55

الهیان ، علی . (1389)” روش تحقیق” قابل دسترس دروبلاگ http://reference.blogfa.com/cat-5.aspx

انجمن روابط عمومی ایران. (1387) ” تاریخچه روابط عمومی در جهان ” الف.  قابل دسترس در               سایت       .http : //www.prsir.ir:

انجمن روابط عمومی ایران.( 1387) ” دکتر حمید نطقی، بنیانگذار و پدر روابط  عمومی “ب .قابل دسترس در سایت.http: //www.prsir.ir:

ببی ، ارل .(1381) ” روش های تحقیق در علوم انسانی ” ترجمه رضا فاضل ، تهران انتشارات سمت .

بهرامی کمیل ، نظام .(1390) ” روابط عمومی در ایران ” ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها ، چاپ اول .

بدیعی ، نعیم . (1382) ” بررسی میزان اعتماد مردم به رسانه های خبری و رابطه آن با اعتماد به نهادهای دولتی ” تهران مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها .

بصیریان جهرمی ، حسین . (1388)” بررسی مقایسه ای میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب سایت های خبری و عوامل موثر بر آن ” پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه ، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

بیانات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه (1382) ” منشور توسعه قضائی ” ، مرکز مطبوعات و انتشارات  قوه قضائیه .

تجری غریب آبادی ، ذبیح الله (1390) ” وسایل ارتباط جمعی و مشارکت اجتماعی” www.prsir.org//: http

تقی آبادی ، رضا.1390 /7 /10 ” روابط عمومی و ارتباط با رسانه های جمعی در دستگاه قضائی ”           روزنامه جوان ، تهران

جعفری دولت آبادی، عباس . 1390/5/23 ” از سکوت تا فریاد” روزنامه مردم سالاری ، تهران

جعفریان.(1389)” رویکردهای نوین در روابط عمومی “، بانک دانشجو .قابل دسترس دروبلاگ http://ajafarian.blogfa.com/post-18.aspx

حاجیانی ، ابراهیم .(1384) “چارچوب روش شناختی برای بررسی احساس امنیت ” ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، تهران : انتشارات معاونت اجتماعی ناجا، چاپ اول .

حبیب زاده ملکی ، اصحاب. (1389) “ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ناس‍ب” رساله دکتری رشته ارتباطات .

حبیبی، ابوالفضل.(1386) ” روابط عمومی: تاریخچه، اصول، مفاهیم و کاربرد” روزنامه ایران ، سال سیزدهم، شماره 3641.

حبیبی پیر کوهی ، آرش . (1385) ” اهمیت اعتماد در بازار یابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن ” مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ؛ سال هیجدهم ، شماره 3.

حجتی اشرفی ، غلامرضا . (1381 )” مجموعه قوانین اساسی مدنی ” انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم .

خاکی ، غلامرضا . (1381) ” راهبرد مجازی سازی دولت ، مهمترین چالش پیش روی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه” ، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ، سازمان  مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، شماره 58.

خوش بیان، مسلم.(1384 )” افکار عمومی در سازمان“، تهران، شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.

دلاور، علی . (1389 ) “مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ” انتشارات رشد.

دیویس ، اس و دیوید ، ک . (1380) “مدیریت کیفیت فراگیر نظریه ها ، الگوی اجرایی” ، مترجم : شهرام مقصود ، چاپ اول ، تهران انتشارات اندیشه .

رایت ، دونالدک . (1382) “هنر هشتم” ترجمه  خواجه نوری ، نسترن؛  شماره اول و دوم ،بهار و تابستان.

رهنورد، فرجه اله .(1387)، “عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران“، پژوهشنامه  مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4(پیاپی 31)

ریاحی ، بهروز . (1381) ” مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی” ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ، چاپ اول

زاهدی ، شمس السادات ؛ خانباشی ، محمد ؛ رضائی ، الهام (1390 ) “افزایش اعتماد عمومی بر  پایه ارتقای فرهنگ پاسخگوئی” ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ، سال سوم ، شماره 5.

زتومکا ، پیوتر . (1387 )” اعتماد نظریه جامعه شناسی “، ترجمه غلامرضا غفاری ، نشر و پژوهش شیرازه .

عبدالباقي، علي عبدالمجيد. (1386)”مفاهيم نوين در سازمانها“، ماهنامه تدبير،سال هجدهم،شماره 190.

ساروخانی ، محمد باقر .(1375) “دایره المعارف علوم اجتماعی “، انتشارات کیهان .

ساروخانی ، محمد باقر. (1385) ” امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی “، سال ششم ، شماره 22.

سیدین ، بهرام .(1388 ) “ماهنامه تخصصی انجمن روابط عمومی ایران ” شماره 66.

شیفر، ریچاردال ؛ مندن هال ، ویلیام؛ اوت، لایمن. ( 1382) “آمارگیری نمونه ای ” ترجمه کریم منصور فر ، تهران انتشارات سمت .

صدر نوری ، بردیا. (1386) “گزارش معاونت  حقوقی و توسعه قضائی ”  .

فاوکز، جوانا . (1381) ” روابط عمومی چیست ؟” ، ترجمه نظام بهرامی کمیل ، ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران ، شماره 25 .

فصل نامه هنر هشتم (1375)، زمستان ، شماره 2.

فتحعلی زاده ، علی . (1381) ” مفهوم قانون ” ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، شماره 8 .

قانع بصیری ، محسن.(1379) ” نشریه امنیت” ، شماره 20 و 19، انتشارات وزارت کشور.

کاظمی ، سید علی اصغر . (1379) “مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی “، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

کاوسی ، سید محمد رضا . سقائی ، عباس. (1385)” روش های اندازه گیری رضایت مشتری” ، تهران انتشارات صحاب .

کفاشی ، مجید؛ آزاده ، نادر.(1388) ” عوامل اجتماعی موثر برمیزان اعتماد اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی” پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم ، شماره اول .

کمالی، افسانه .(1382) “مطالعه تطبیقی اعتماد اجتماعی در دو حوزه فرهنگ و سیاست“.رساله دکتري جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران .

کلانتری ،خلیل . (1382) ،” پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی “، نشر شریف.

گروسی ، سعیده ؛ میرزائی،  جلال ؛ شاهرخی ، احسان .(1386 ) ” بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت” ، فصلنامه دانش انتظامی ، سال نهم ، شماره دوم .

گیدنز، آنتونی( 1384)”پیامدهاي مدرنیت“.ترجمه محسن ثلاثی ؛ تهران مرکز.

گیدنز، آنتونی (1383)” تجدد و تشخص ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.

مظاهري، رضا(1384)”بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن آزمون تجربی در شهر اراك“.پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش ،  دانشکده علوم اجتماعی:  دانشگاه تهران.

منصوریان، محمد کریم(1388) ” اعتماد اجتماعي و تعيين كننده هاي آن: رهيافت نهادمحور يا رهيافت جامعه محور“جامعه شناسي كاربردي ،سال بيستم، شماره پياپي 34 ، شماره 2 .

منوریان، عباس . نرگسیان ،عباس . فتاحی ، مهدی. واثق ، بهاره .( 1385) “بررسی رابطه  بین پاسخگوئی عمومی ، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمانهای عمومی “، پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 14 ، شماره 3.

میر سعید قاضی ، علی . (1385) ” تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات ” ، انتشارات مبتکران ، ویرایش سوم .

محمدرش ، ناصر .(1384) ” بررسی میزان اعتماد مردم شهرستان بوکان به رسانه های همگانی  (رادیو و تلویزیون) و عوامل موثر برآن” ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی.

محمدی فر، یوسف ؛ احمدی ، محمد ؛ هاشمی ، سی دادوش . (1389 ) “اعتماد به سازمان های دولتی و سطح رضایتمندی شهروندان “فصلنامه تحقیقات فرهنگی ، دوره سوم ، شماره 3 .

معتمد نژاد ، کاظم .(1390) ” بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی” ، فصل نامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ، شماره 6.

معین ، محمد؛(1380 ) ” فرهنگ معین” ، انتشارات امیر کبیر.

مدیری ، آتوسا (1385) “جرم ، خشونت و احساس امنیت در فضای عمومی شهر“، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال ششم ، شماره 22 .

نهج البلاغه (1374) ترجمه سید جعفر شهیدی ، انتشارات علمی فرهنگی .

نوروزی ، فیض اله . فولادی سپهر ، سارا( 1388) “بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15- 29 ساله شهر تهران و عوامل موثر برآن “، راهبرد، سال هیجدهم ، 53 .

ویندال ، سون . (1376)” کاربرد نظریه ارتباطات ” ، ترجمه علیرضا دهقان ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ، چاپ اول .

وثوقی ، منصور.(1388) ” بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر برآن در شهر خلخال ” ، پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم ، شماره 3 .

وند نوروز ، جواد .(1390 ) “مقاله برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی تعامل اقوام ، ادیان ، مطبوعات و رسانه ها ” قابل دسترس در سایت

www.taamoleaghvam.ir/index.php?option=com_content

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من