پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی قانون جدید امور گمرکی ایران مصوب 1390 با تکیه بر آثار آن در مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

10,000 تومان

پایان نامه بررسی قانون جدید امور گمرکی ایران مصوب 1390 با تکیه بر آثار آن در مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قانون جدید امور گمرکی ایران مصوب 1390 با تکیه بر آثار آن در مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

به دنبال تاسیس سازمان تجارت جهانی از اواسط دهه هفتاد شمسی که علی رغم تاسیس رسمی آن در آخرین سال های قرن بیستم از پشتیبانی اجرایی بسیارقوی نزدیک به نیم قرنی هم برخوردار می باشد، مساله امکان الحاق ایران به عنوان یک عضو جدید به این سازمان و هم چنین بررسی اثرات متعاقب آن، چه مزایا و چه معایب احتمالی، مورد توجه جدی از یک طرف سیاست گذاران و از طرف دیگر جامعه فعالان اقتصادی ایران قرار گرفته است. تاسیس سازمان و نمود جهانی پوشش فعلی کاملا مسلط آن بر حجم تجارت جهانی امروز، کفه را به نفع الحاق حتمی ایران در آینده سنگین تر می کند و این مساله ای است که به دلیل پویایی بالای این سازمان، حجم بالای تعهدات متقابل جهانی و عدم توجه داخلی به آن در ایران در چند دهه گذشته، به نسبت سخت تر از الحاق به دیگر سازمان های بین المللی هم طراز، مثل سازمان جهانی گمرک که هم اکنون چند دهه است عضو آن هستیم، ارزیابی می شود. نقش سازمان تجارت جهانی فراتر از اهداف سازمان جهانی گمرک که صرفا به وحدت رویه جهانی در تشریفات گمرکی و تسهیل آن می اندیشد، حذف مداوم تعرفه های گمرکی به همراه حذف جدی تمام دیگر اشکال دخالت و تبعیض های غیر ضروری حاکمیت ها در تجارت آزاد در جهانی به منزله یک قلمرو واحد است، بدون این که این مساله مانع همکاری دو سازمان بشود. در این بین اهمیت نقش گمرک هر کشور به عنوان محل رسمی تلاقی حاکمیت ها با تجارت، با تمام وظایف اجرایی، حمایتی و حفاظتی آن در الحاق به سازمان تجارت جهانی قابل کتمان نیست. متعاقب پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور که در آن برای اولین بار، تصریح به لزوم الحاق نهایی به این سازمان شده، قانون جدید امور گمرکی ایران هم در سال 1390 به عنوان گوشه ای از طرح تحول گمرکی تصویب شده است. این قانون علی رغم حفظ نسبی چارچوب های قانون سابق مصوب 1350 در کلیات، در جزییات واجد دستاوردهای مثبت و منفی، حداقل از منظر الحاق به سازمان و فراتر از آن کمک به شکوفایی تجارت خارجی است و البته در موارد مهمی هم، هم چنان شاهد سکوت قانون هستیم که نیاز به بازنگری دارد. در هر حال باید امیدوار بود که این دستاوردهای مثبت به عنوان گام هایی در مسیر درست، بدون وقفه اما سریع تر از پیش ادامه پیدا کنند.

کلمات کلیدی: گمرک، قانون جدید، سازمان تجارت جهانی ، سیاست گذاری تجاری، نظام تجاری غیر ترجیحی

 فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                                                                                         1

فصل اول: بررسی نقاط اشتراک قانون جدید امور گمرکی با تمهیدات گمرکی سازمان تجارت جهانی                         15

بخش اول: سازمان جهانی تجارت                                                                                                                            15

1-1-1 تاریخچه                                                                                                                                                       15

1-1-1-1 سازمان بین المللی تجارت                                                                                                                       15

1-1-1-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت                                                                                                       18

1-1-2  موافقت نامه های پایه ای                                                                                                                            20

1-1 2-1سند تاسیس سازمان و ضمایم آن                                                                                                             20

الف.ضوابط کلی                                                                                                                                                       20

ب. نگاه اجمالی به مفاد اسناد                                                                                                                                    22

1-1-2-2 سند گات 1947                                                                                                                                    27

1-1-2-2-1 معرفی معیار های رفتار کامله الوداد و رفتار ملی(پایه نظام تجاری غیر ترجیحی)                                 27

1-1-2-2-2 ضوابط سیاست های اجرایی و حمایتی گمرکی                                                                                   30

1-1-2-2-3 ضوابط حاکم بر محدودیت های مقداری در تجارت                                                                           35

1-1-2-2-4 ضوابط جغرافیای گمرکی جهان از منظر  سازمان تجارت جهانی                                                         39

1-1-2-2- 5 ضوابط اداره عمومی سازمان                                                                                                              42

1-1-2-2-6 نظام تجارت ترجیحی از منظر سازمان                                                                                                43

1-1-2-3 ضمایم                                                                                                                                                    45

1-1-2-3-1 اسناد ضمیمه گات1994                                                                                                                   45

الف. تفاهم نامه تفسير بند 1 ماده 2 گات                                                                                                                 45

ب.  تفاهم نامه تفسير و راهكار بررسي ماده 17گات                                                                                                45

ج. تفاهم نامه راجع به تراز پرداخت ها                                                                                                                     46

د. تفاهم نامه راجع به ماده 24 موافقت نامه گات                                                                                                      46

ه. تفاهم نامه راجه به موارد لغو تعهدات                                                                                                                   47

و- تفاهم نامه راجع به ماده 28 گات                                                                                                                         47

1-1-2-3-2 معرفی توافق نامه های پیوست موافقت نامه تجارت کالا                                                                       48

1-1-3 مقایسه سازمان تجارت جهانی با سازمان جهانی گمرک                                                                                49

1-1-3-1  مبنای عمومی                                                                                                                                         49

1-1-3-2 خصایص حقوقی                                                                                                                                      52

1-1- 3-3 دستاوردهای همکاری مشترک                                                                                                             54

بخش دوم: نگاهی به دستاوردهای مثبت قانون جدید                                                                                              55

1-2-1 دستاوردها در حوزه  سیاست های اجرایی                                                                                                 55

1-2-1-1 ارزش گذاری کالای وارداتی در گمرک مقصد                                                                                       56

1-2-1-1-1 توافق نامه ارزش گذاری سازمان تجارت جهانی                                                                                 56

1-2-1-1-1-1 ضوابط کلی                                                                                                                                   56

1-2-1-1-1-2 معرفی روش های پلکانی ارزش گذاری کالای وارداتی                                                                  58

1-2-1-1-1-3 نگاهی به مباحث تکمیلی ماده هشتم                                                                                             63

1-2-1-1-1-4 نکات مربوط به ارزش گذاری کارامد                                                                                            64

1-2-1-1-2 قانون جدید امور گمرکی                                                                                                                   67

1-2-1-1-2-1  ضوابط مندرج در متن قانون                                                                                                         68

1-2-1-1-2-2 ضوابط مندرج در متن آیین نامه                                                                                                    69

1-2-1-1-3 دو موضوع معاف از توافق نامه ارزش گذاری سازمان                                                                         75

الف. ارزش گذاری صادراتی                                                                                                                                     75

ب. تعرفه گذاری غیر مبتنی بر ارزش کالا                                                                                                                75

1-2-1-2 قواعد تعیین مبدا کالا ها                                                                                                                         76

1-2-1-2-1 توافق نامه قواعد مبدا سازمان تجارت جهانی                                                                                      77

الف. ضوابط تجارت غیر ترجیحی                                                                                                                             77

ب. ضوابط تجارت ترجیحی                                                                                                                                     80

1-2-1-2-2 ضمیمه دهم کنوانسیون کیوتو و قانون جدید امور گمرکی                                                                  82

الف. قواعد ماهوی                                                                                                                                                    83

ب. موارد گواهی اسنادی مبدا                                                                                                                                   85

ج. کنترل صحت گواهی صادره                                                                                                                                 87

1-2-2 مقایسه قانون جدید با کنوانسیون سیستم هماهنگ طبقه بندی کالا ها                                                          89

1-2-2-1 تاریخچه اجمالی طبقه بندی کالا ها                                                                                                         89

1-2-2-2 معرفی آخرین نظام طبقه بندی مجری در جهان (سیستم هماهنگ)                                                        91

1-2-2-3 قواعد تفسیری سیستم هماهنگ                                                                                                             93

1-2-2-4 نگاهی به ویژگی های جدول تعرفه های گمرکی ایران (1392)                                                             95

فصل دوم: بررسی نقاط افتراق قانون جدید امور گمرکی با تمهیدات گمرکی سازمان تجارت جهانی                         98

بخش اول: موارد متعارض در قانون جدید                                                                                                               98

2-1-1 نظام دسته بندی کالا ها برای اعطای مجوزهای واردات و صادرات                                                              98

2-1-2 نظام معافیت های گمرکی در واردات قطعی                                                                                              102

2 -1- 3 نظام حل و فصل اختلافات گمرکی در قانون جدید                                                                                   106

2 -1-3-1 تشریح کارکرد کمیسیون های رسیدگی به حل اختلافات گمرکی                                                        106

2 -1-3-2 تاملاتی پیرامون نظام حل و فصل اختلافات در قانون جدید                                                                   109

بخش دوم: موارد سکوت در قانون جدید                                                                                                               113

2-2-1 سیستم ثبت سفارش و مجوزهای ورود کالا                                                                                               113

الف. توافق نامه مجوزهای واردات کالا                                                                                                                   113

ب. مقررات داخلی                                                                                                                                                 115

2-2-2 سکوت در تعیین سیاست های حفاظتی                                                                                                      117

2-2-2-1 توافق نامه امور بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                                                            118

الف. ضوابط توافق نامه                                                                                                                                            118

ب. مقررات داخلی                                                                                                                                                 121

2-2-2-2  توافق نامه موانع فنی جریان آزاد تجارت                                                                                             123

الف. ضوابط توافق نامه                                                                                                                                            123

ب. مقررات داخلی                                                                                                                                                 126

2-2-2-3  توافق نامه بازرسی پیش از حمل                                                                                                          128

الف. ضوابط توافق نامه                                                                                                                                           128

ب. مقررات داخلی                                                                                                                                                 131

2-2-2-4 نگاهی به رئوس طرح تحول گمرکی                                                                                                    133

2-2-3 الزامات گمرکی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری                                                                             134

2-2-3-1 کلیات                                                                                                                                                  134

2-2-3- 2 ضوابط موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری                                                                            136

2-2-3-3 ضوابط رسیدگی اختصاصی گمرکی                                                                                                       138

2-2-3-4 نظر قانون جدید                                                                                                                                   141

2 -2-4 سکوت در تعیین سیاست های حمایتی                                                                                                     143

2-2-4-1 توافق نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی                                                                                                   143

2-2-4-1-1 مطالب مقدماتی                                                                                                                                143

2-2-4-1-2 تقسیم بندی یارانه ها در توافق نامه و روش اثبات                                                                            145

الف. یارانه های ممنوع                                                                                                                                            145

ب. یارانه های قابل پیگیری                                                                                                                                    148

2-2-4-1-3 روش متحدا لشکل مقابله داخلی اعضای سازمان                                                                               149

الف. طرح معمول یک دعوا                                                                                                                                     149

ب. تمهیدات حاشیه ای یک دعوا                                                                                                                            154

2-2-4-1-4 نگاهی به مقررات داخلی ایران                                                                                                         155

2-2-4-2 توافق نامه مقابله با دامپینگ                                                                                                                  157

2-2-4-2-1 تعریف                                                                                                                                             157

2-2-4-2-2 احراز دامپینگ، لطمه و رابطه علیت                                                                                                  157

2-2-4-2-3 روش متحدا لشکل مقابله داخلی اعضای سازمان                                                                               161

الف. طرح معمول یک دعوا                                                                                                                                     161

ب. تمهیدات حاشیه ای یک دعوا                                                                                                                            164

2-2-4-2-4 نگاهی به مقررات داخلی ایران                                                                                                         166

2-2-4-3 توافق نامه امور حفاظتی                                                                                                                         167

الف. ضوابط توافق نامه                                                                                                                                            167

ب. مقررات ایران                                                                                                                                                   169

2-2-4-4 نگاهی به آیین نامه اختصاصی                                                                                                                169

نتیجه گیری                                                                                                                                                            173

منابع                                                                                                                                                                       176

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی قانون جدید امور گمرکی ایران مصوب 1390 با تکیه بر آثار آن در مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی قانون جدید امور گمرکی ایران مصوب 1390 با تکیه بر آثار آن در مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من