پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

10,000 تومان

پایان نامه بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

دانلودپایان نامه رشته حقوقبا موضوع بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل  خرید و فروش  و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی  یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید  قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با  مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح  دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان  نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی  راه حل معقول و موجهی است.در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و  تداوم سلامت و نجات  جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .واژگان کلیدی :ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو.معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی – حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی – حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره  و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .از این رو  ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد  پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا  به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .

فهرست مطالب

الف) بیان مسئله

ب) سوالات تحقیق

ج) فرضیات

د ) اهداف تحقیق

ه) پیشینه تحقیق

و)روش تحقیق

ز)ساختار تحقیق

فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

۱-۱تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت

۱-۱-۱- تعریف مال در لغت واصطلاح

۱-۱-۲- تعریف مالکیت در لغت واصطلاح

۲-۱ اوصاف مالکیت

۱-۳ انواع حق مالکیت (ملکیت)

۱-۳-۱ ملکیت اشراقی- قیومی

۱-۳-۲  ملکیت ذاتی – تکوینی

۱-۳-۳ ملکیت عرضی – مقولی

۱-۳-۴ ملکیت اعتباری

۴-۱بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش

۵-۱ مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید

۱-۵-۱  رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه

۱-۵-۱ رابطه انسان با اعضای بدن خویش و تصرف در آن

۱-۵-۲-۱ کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود

۱-۵-۲-۱ کلام قائلان به مالکیت اعضاء

۱-۵-۲-۳ ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش

۱-۵-۲-۴  کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش

۱-۵-۲-۵ ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش

۱-۵-۲-۶ تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش

۱-۵-۲-۷ رابطه امانت بین انسان و اعضایش

۱-۵-۳ دلایل مخالفان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

۱-۳-۵-۱ دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش

۲-۳-۵-۱ دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع

۳-۳-۵-۱دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد.

۴-۳-۵-۱دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است.

۱-۵-۴ دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

۱-۴-۵-۱دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن

۲-۴-۵-۱دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن

۳-۴-۵-۱دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.

۴-۴-۵-۱دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.

۵-۴-۵-۱دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.

۶-۴-۵-۱ دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا

۱-۵-۴-۷دلیل هفتم: : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )…………….

۷-۴-۵-۱دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو

۵-۵-۱ ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء

۶-۵-۱ ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء

فصل دوم: آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن ومحدوده تصرفات او

۱-۲ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض

۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

۱-۲-۲دلیل اول : بیع میته جایز نیست .

۲-۲-۲دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است .

۳-۲-۲دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است .

۴-۲-۲دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است .

۵-۲-۲دلیل پنجم : تغییر در خلقت خداوند حرام است ( آیه تبتیک )

۶-۲-۲دلیل ششم : دفن عضو مبان از حی لازم است .

۷-۲-۲دلیل هفتم : جداکردن اعضای بدن انسان مثله کردن بدن و حرام است .

۸-۲-۲دلیل هشتم : انسان کرامت دارد و قطع عضو با کرامت انسان در تعارض است .

۲-۲-۹ دلیل نهم : تقطیع جسد با حفط احترام میت در تعارض است .

۱۰-۲-۲دلیل دهم : اضرار به نفس حرام است .

۱۱-۲-۲دلیل یازدهم : ثمن میته سحت است .

۱۲-۲-۲دلیل دوازدهم : تجاوز به نفس و بدن ( قطع عضو ) موجب قصاص است و دیه دارد .

۱۳-۲-۲دلیل سیزدهم : اعضای بدن انسان مال نیست و برای آن قیمتی در زمان تلف وجود ندارد .

۱۴-۲-۲دلیل چهاردهم : اعضای بدن انسان جزء محرمات است و مداوا با محرمات حرام است .

۱۵-۲-۲دلیل پانزدهم : این کار با قاعده « الضرر لا یزال بالضرر » در تعارض است .

۳-۲ دلایل موافقان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

۱-۳-۲دلیل اول : سلطنت انسان برخود

۲-۳-۲دلیل دوم : اراده خداوند مبنی بر رفع سختی و حرج از زندگی انسان ها

۳-۳-۲دلیل سوم : لزوم  انجام کارهای خیر ( آیه کریمه فاستبقوا الخیرات )

۴-۳-۲دلیل چهارم : اصل برائت

۵-۳-۲دلیل پنجم : ضرورت احیای نفوس

۶-۳-۲دلیل ششم : پیوندهای انجام شده در عصر معصومین (ع)

۷-۳-۲دلیل هفتم : قاعده اهم و مهم

۸-۳-۲دلیل هشتم : قاعده ایثار

۹-۳-۲دلیل نهم : جسم انسان  مال بوده و قابلیت انتقال به صورت تبرعی را دارد .

۱۰-۳-۲دلیل دهم : کمک به رفع ضرر از مسلمان وظیفه شرعی است .

۱۱-۳-۲ دلیل یازدهم : انسان دارای حق تصرف در اعضای بدن خود می باشد .

۴-۲ معامله اعضای بدن میت

۵-۲ بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر

۶-۲ مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن

۱-۶-۲ حکم فروش و اهدای عضو در زمان حیات و مرگ از نگاه ۵ مرجع

۲-۶-۲ جدول خلاصه نظرات فقهی مراجع عالیقدر پیرامون مرگ مغزی و پیوند اعضاء

۲-۷ حقوق مورد تردید و مسئله تصرف در اعضاء

۲-۸ وضعیت مصادیق مشکوک بین حق و حکم در ارتباط با تصرف در اعضاء

۲-۹  مالکیت اعضای بدن در فتاوای فقهای معاصر

نتایج

پیشنهادات

منابع و مآخذ

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من