پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370

10,000 تومان

پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در  جامعه ،وسیله ای برای حفاظت  از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند.  امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید.  هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین  بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها  برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است .  انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری  مجرمان است .

واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون  ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه———————————————————1

بیان مسئله —————————————————–1

سوالهای تحقیق————————————————–1

فرضیه——————————————————–1

پیشین——————————————————–2

اهداف تحقیق ————————————————–2

ضرورت تحقیق ————————————————-3

سامانه تحقیق —————————————————3

فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————4

مبحث اول مفاهیم ————————————————4

گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————4

الف. تأمین—————————————————–4

ب.تربیت——————————————————5

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————–7

الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————–7

ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-10

ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————-13

1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ————————————13

2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————-13

د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی —————————-14

اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————-14

دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————-14

سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی—————————————–15

پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————–16

ششم .رنج آور نبودن ———————————————-16

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم———————————–17

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————–17

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-18

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی

 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی —————————————18

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی—————————————22

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی

از دیدگاه اسلام– ————————————————-26

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————29

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————29

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370——————–29

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29

ب.لزوم مسئولیت کیفری———————————————34

1.صغار و مجانین ————————————————-35

1-1. صغار——————————————————35

2-1. مجانین —————————————————-41

1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ———————————41

2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون

مجازات اسلامی 1392———————————————43

2.اشخاص حقوقی————————————————46

1-2. نظرات مختلف در مورد

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————————-46

2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370

در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی——————————–47

3-2.پذیرش مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی

درقانون مجازات اسلامی 1392—————————————-49

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————––51

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————51

1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390——————52

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-55

1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا

اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد —————————-55

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول

اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————————————–60

3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی

درباره آنها وجود ندارد———————————————-63

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی—————————-65

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی———————–65

الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————-67

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ————————68

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————73

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————–75

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در

قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392———————76

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی———————————-76

2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-78

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات  اسلامی 1392—————–81

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی——————86

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات

 تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392

———————————————————-–89

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————-89

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————-89

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات

اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392—————————-89

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت—————————-90

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در

قانون مجازات اسلامی 1392—————————————95

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ——————————95

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )

محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی————————–97

1.محرومیت از حقوق اجتماعی————————————-97

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در

قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390—————-98

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی

وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392———–98

ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی

در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ————–99

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی————————————-103

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

اسلامی 1392———————————————–104

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون

مجازات اسلامی 1392 —————————————-106

 

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری

اشیاء و بستن موسسات —————————————–109

الف.ضبط اشیا خطرناک —————————————–109

ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی

مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)——————————-115

الف.اقدامات تربیتی——————————————–116

ب.اقدامات درمانی——————————————–122

1.اقدامات درمانی مجانین—————————————122

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———————–126

2.اقدامات درمانی معتادین ————————————–127

3.حرفه آموزی واشتغال —————————————-128

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی—————-130

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم———————————-132

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————-135

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت——————-135

گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی———————136

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه —————————136

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————–138

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————142

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی——————-143

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی

وتربیتی ————————————————144

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————-147

نتیجه گیری ———————————————150

پیشنهادات ———————————————-152

منابع————————————————–154

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من