پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی92

10,000 تومان

پایان نامه بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.

در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه­ی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.

اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم وکیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.

بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.

جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ،تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.

 

واژه های کلیدی:

1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی4- مجازات 5- حقوق جزای ایران

فهرست مطالب

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پرسش ها و فرضيات…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت تحقيق و سابقه…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

روش انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

بخش  اول:کلیات

فصل اول:تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار اول:تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتاردوم : تعریف مجازات، اصول حاكم برآن ،ا نواع ،‌ويژگي ها واهداف…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار سوم: مفهوم ، تعاریف ، سابقه ، انواع ، ویژگیها ، اصول و اهداف اقدامات تامینی و تربیتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم:تعریف حق ، محرومیت ،حقوق ، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار اول:تعریف حق و محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : مفاهیم ، تعاریف ، ویژگی ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل دوم: جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 97

مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل…………………………………………………………………………………………………………………….. 110

گفتار اول :در قوانین حقوقی …………………………………………………………………………………………………………………….. 110

گفتاردوم: در قوانین اداری…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….. 120

فصل سوم:مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….. 127

مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 127

گفتار اول : مبانی شرعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم :مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار سوم : ماهیت فقهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 130

مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه …………………………………………………………………………………………………………………….. 131

گفتار اول : مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………………………………….. 131

گفتار دوم : مبانی پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………….. 132

گفتارسوم: مصادیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 133

بخش دوم:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

فصل اوّل:نحوه ی اعمال مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….. 141

مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي …………………………………………………………………………………………………………………….. 141

گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی …………………………………………………………………………………………………………………….. 141

گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

گفتار سوم: مراجع شبه قضائی…………………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار اول : جایگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم:مصاديق…………………………………………………………………………………………………………………….. 153

گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال…………………………………………………………………………………………………………………….. 156

فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط …………………………………………………………………………………………………………………….. 173

مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 173

گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………….. 173

گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………………….. 175

گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق…………………………………………………………………………………………………………………….. 177

مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي …………………………………………………………………………………………………………………….. 182

گفتاراول : تخفیف…………………………………………………………………………………………………………………….. 182

گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط …………………………………………………………………………………………………………………….. 186

گفتار سوم : …………………………………………………………………………………………………………………….. 190

فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….. 195

مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….. 195

گفتاراول: عفو…………………………………………………………………………………………………………………….. 195

گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 200

گفتار سوم:مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………….. 202

مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات …………………………………………………………………………………………………………………….. 207

گفتاراول: مفهوم و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………….. 207

گفتار دوم : پیدایش ، گسترش  و انواع …………………………………………………………………………………………………………………….. 210

گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار…………………………………………………………………………………………………………………….. 212

نتیجه گیری و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 216

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 224

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من