پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه. 1

بيان مسئله. 1

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 2

پیشینه پژوهش…. 3

نوآوري در تحقيق.. 4

اهداف تحقيق.. 5

سؤالات اصلی تحقیق.. 6

فرضيه‏هاي تحقیق.. 6

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

روش‌شناسی تحقیق.. 8

شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا 8

روش و ابزار گردآوري داده‏ها 8

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 9

فصل اول: 10

مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی.. 10

مبحث اول: مفاهیم.. 11

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 12

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی.. 16

تحولات غذا در طول تاریخ.. 19

وعده‌های غذایی.. 19

به دست آوردن غذا 20

تولید غذا 20

انواع غذاهای تولیدشده. 21

تجارت غذا 21

میزان کافی غذا 21

سالم بودن غذا 22

حساسیت به غذا 22

عادات رژیم غذایی.. 23

گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. 24

گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش… 24

بند اول-عمده‌فروش: 24

بند دوم- خرده‌فروش: 25

مبحث دوم: انواع مسئولیت… 25

بند 2: اقسام مسئوليت… 27

الف) مسئوليت اخلاقي.. 27

ب) مسئوليت حقوقي.. 27

1-مسئوليت مدني.. 28

2-مسئوليت كيفري… 29

مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها 30

گفتار اول: انواع مقایسه. 30

بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي.. 30

بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري… 31

بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري… 32

گفتار دوم: مسئولیت قراردادی.. 33

مسئولیت قراردادی… 33

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی.. 34

الف: وجود قرارداد. 34

ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 34

آثار عدم اجرای تعهد. 35

جبران خسارات قراردادی… 35

گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی.. 36

بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. 37

الف- نظریه‌ی تقصیر. 37

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. 38

ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. 38

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. 39

ج- نظریه‌های مختلط… 39

اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. 40

فصل دوم: 45

مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی.. 45

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی.. 46

گفتار اول: فعل زیان‌بار. 46

بند اول: دفاع مشروع. 47

بند دوم: امر آمر قانوني.. 48

اجبار و اكراه. 48

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. 48

الف: اقسام ضرر. 50

ب: شرايط ضرر قابل جبران.. 55

گفتار سوم: رابطه سببيت… 59

ب: موارد زوال رابطه سببيت… 61

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی.. 68

گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی.. 68

بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي… 68

الف- وجود قرارداد. 69

ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 70

ب- نقض قرارداد. 70

جبران خسارات قراردادی… 71

ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد. 72

بند دوم: تضمين ايمني محصول.. 72

ب: تضمين صريح.. 76

بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده. 82

گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. 87

بند اول: اصل نسبيت قراردادي… 87

بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير. 90

بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب… 93

بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزيع كنندة‌موادغذایی نسبت به عيوب پنهاني و سوءنیت وي… 94

بند پنجم: مسئولیت محض…. 96

الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. 100

مسؤوليت محض ساده. 101

مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبی.. 103

ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… 104

فصل سوم: 107

قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. 107

مبحث اول:قلمرو مسئولیت… 108

گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. 108

بند اول: تعريف عيب… 108

بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت… 110

الف: مخفي بودن عيب… 110

ب: ورود ضرر در اثر عيب… 111

ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذایی.. 112

د: ايمني – خطر. 113

بند سوم: انواع عيب… 115

الف: عيب درروندتولید محصولات جدید. 115

1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده. 115

2- ضابطه سود- خطر: 116

3- ضابطه دوطرفه: 116

ب: عيب درروند توليد. 117

گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی.. 117

بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي… 120

بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي… 122

بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار. 122

مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی.. 124

گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت… 124

بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت… 125

معايب… 125

بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت… 126

گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. 128

بند اول:شرایط احراز قوه قاهره. 128

الف: خارجی بودن.. 128

ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. 129

ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: 130

گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده. 131

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من