پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیوب کالا94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیوب کالا94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیوب کالا94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

از نظر قانون مدنی ایران در حمایت ازخریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد،حق فسخ معامله یا مطالبه ارش کالای معیوب و سالم است،این راه حل در ماده 2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرارشده است.در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استردادکالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد.اما،در مورد زیان‌هاي  ناشی از عیب پنهانی مبیع، انگاه که بواسطه ی استفاده از کالا ی معیوب، خریدار یا استفاده کنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یا خسارات مالی مي‌شوند،قانون مدنی راه حل ویژه ای ندارد و راه حل سنتی قضیه، استناد به قواعد عام مسئو لیت قراردادی یا مدنی است.راه حلی که در عمل چندان چاره ساز نیست .در این راستا،نوآوری نظام‌هاي  حقوقی ارائه ی راه حلهایی است که زیان دیده رااز اثبات تقصیر عرضه کننده ی کالا ی معیوب معاف مي‌سازد .یکی از این راه حل ها،مسئو ل قراردادن عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست،تعهدی ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرف کننده ای ایجاد مي‌شود و اثبات عیب و نقض و وقوع خسارت، دلیل نقض تعهد مزبور و و تحقق مسئو لیت او به جبران خسارت است.راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف مي‌سازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئو لیت محض برای عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب، اورا نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا مسئول بدانیم .

 

کلید واژه: کالای معیوب، مصرف کننده، مسئو لیت مدنی، جبران خسارت، عرضه کننده

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- تبیین مساله. 4

1-3-سوالات تحقیق. 7

1-4- فرضیه‌هاي  تحقیق. 7

1-5- اهمیت و ضرورت.. 7

1-6- پیشینه تحقیق. 9

1-7- جنبه جدید بودن. 10

1-8- اهداف.. 10

1-9-منابع تحقيق. 11

1-10-مواد و روش ها 11

1-11-کلید واژها 12

1-11-1-تعریف مسئوليت مدنی.. 12

1-11-2-تعریف مصرف کننده 12

1-11-3-تعریف عیب.. 12

1-11-4-تعریف عرضه کنندگان کالا و خدمات.. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- تعریف کالا و انواع آن. 15

2-1-1- تعریف کالا. 15

2-1-2- انواع کالا. 16

2-1-2-1-کالاهای نهایی.. 16

2-1-2-2-کالاهای تولیدی.. 17

2-1-2-3- کالاهای واسطه ای.. 17

2-2-مفهوم عرضه کننده و مصادیق آن. 17

2-2-1-مفهوم عرضه کننده 17

2-2-2-مصادیق عرضه کننده 18

2-2-2-1-مفهوم خرده فروش… 18

2-2-2-2-مفهوم توزیع کننده 18

2-2-2-3-مفهوم عمده فروش… 19

2-2-2-4-مفهوم فروشنده 19

2-2-2-4-1مفهوم فروشنده حرفه ای.. 19

2-2-2-4-2-مفهوم فروشنده غیر حرفه ای.. 19

2-2-2-5- مفهوم واسطه ها 20

2-2-2-6-مفهوم وارد کننده 20

2-2-2-7-مفهوم تولید کننده 21

2-3-مفهوم مصرف کننده و مصادیق حقوق آن. 21

2-3-1-مفهوم مصرف کننده 21

2-3-2-مصادیق حقوق مصرف کننده 22

2-3-2-1-حق انتخاب.. 22

2-3-2-2-حق بر خوداری از اطلاعات کامل. 23

2-3-2-3-حق ایمنی برای مصرف کننده 24

2-3-2-4-حق بدست آوردن کالای سالم و بی عیب.. 25

 

فصل سوم: مبانی حقوقی مسئوليت سازندگان و فروشندگان کالا

3-1- جنبه‌هاي مسئوليت مدنی.. 27

3-1-1- مسئوليت قراردادی.. 27

3-1-2-شرایط ایجاد مسئوليت قراردادی.. 28

3-1-2-1- وجود قرارداد. 28

3-1-2-2- خسارت زیاندیده زیاندیده ناشی از عدم اجرا قرارداد. 29

3-2- شیوه‌هاي  ممکن جبران خسارت مسئوليت قراردادی.. 30

3-2-1-تضمین ایمنی مبیع. 30

3-2-2-فرض علم فروشنده 32

3-2-3-تسبیب.. 32

3-2-3-1-مسئوليت غیر قراردادی.. 32

3-2-3-1-1–اصل نسبیت قراردادی.. 33

3-2-3-1-2–معضل اصل نسیبت قراردادی.. 34

3-2-3-1-3- تلاش برای رهایی از قید اصل نسبیت قراردادی.. 34

3-3-توجیه مسئوليت بر مبنای نظریه تقصیر. 35

3-3-1-مفهوم نظریه. 35

3-3-2-نقد نظریه. 36

3-4-توجیه مسئوليت بر مبنای نظریه تسبیب.. 37

3-4-1-مفهوم نظریه. 37

3-4-2- نقد نظریه. 39

3-5-توجیه مسئوليت بر مبنای نظریه تضمین.. 40

3-5-1-مفهوم نظریه. 40

3-5-2- نقد نظریه. 40

3-5-2-1-ادعاهای گزاف تبلیغاتی.. 41

3-5-2-2-مسئوليت در ادعاهای گزاف تبلیغاتی.. 42

3-5-2-3-شرایط مسئوليت زا بودن ادعاها 43

3-5-2-4-قانون ایران در تبلیغات خلاف واقع. 43

3-6- توجیه مسئوليت بر مبنای نظریه مسئوليت محض…. 45

3-6-1- مفهوم مسئوليت محض…. 46

3-6-2- سیر مسئوليت محض در امریکا 47

3-6-3- سیر مسئوليت محض در دیگر کشورها 48

3-6-4- معانی مختلف مسئوليت محض…. 49

3-6-5-مسئوليت محض و بیمه مسئوليت.. 50

3-7-  فروض مختلف رابطه قراردادی.. 51

3-7-1- تولید کننده خود فروشنده است.. 51

3-7-2- آخرین مصرف کننده کالا را از جزیی فروش خریده است.. 51

3-8- نقش عمده فروشان، توزیع کنندگان، واسطه ها 53

3-9- فروشنده حرفه ای و غیر حرفه ای.. 54

3-10- رابطه ناظران و سازندگان. 55

3-11- مبانی حقوقی کالاهای معیوب و خطرناک و حقوق مصرف کننده 55

3-11-1- کالاهای معیوب و خطرناک.. 55

3-11-2- عیوب پنهان و آشکار. 56

3-11-3- چگونگی نظارت دولت.. 56

3-12-حمایت‌هاي  تقنینی.. 57

3-13- مسئوليت كالايي توليده كننده نامعلوم. 60

3-14- اقسام عیب در کالا. 61

3-14-1- کالای خطرناک یا معیوب.. 61

3-14-2- کالای خطرناک غیر معیوب.. 62

3-14-3- مفهوم عیب در کالا. 62

3-14-4- عیب در طراحی کالا. 62

3-14-5-  اثبات عیب در طراحی کالا. 63

3-15- چگونگی تشخیص عیب در کالا. 64

3-15-1-ضابطه انتظار مصرف کننده 64

3-15-2-ضابطه سود-خطر. 64

3-15-3- ضابطه دو طرفه: 64

3-15-4- عیب در فرایند تولید. 65

3-15-5- عیب در راهنمایی وهشدار. 65

3-15-6-ارائه اطلاعات  وهشدار اقتضاء وظیفه اخلاقی.. 66

3-15-6-1- ارائه اطلاعات بعنوان تعهدی قراردادی.. 67

3-15-6-2-ارائه اطلاعات بعنوان تعهدی غیر قراردادی.. 67

3-15-7- فرق میان راهنمایی و هشدار. 68

3-15-7-1-هشدار درباره ی خطرهای مشهود. 68

3-15-7-2- هشدار به استفاده کننده حرفه ای.. 69

3-15-8- موثر بودن هشدارها 70

3-15-9-عدم توجه به هشدارها 70

3-15-10-وظیفه هشدار از خطرهای  که درآینده کشف مي‌شوند. 70

3-16- بررسی مصادیق از کالاهای خطرناک.. 71

3-16-1- پوشاک.. 71

3-16-2-داروها خون وسایر کالاهای پزشکی.. 71

3-16-3- لوازم خانگی.. 72

3-16-4- مواد شیمیایی و پاک کننده،لوازم آرایش و رنگ ها 73

3-16-5- خودروهاو هواپیما 73

3-16-6-مواد خوراکی.. 74

 

فصل چهارم: آثار مسئوليت مدنی عرضه کنندگان کالا

4-1- جبران خسارت: 76

4-1-1-خسارت‌هاي قابل جبران. 76

4-1-2-خسارت ناشی از ضرروارده به جسم. 77

4-1-3-خسارت  ناشی از ضرروارده به اموال. 78

4-1-3-1-خسارت ناشی از ضرر وارده به دیگر اموال. 78

4-1-3-2-خسارت ناشی از ضرر وارده به خود کالای معیوب.. 78

4-2-قاعده کلی جبران خسارت در ایران. 79

4-2-1-اجراء قاعده پیرامون ضررهای وارده 79

4-2-2-جبران خسارت به شیوه ی توافقی.. 80

4-3-نحوه تقسیم مسئوليت تعدد عاملین.. 80

4-3-1-نوع مسئوليت در مقابل زیاندیده 80

4-3-1-1-قاعده کلی تقسیم در حقوق ایران. 81

4-3-1-2-نحوه تقسیم مسئوليت عاملین زیان  در موردکالاهای معیوب.. 82

4-3-1-2-1- انواع مسئوليت بر حسب نحوه تقسیم. 83

4-3-1-2-2-قاعده کلی تقسیم مسئوليت در حقوق ایران. 83

4-3-1-2-3-نحوه تقسیم مسئوليت  عاملین زیان در رابطه با مسئوليت ناشی از کالای معیوب.. 84

4-4- آثار شروط محدودکننده مسئولیت.. 88

4-4-1- مفهوم شرط محدود کننده مسئوليت.. 89

4-4-2- مفهوم وجه التزام. 89

4-4-3- مفهوم شرط تحدیدمسئوليت.. 89

4-4-4-مفهوم شرط عدم مسئوليت.. 90

4-4-5- تفاوت بین شروط مذکور. 90

4-5-وضعیت حقوقی شروط محدودکننده 91

4-5-1-قاعده کلی در حقوق ایران. 91

4-5-1-1-وجه التزام. 91

4-5-1-2-شرط تحدید یا عدم مسئوليت.. 92

4-5-2-اثر حقوقی شروط محدود کننده مسئوليت در رابطه با تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک… 93

4-5-2-1-مواردعدم اعتبار شروط عدم مسئوليت.. 95

4-5-2-1-1-نظم عمومی.. 96

4-5-2-1-2-قواینین امری.. 97

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1-نتیجه گیری و راهکارها 100

5-2- کاستی ها و راهکارها 102

منابع و مآخذ. 106

چكيده انگليسي.. 111

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیوب کالا94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیوب کالا94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من