پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسي تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسي قرار مي دهيم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضيه‏هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بين المللی……………………………………………………………………………………………………..6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان………………………………………………………………………………………………6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………….8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانين جزايي در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقيب و محاكمه جنايتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحيت سرزميني………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصيات اصل صلاحيت سرزميني…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمين……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرايم ارتكابي  در كشتي‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرايم ارتكابي در هواپيما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحيت سرزميني……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونيت ناشي از وظايف نمايندگي……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونيت ديپلماتيك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونيت ديپلماتيك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونيت كنسولي ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرايم واقع شده در ايران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان…………………………………………………………………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………………………………………………………25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوري هاي رژيم و همکاري بين المللي …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- ليبراليسم و همکاري بين المللي…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رويکرد ارتباطات و همکاري بين المللي……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظريه کارکردگرايي و همکاري بين المللي…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظريه نوکارکردگرايي و همکاري بين المللي……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظريه صلح دموکراتيک و همکاري بين المللي……………………………………………………………………43

2-3- 6- نوليبراليسم و همکاري بين المللي……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظريه رژيم هاي بين المللي و همکاري بين المللي…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئاليسم و همکاري بين المللي…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئاليسم و همکاري بين المللي………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسيسم و همکاري بين المللي………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظريه انتقادي و همکاري بين المللي………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاري و همکاري بين المللي………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- ديوان كيفري بين المللي و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلايل مخالفت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلايل موافقت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحيت جهاني يا صلاحيت كيفري بين المللي ………………………………………………………………………65

3-3- ويژگي هاي اساسنامه ديوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصيف صلاحيت ديوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در ديوان كيفري بين المللي………………………………………………………………………………69

3-5- همكاري دولت‌هاي غیر عضو اساسنامه، با ديوان كيفري بين المللي……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شوراي امنيت و ديوان بين المللي كيفري………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاري از طريق قانون گذاري داخلي……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاري در تحقيقات و جمع‌آوري شواهد و دلايل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگي حقوق بين المللي با حقوق داخلي در فرآيند همكاري…………………………………………….74

3-5-5- نتايج قانوني عدم همكاري دولت‌هاي غيرعضو با ديوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبيين دقيق مسئوليت بين المللي………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئوليت بين المللي دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3 رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

 

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 83- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرايم غيرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمينة ايجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرايم ارتكابي…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من