پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

10,000 تومان

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

اولین و مهمترین اقدامی که ورثه پس از فوت متوّفی باید انجام بدهند اخذ گواهی انحصار وراثت است. با اخـذ این گواهی و

مشخص شدن تعداد ورثـه و نسبت آنها با متوّفـی و سهم‌الارث ایشان فرآینـد تقسیم و تصفیه امـوال متوّفـی به سهولت انجام

می‌گیرد و تکلیف ماترک و مطالبات و بدهی های متوّفی روشن می‌شود. هر چند ظاهراً گواهـی حصر وراثت قاطـع است ولی

قانونگذار آن را قابل اعتراض دانسته از جمله آنکه بعضی از افراد با وارث شناختن خود و ذکر اینکه نام آنها در گواهـی نیامده

اعتراض نمایند ولی در خصوص اینکه طلبکاران و بدهکاران متوّفی بتوانند به عنوان معترض مطـرح باشند اختلاف نظر است.

به نظر می‌رسد طلبکار حق اعتراض دارد ولی بدهکار حق اعتراض ندارد. در همین راستا در این نوشتار سعی ما بـر این است

که به اولین اقدام وراث برای اثبات هویت و ارتباط خود با مورث و درخواست گواهـی انحصار وراثت و چگونگی صدور آن

و موارد اعتراض به گواهـی مزبور بپردازیم. روش تحقیـق در این نوشتار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میـدانی بوده و در ایـن

راستا سعی شده به آراء و نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش

شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

گواهی انحصار وراثت، اعتراض به گواهی انحصار وراثت، ذینفع

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:تشریفات صدور

1– 1- معنای حصر وراثت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1- 1- 1-  معنای لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1- 1- 2- معنای اصطلاحی … ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1- 2- اشخاص ذینفع جهت درخواست گواهی حصر وراثت ……………………………………………………………………………………..5

1- 3- مرجع صالح برای رسیدگی و دادن گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………..6

1- 3- 1- مرجع صالح در زمان سابق ………………………………………………………………………………………………………………………6

1- 3- 2-  مرجع صالح فعلی …………………………………………………………………………………………………………………………………6

1- 3- 3- مرجع صالح خارج از کشور و اتباع خارجی ………………………………………………………………………………………………7

1- 3- 3- 1- محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد ……………………………………………………………………………..7

1- 3- 3- 2- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی …………………………………………………………………8

1- 4- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………….8

1- 5- هزینه دادرسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1- 5- 1- تعریف دعوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1- 5- 2- ضرورت تشخیص دعوای مالی از دعوای غیرمالی ……………………………………………………………………………………19

1- 5- 3- معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی ……………………………………………………………………………………………………20

1- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت ………………………………………………………………………………………………20

1- 6- اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی ……………………………………………………………………………………………………..21

1- 6- 1- انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………21

1- 6- 1- 1- در زمان سابق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

1- 6- 1- 2- در زمان فعلی …………………………………………………………………………………………………………………………………23

1- 6- 2- لزوم یا عدم لزوم جلسه رسیدگی …………………………………………………………………………………………………………..24

1- 6- 3- مندرجات گواهی انحصار وراثت ……………………………………………………………………………………………………………26

1- 6- 4- اقدامات مرجع صالح از جهت کفر یا ایمان مورث و ورثه …………………………………………………………………………27

1- 6- 4- 1- مسلمان بودن مورث ………………………………………………………………………………………………………………………..27

1- 6- 4- 2- کافر بودن مورث …………………………………………………………………………………………………………………………….29

1- 6- 5- عدم درج افراد غیر نسب و سبب ……………………………………………………………………………………………………………31

1- 7- مدت زمان اخذ گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………33

 

فصل دوم: آثار،  اعتبار و اعتراض به گواهی انحصار وراثت

2- 1- آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن ……………………………………………………………………………………………….34

2- 1- 1- آثار گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………………….34

2- 1- 2- موارد کاربرد گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………..35

2- 2- ماهیت و اعتبار گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………….36

2- 2- 1- ماهیت گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………………..36

2- 2- 2- اعتبار گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………………….37

2- 2- 2- 1- اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از کشور خارج …………………………………………………………………………….38

2- 3- اعتراض به درخواست و گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………….39

2- 3- 1- اعتراض به درخواست انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………….39

2- 3- 1- 1- اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند …………………………………………………………………40

2- 3- 1- 2- چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به درخواست حصر وراثت ………………………………………………………….41

2- 3- 2- اعتراض به گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………..41

2- 3- 2- 1- اشخاصی که حق اعتراض به گواهی حصر وراثت دارند ………………………………………………………………………42

2- 4- انواع اعتراض به گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………..45

2- 4- 1- اعتراض با صبغه‌ی کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………..46

2- 4- 1- 1- نحوه اعتراض …………………………………………………………………………………………………………………………………47

2- 4- 2- اعتراض با صبغه‌ی حقوقی …………………………………………………………………………………………………………………….47

2- 4- 2- 1- از جهت حذف نام بعضی از افراد ……………………………………………………………………………………………………..47

2- 4- 2- 1- 1- ادله مورد قبول برای نفی نسب ……………………………………………………………………………………………………48

2- 4- 2- 2- از جهت درج نام بعضی از افراد در گواهی …………………………………………………………………………………………50

2- 4- 2- 2- 1- اثبات رابطه زوجیت و رابطه نسب ……………………………………………………………………………………………….50

الف- اتبات رابطه زوجیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….50

ب- اثبات رابطه نسب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

2- 4- 2- 3- از جهت اصلاح میزان سهم الارث …………………………………………………………………………………………………….53

2- 4- 2- 4- از لحاظ جنسیت زمان فوت ……………………………………………………………………………………………………………..54

2- 4- 2- 5- از جهت تقویم مال ………………………………………………………………………………………………………………………….55

2- 4- 2- 6- اعتراض به صحت و سقم وصیت نامه ابرازی در گواهی حصر وراثت …………………………………………………..56

2- 5- اعتراض خارج از مهلت ……………………………………………………………………………………………………………………………..57

2- 6- نتیجه اعتراض به گواهی انحصار وراثت در حین و بعد از تقسیم ترکه ……………………………………………………………..57

2- 6- 1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه ………………………………………………………………………………………..57

2- 6- 2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت …………………………………………………………………58

2- 6- 2- 1- هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد ……………………………………………………………………58

2- 6- 2- 2- هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد ………………………………………………………..59

2- 7- بررسی گواهی های متعارض ………………………………………………………………………………………………………………………63

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل شماره 1- دادخواست حصر ورثه در زمان فعلی ………………………………………………………………………………………………71

شکل شماره 2- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (محدود) …………………………………………………….73

شکل شماره 3- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (محدود) …………………………………………………….74

شکل شماره 4- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (محدود) ……………………………………………………75

شکل شماره 5- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (نامحدود) …………………………………………………..76

شکل شماره 6- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (نامحدود) …………………………………………………..77

شکل شماره 7- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (نامحدود) ………………………………………………….78

شکل شماره 8- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (محدود) ………………………………………..79

شکل شماره 9- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (نامحدود) ………………………………………80

شکل شماره 10- استشهادیه مربوط به طبقه اول ………………………………………………………………………………………………………81

شکل شماره 11- استشهادیه مربوط به طبقه دوم ……………………………………………………………………………………………………..83

شکل شماره 12- استشهادیه مربوط به طبقه سوم …………………………………………………………………………………………………….85

شکل شماره 13- گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………87

شکل شماره 14- اظهارنامه مالیات بر ارث ……………………………………………………………………………………………………………..88

شکل شماره 15-گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث …………………………………………………………………………………………………..  90

شکل شماره 16- گواهی حصر وراثت محدود فعلی ………………………………………………………………………………………………..91

شکل شماره 17- گواهی حصر وراثت نامحدود فعلی ………………………………………………………………………………………………92

شکل شماره 18- گواهی حصر وراثت محدود در زمان سابق …………………………………………………………………………………….93

شکل شماره 19- گواهی حصر وراثت نامحدود در زمان سابق ………………………………………………………………………………….94

 

علائم و اختصارها

ق. ا. ح.  ………………………………………………………………….قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های بعدی آن

ق. ج.   ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379

ق. ق.   ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ق. م.  ………………………………………………………………………قانون مدنی مصوب 1307

ق. م. م.  …………………………………………………………………..قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من