پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید93

10,000 تومان

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل:شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري.. 10

گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري.. 13

بند اول: موضوع اصلي.. 13

بند دوم: موضوع فرعي.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري.. 14

بنداول: تأمين منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمين منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري.. 15

بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي.. 16

بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري.. 18

بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان. 18

بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي.. 20

بند دوم: رويه قضايي.. 21

بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين) 22

بند چهارم: عرف و عادت… 22

مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري.. 23

گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي.. 24

بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي.. 25

بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي.. 26

گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي.. 26

بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي.. 28

بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي.. 28

گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي) 28

گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضي.. 30

بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضي.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم

مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بين‌المللي.. 42

بند دوم:  منابع داخلي.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 50

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 60

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

بررسی وضعیت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری در قانون جدید

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 65

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 73

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 74

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 75

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع. 76

گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سكوت متهم. 81

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 82

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 83

گفتار نهم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 84

گفتار دهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 85

گفتار یازدهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دوازدهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار سیزدهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 88

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 88

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار چهاردهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 89

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند پنجم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار اول: اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن. 96

گفتاردوم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار سوم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار چهارم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار پنجم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 110

منابع. 111

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من