پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

جلب ثالث

10,000 تومان

پایان نامه جلب ثالث

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جلب ثالث با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

جلب ثالث

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثربیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجودابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است.فلسفه وجودی وکاربرد نهاد جلب ثالث، امکان یا عدم امکان تقسیم جلب ثالث به اصلی و تقویتی، موقعیت مجلوب ثالث تقویتی درصورت پذیرش آن و تفکیک آن از مفاهیمی نظیر شهادت، تاثیر ارتباط بین دعوای اصلی وجلب ثالث درقابلیت شکایت رای و … ازجمله مهمترین سوالات وابهامات موجوددر این زمینه به شمارمی روند. جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی  نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. درجلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله محومیت او دراین خصوص را درخواست می نماید. در جلب ثالث تقویتی خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست وچنین شخصی صرفا برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده می شود. لذا مجلوب ثالث اصلی رامی توان درمعنی واقعی کلمه، خوانده محسوب کرداما اجرای مقررات مربوط به خوانده در خصوص مجلوب ثالث تقویتی امکانپذیربه نظرنمی رسد. اگرچه رسیدگی توام نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث اقتضاء دارد که قابلیت شکایت رای صادره درهر یک ازدعاوی مزبور به دعوای دیگر نیز تسری داده شود امادر فقدان نص قانونی، چنین ترتیبی با قواعد عام مربوط به طرق شکایت از رای سازگار نبوده و قابل دفاع به نظر نمی رسد.

 

کلید واژگان : دعوای طاری، جلب شخص ثالث، جلب ثالث اصلی، جلب ثالث تقویتی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول : بررسی مفاهیم…………………………………………………. 5

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری……………………………………. 5

بند اول : مفهوم دعوای طاری…………………………………………. 5

بند دوم : انواع دعاوی طاری…………………………………………… 6

گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث……………………………… 7

بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث……………………………………………. 7

بند دوم : انواع جلب شخص ثالث……………………………………… 9

الف) جلب شخص ثالث اصلی………………………………………….. 9

بند دوم : جلب ثالث تقویتی…………………………………………. 13

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث……………. 20

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی……………………………… 20

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290……………… 20

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318………………….. 20

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی……………………………… 21

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379………………….. 21

بند دوم : سایر قوانین………………………………………………… 21

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387………………………. 21

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392………………………… 22

 

فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات  اقامه دعوای  جلب  ثالث

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث………………………………………. 24

گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض………………………….. 24

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها…………………………….. 26

گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی…………………………………… 27

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث……………………………. 28

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا……………………………….. 28

بند اول : نفع…………………………………………………………. 28

بند دوم : سمت………………………………………………………. 30

بند سوم : اهلیت……………………………………………………… 32

گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث………………. 32

بند اول : وجود دعوای اصلی…………………………………………. 33

بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث………………………….. 34

بند سوم :  رعایت مهلت اقدام……………………………………….. 36

الف : مرحله ی بدوی………………………………………………… 36

ب) مرحله شکایت از رأی……………………………………………. 43

1) درطرق شکایت عادی…………………………………………….. 43

اول : واخواهی………………………………………………………… 43

دوم : مرحله ی تجدیدنظر…………………………………………… 45

2) درطرق شکایت فوق العاده……………………………………….. 48

اول : فرجام و اعاده دادرسی…………………………………………. 48

دوم : اعتراض شخص ثالث…………………………………………… 49

مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا…………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :……………. 57

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی……………………………………… 57

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی……………………………………. 59

 

فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض  به آن

مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث………………………… 62

گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث…………. 62

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص…. 63

گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث………… 68

بند اول : توقیف دادرسی…………………………………………….. 69

بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی……………………………………….. 69

گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :…………………………… 70

بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی………………………………………. 72

مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :………………………….. 72

گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث…………………….. 73

بند اول : صدورحکم………………………………………………….. 73

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا………………………………….. 76

گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث………………….. 82

بند اول : شکایت به طرق عادی……………………………………… 82

بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده………………………………… 83

نتیجه گیری………………………………………………………………….. 89

 

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………… 92

الف) کتابها…………………………………………………………… 92

ب) مقالات…………………………………………………………… 95

ج) پایان نامه…………………………………………………………. 96

د) فرهنگ ها…………………………………………………………. 96

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جلب ثالث”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

جلب ثالث

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من