پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف

حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف

10,000 تومان

موضوع:حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف

تعداد صفحات:147

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

دررشته حقوق گرایش بین الملل

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2  
فصل اول : مبانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7  
مقدمه: روند حرکت به سوی تابعیت مضاعف ……………………………………………………………………………………………………… 7  
بخش اول :   پیشینه موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8  
قسمت اول : روند تکاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8  
قسمت دوم : ابزارهای حقوقی که قادر به محدود کردن تابعیت مضاعف و ابعاد آن هستند………………………….. 11  
1-  تابعیت مضاعف حاصل ازکسب تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………. 11  
2 –   تابعیت مضاعف از لحظه تولد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15  
بخش دوم :ملاحظات در خصوص تابعیت مضاعف و ابزارهای جایگزین …………………………………………………………. 18  
قسمت اول : وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19  
قسمت دوم : رای دادن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21  
قسمت سوم : حمایت دیپلماتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26  
قسمت چهارم : تحولات فرهنگی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27  
قسمت پنجم : خدمت سربازی ، نظام وظیفه و تعارضات ماهیتی در کسب پستهای مدیریتی وحاکمیتی….. 28  
قسمت ششم : تعارض قوانین مربوط به جایگاه مدنی…………………………………………………………………………………………………. 30  
بخش سوم : حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف : تحول مفاهیم و دیدگاه ها …………………………….. 31  
قسمت اول:مفهوم متحول تابعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31  
قسمت دوم:تحول در طرز تلقی دولت ها نسبت به تابعیت مضاعف………………………………………………………………………. 33  
فصل دوم : تابعیت مضاعف و خدمت سربازی : استراتژی شماره 2 ……………………………………………………………….. 36  
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36  
بخش اول : پدیده دو تابعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39  
قسمت اول : چگونه تابعیت مضاعف ایجاد می شود ؟ ………………………………………………………………………………………. 39  
قسمت دوم : چرا تعداد تابعیت مضاعف در حال افزایش است ؟………………………………………………………………………. 41  
قسمت سوم : آیا تابعیت مضاعف یک مشکل است ؟ ……………………………………………………………………………… 42  
بخش دوم : انجام خدمت سربازی  شهروندان  دارای تابعیت مضاعف…………………………………………………………….. 45  
قسمت اول : خدمت داوطلبانه سربازی توسط افراد دارای تابعیت مضاعف……………………………………………………… 47  
قسمت دوم : خدمت نظام وظیفه ی  افراد دارای تابعیت مضاعف…………………………………………………………………………… 51  
1 – سیاستهای نظام وظیفه اجباری در زمان معاصر………………………………………………………………………………………………… 52  
2 – موافقت نامه های بین المللی راجع به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف………………………………… 55  
3 – قدم بعدی چه باید باشد ؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65  
قسمت سوم :کسب تابعیت ناشی از هراس انجام خدمت نظام وظیفه درکشورمتبوع اول……………………………….. 83  
1 – ترک تابعیت داوطلبانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83  
2 –  سلب تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92  
قسمت چهارم  : جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف………………………………………………. 98  
فصل سوم : توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان ……………………………………………………………………………………………… 105  
بخش اول : واقعیت های آماری در خصوص تابعیت دو گانه در جمهوری فدرال آلمان………………………………… 105  
بخش دوم : قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف …………………………………………………………………………….. 106  
قسمت اول : قوانین مرتبط با کسب تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 106  
قسمت دوم : قانون بیگانگان مصوب 1990 ……………………………………………………………………………………………………………………. 106  
قسمت سوم : قانون تابعیت سال 1999 آلمان ………………………………………………………………………………………………………………… 108  
بخش سوم : تلاش برای اصلاح قانون تابعیت آلمان ( بحث و پیشنهادات ) ……………………………………………………… 109  
بخش چهارم : ویژگی های اساسی و ضروری قانون تابعیت اصلاح شده آلمان ……………………………………………….. 112  
بخش پنجم : قانون اساسی و جنبه های عملی قانون جدید آلمان …………………………………………………………………….. 114  
قسمت اول : میزان تطابق میان نظام کسب تابعیت از طریق اصل خاک، در قا نون تابعیت جدید آلمان در مقایسه با قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114  
قسمت دوم : هماهنگی مدل اختیاری ارائه شده طبق قانون تابعیت آلمان در مقایسه با قانون اساسی آن …. 116  
قسمت سوم : عملی بودن مقررات تابعیت اصلاح شده ……………………………………………………………………………………… 118  
فصل چهارم : دیدگاهها و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 119  
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124  
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137  

 

چکیده :

در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارايه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.

در فصل اول که شامل 3 بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب 1990 و قانون تابعیت 1999 آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.

 

کلمات کلیدی :

تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من