پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

10,000 تومان

موضوع:حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

تعداد صفحات:121

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

چکیده

دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاكم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی كه خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در این رساله، در خلال روش توصیفی- تحلیلی بکار برده، به این نتیجه می رسیم که کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم، اشتباه مصطلحی است که به جهت کاربرد متداول معمول گشته و حال آنکه اخلاق دورکیم اخلاقی سکولار می باشد. از سویی دیگر میان اجزای جامعه بایستی مجموعه ای از هماهنگی ها و تعاون برقرار باشد، دورکیم عامل اصلی برقراری این همبستگی در دوران معاصر را که ماهیتی ارگانیک دارند، تقسیم کار می داند و حقوق، بعنوان نمود بیرونی این همبستگی، رسالت برقراری هماهنگی و تعاون در جامعه را برعهده دارد. اخلاق، بنیان حقوق بوده و دورکیم با وجود رویکرد پوزیتویستی که دارد، در پاسخ به وحدت یا جدایی حقوق و اخلاق؟ نه تنها، حقوق و اخلاق را از هم بیگانه ندانسته بلکه بدلیل وحدت منشأ، آنها را درتعامل با هم می داند.

واژگان کلیدی

واقعیت اخلاقی، اخلاق حرفه ای و اخلاق مدنی، پوزیتویسم حقوقی، وجدان جمعی،  اخلاق دینی، اخلاق سکولار، تقسیم کار اجتماعی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5-1

فصل اول: دورکیم و پوزیتویسم حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………6

مبحث اول: بسترها و زمینه ی فکری دورکیم…………………………………………………………………………………………………15-7

مبحث دوم: پوزیتویسم حقوقی دورکیم            ……………………………………………………………………………………………….. 15

  • گفتار اول : مکتب تحققی- اثباتی( پوزیتویسم)……………………………………………………………………………..18-16
  • گفتار دوم : پوزیتویسم حقوقی…………………………………………………………………………………………………….. 22-18

– گفتار سوم : نقد پوزیتویسم حقوقی…………………………………………………………………………………….25-23

فصل دوم: اخلاق دورکیم………………………………………………………………………………………………………………………………26

مبحث اول: واقعیت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………27

  • گفتار اول:بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی………………………………………………………………………..28-27

-بند اول:جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم………………………………………………………………….30-28

– بند دوم : خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی…………………………………………………………… 34-30

  • گفتار دوم : منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی……………………………………………………………………….. 41-35
  • گفتار سوم:معیار ارزش های اخلاقی ………………………………………………………………………………….43-41

مبحث دوم: اخلاق حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………. 47-43

مبحث سوم: اخلاق مدنی……………………………………………………………………………………………………………………… 50-47

مبحث چهارم: اخلاق سکولار………………………………………………………………………………………………………………………. 50

-گفتار اول: اخلاق دینی………………………………………………………………………………………………………………………50

بند اول: تعریف اخلاق دینی………………………………………………………………………………………………52-50

بند دوم: امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی ………………………………………………………………………54-52

-گفتار دوم: اخلاق سکولار……………………………………………………………………………………………………………. 54

بند اول:سکولاریسم ……………………………………………………………………………………………………………56-54

بند دوم: لاییک یا سکولار؟………………………………………………………………………………………………… 60-56

-گفتار سوم: سکولاریسم اخلاقی دورکیم………………………………………………………………………………….. 67-61

فصل سوم: حقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

مبحث  اول: تعریف و جایگاه حقوق در جامعه…………………………………………………………………………………….71-69

مبحث دوم: کارکرد حقوق در جامعه………………………………………………………………………………………………….. 73-71

-گفتار اول: فایده گرایی جرم…………………………………………………………………………………………………………….73-77

-گفتار دوم: برقراری همبستگی اجتماعی……………………………………………………………………………………..80-77

مبحث سوم: قانون…………………………………………………………………………………………………………………………… 84-80

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………………………87-85

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق…………………………………………………………………………………………93-87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………97-94

کتاب شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………111-98

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من