پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حق بر آموزش در قوانین و مقررات موضوعه94

10,000 تومان

پایان نامه حق بر آموزش در قوانین و مقررات موضوعه94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق بر آموزش در قوانین و مقررات موضوعه94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

حق بر آموزش ، حقی بنیادی است که به تمام انسان ها تعلق دارد و به مثابه ابزاری جهت اعمال سایر حقوق انسانی نیز به شمار می آید. این حق علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در فرد ، کلید دستیابی به صلح و توسعه و ترویج حقوق بشر است.

در بررسی مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر  این نکته  به دست آمده است که اولا، دست یابی به آموزش ، حقی اساسی ، بنیادین و تعلیق ناپذیر هر فرد انسانی  بدون توجه به ویژگی های جنسیتی ، زبانی ، قومی ، مذهبی و موقعیت اجتماعی است و ثانیا ، برای تحقق آن  دولت های ملی در نخستین گام  ضمن آنکه آموزش در مقطع ابتدایی را اجباری اعلام می کنند  هر چه سریع تر به فراخور توانایی ، استعداد و امکانات ملی ، زمینه های برخورداری از دیگر مراحل آموزشی را به صورت رایگان ، فراهم می آورند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم و سی ام با اذعان بر ضرورت و اهمیت حق بر آموزش دولت را موظف نموده تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه فراهم سازد. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است . با وجود اینکه حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته ، اما همچنان در جامعه و به وبژه در مناطق محروم افرادی هستند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش بی بهره اند، و موارد نابرابری و تبعیضات ناروا به چشم می خورد ؛ برخی از قوانین همچون اصل چهاردهم قانون اساسی بطور صحیح و عادلانه اجرا نمی شود . از سوی دیگر عوامل ساختاری همچون وضعیت توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و فقر فرهنگی  عواملی هستند که بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش تاثیر گذار می باشند.

واژگان کلیدی:حق ، آموزش ، حق بر آموزش ، آموزش رایگان و اجباری ، قانون اساسی ، اسناد بین المللی حقوق بشر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به آن. 3

سوالات… 4

سوال اصلی.. 4

سوالات فرعی.. 4

پیش فرضها 4

روش تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

اهداف تحقیق.. 6

سازماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: تحلیل مفهومی و تبین مبانی نظری حق برآموزش… 8

گفتار اول – مفهوم حق برآموزش… 9

مبحث اول – تعریف حق.. 9

مبحث دوم – تعریف آموزش… 11

مبحث سوم – تعریف حق برآموزش… 13

مبحث چهارم – مفاهیم بنیادین هوفلد. 16

بند اول – حق ادعا ( حق مطالبه ) 16

بند دوم – حق آزادی ( حق امتیاز ) 16

بند سوم – حق قدرت ( حق اختیار ) 17

بند چهارم – حق مصونیت ( حق امنیت ) 17

گفتار دوم- ماهیت ، محتوا و مبانی حق بر آموزش… 18

مبحث اول-ماهیت حق برآموزش… 18

مبحث دوم- محتوای حق بر آموزش… 19

مبحث سوم-مبانی حق بر آموزش… 21

گفتار سوم-هدف وکارکرد های حق بر آموزش… 24

مبحث اول –هدف حق بر آموزش… 24

مبحث دوم- کارکردهای های حق بر آموزش… 26

بند اول –کارکرد فرهنگی.. 26

بند دوم  – کارکرد سیاسی.. 28

بند سوم- کارکرد اجتماعی.. 30

بند چهارم – کارکرد اقتصادی.. 32

گفتار چهارم – صورت ها ، مراحل و ویژگی های  حق بر آموزش… 35

مبحث اول – صورت های آموزش… 35

بند اول – آموزش و پرورش رسمی.. 35

بند دوم – آموزش و پرورش نیمه رسمی.. 35

بند سوم – آموزش و پرورش غیررسمی.. 36

مبحث دوم – مراحل آموزش و ویژگی های آن. 36

بند اول – مراحل آموزش رسمی.. 36

بند دوم – ویژگی مراحل آموزشی.. 39

نتیجه گیری فصل اول. 48

فصل دوم: قواعد حاکم بر سطوح مختلف آموزش از منظر اسناد بین المللی و منطقه ای و نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول – قواعد حاکم بر حق بر آموزش در اسناد بین المللی حقوق بشری.. 51

مبحث اول -قواعد جاکم بر حق بر آموزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 51

بند اول – قواعد حاکم بر آموزش ابتدایی.. 52

بند دوم- احساس کرامت بخشیدن به شخصیت انسان. 52

مبحث دوم: قواعد حاکم بر حق بر آموزش در میثاق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.. 53

بند اول: قواعد حاکم بر حق بر آموزش ابتدایی.. 53

بند دوم:قواعد حاکم برآموزش متوسطه. 54

بند سوم-قواعد حاکم بر آموزش فنی و حرفه ای.. 54

بند چهارم-قواعد حاکم بر حق برآموزش بنیادی.. 55

بند پنجم-قواعد حاکم بر آزادی آموزشی.. 55

مبحث سوم- قواعد حاکم برحق بر آموزش در کنوانسیون حقوق کودک.. 56

بند اول-آموزش ابتدایی اجباری.. 56

بند دوم-بکارگیری آموزش جهت کاربرد آن در زندگی در جامعه. 56

مبحث چهارم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در یونسکو. 57

بند اول- آموزش ابتدایی اجباری و رایگان. 57

بند دوم-عدم تبعیض در آموزش… 57

بند سوم-استفاده از زبان اقلیت ها در آموزش… 57

مبحث پنجم –قواعد حاکم بر حق بر آموزش برای پناهندگان. 58

مبحث ششم –قواعد دارای کاربرد عام حق بر آموزش… 58

بند اول-عدم تبعیض و رفتار برابر. 58

بند دوم-ممنوعیت کامل و فوری.. 58

بند سوم-کنوانسیون علیه تبعیض در آموزش… 59

گفتار دوم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در اسناد منطقه ای.. 59

مبحث اول-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در اتحادیه اروپا 59

بند اول-اجباری بودن مدارس ابتدایی و متوسطه. 59

بند دوم-حق بر زبان در آموزش… 59

بند سوم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در قطعنامه آزادی آموزش در جامعه اروپایی.. 60

مبحث دوم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در منشور سازمان کشورهای آمریکایی (بوگوتا) 60

مبحث سوم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در اتحادیه آفریقا 61

مبحث چهارم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در کشورهای عربی-اسلامی.. 62

مبحث پنجم-قواعد حاکم بر حق بر آموزش در کشورهای مستقل مشترک المنافع. 62

گفتار سوم : حق برآموزش در نظام حقوقی ایران. 63

مبحث اول – حق برآموزش در دوران پیش از انقلاب… 65

بند اول – قانون تعلیمات اجباری مصوب ششم مرداد ماه سال 1322 هجری شمسی.. 65

بند دوم – قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353. 66

مبحث دوم – نظام آموزش در دوران انقلاب اسلامی.. 67

بند اول – قانون اساسی.. 67

بند دوم – سیاستهای کلی نظام. 68

بند سوم– قوانین عادی.. 69

بند چهارم – حق برآموزش در آیین نامه های هیأت وزیران. 74

بند پنجم – مصوبات « شورای عالی آموزش و پرورش » 77

نتیجه گیری فصل دوم. 78

فصل سوم: شرایط اجرای حق بر آموزش و  تعهدات، محدودیتها و حمایتهای دولتها در مورد حق بر آموزش… 80

گفتار اول – شرایط اجرای حق بر آموزش… 81

مبحث اول– قابلیت دستیابی (فراهمی) 81

مبحث دوم – قابلیت دسترسی.. 82

مبحث سوم – قابلیت پذیرش… 83

مبحث چهارم – قابلیت انعطاف و سازگاری (انطباق‌پذیری) 84

گفتار دوم – تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر آموزش… 85

مبحث اول – تعهد به احترام، حمایت و ایفا در حق بر آموزش… 85

مبحث دوم – تعهد به ویژگی‌های اساسی حق بر آموزش… 88

بند اول – تعهد فوری به ارائه‌ی آموزش ابتدایی.. 89

بند دوم – تعهد فوری دولت‌ها به ارایه‌ی آموزش ابتدایی بر پایه اهداف توسعه‌ی هزاره بر اساس اعلامیه 90

بند سوم – تعهد فوری برای آموزش متوسطه، عالی و بنیادی.. 90

بند چهارم – تعهد به کمک هزینه آموزشی.. 91

مبحث سوم – تعهد به ایجاد حداقل استانداردهای آموزشی.. 91

مبحث چهارم – تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. 92

گفتار سوم – محدودیتهای دولت‌ها در قلمرو حق بر آموزش… 97

مبحث اول – معیارهای کلی محدودکننده حق.. 97

بند اول – محدودیت‌هایی که به وسیله قانون وضع شده باشد. 99

بند دوم – محدودیت‌ها جهت مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و رفاه همگانی.. 99

بند سوم – محدودیت‌های نظام دموکراتیک… 99

مبحث دوم – محدودیتهای حق در نظام حقوقی ایران. 101

گفتار چهارم – حمایتهای دولتها در قلمرو حق بر آموزش… 104

مبحث اول – حمایتهای  حق بر آموزش در نظام حقوق بین‌الملل.. 106

بند اول –نهادهای حمایتی حقوق بشری بر اساس منشور سازمان ملل.. 106

بند دوم – نهادهای حمایتی حقوق بشری بر اساس معاهدات… 107

مبحث دوم-حمایتهای حق در نظام حقوقی ایران. 110

بند اول-پاسداری از قانون اساسی.. 111

بند دوم – حمایت پارلمانی.. 112

بند سوم – حمایت قوه قضائیه. 114

نتیجه گیری فصل سوم. 117

نتیجه گیری پایانی و پیشنهادات… 118

منابع و مآخذ. 123

الف:منابع فارسی.. 124

ب : منابع انگلیسی.. 129

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حق بر آموزش در قوانین و مقررات موضوعه94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

حق بر آموزش در قوانین و مقررات موضوعه94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من