پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری93

10,000 تومان

پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه­ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون­گذاریِ اصولی-، می­تواند در این زمینه نهادینه شود. هم­چنین از طریق قانون، می­توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم­ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می­توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون­گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می­کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه­ی قوه­ی مجریه و قضاییه می­باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می­کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه­ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می­باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می­باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره­ی بررسی­های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می­توان در تدقیق بررسی­های انجام شده کمک بیش­تری کند. از این طریق می­توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.

فهرست مطالب

فهرست- 8

مقدمه 14

پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشي- 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمينه­ی زنبورداري- 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی- 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق- 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق- 24

ب) موضوع قاچاق- 25

پ) مقام اجرایی- 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری- 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری- 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست- 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی- 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات- 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی- 38

مبحث دوم: قانونگذاريِ کنشیِ افتراقي در زمينه­ی زنبورداري- 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل- 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان- 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری- 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان- 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان- 44

ب: گواهینامه سلامت- 44

ت: گواهی بازرسی- 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات- 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

الف) میزان فاصله هر زنبورستان- 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست- 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی- 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول- 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل- 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان- 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی- 52

مبحث اول: نهادهای دولتی- 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداري- 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت- 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن- 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری- 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی- 55

الف) نهادهای موجود در ایران- 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-56

2)هیات ملی عسل- 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی- 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت- 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری- 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران- 61

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت- 62

بند اول:  N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی- 63

الف) مقابله با عارضه CCD- 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سياست جنايي واکنشي در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی- 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری- 67

گفتار اول: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری مشترک در زمينه­ی زنبورداري- 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی- 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی- 84

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست- 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری افتراقی در زمينه­ی زنبورداري- 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب- 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل- 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان- 97

الف) روند جرم­انگاری- 98

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل- 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران- 103

بند ششم: واردات زنبورعسل- 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری- 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت- 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب- 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران- 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی- 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی- 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری- 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی- 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری- 110

گفتار اول:دادگستری- 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران- 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی- 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری- 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی- 115

بند اول: نیروی انتظامی- 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت- 116

بند اول: شورای حل اختلاف- 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی- 116

بند سوم: بخشداری- دهداری- 117

نتیجه ­گیری- 118

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من