پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی 94

10,000 تومان

پایان نامه شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی 94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی 94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مسئولیت مدنی با عنایت به پیشرفت های فنی واختراعات جدید جایگاه خاصی در حقوق امروز پیدا کرده است وسعی بلیغ حقوقدانان در این است که راه های جبران خسارت وارده به اشخاص پیدا شود واین خسارات بنحو احسن جبران شود. با این وصف در پژوهش حاضر این سوال ها مطرح شد که شرایط ضرر مستقیم چیست؟ و ضرر مستقیم چه تاثیری در ارکان مسئولیت مدنی دارد؟  و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت و شرایط آن چه مورادی می تواند باشد؟ لذا پس مطالعات و تحلیل نظریه ها در این خصوص  این نتیجه بدست آمد که ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت موثر است و یکی از شروط جبران خسارت بر اساس مبانی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر وارده است که هدف ازبیان موضوعی با این عنوان این است که بین فعل زیان بار وضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. لذا با توجه به فرضیه های مطرح شده، از مطالعه و نگارش پژوهش حاضر چنین استنباط می گردد که؛ برای نشان دادن ضررمستقیم بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص وضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود  ضرر دخالت نداشته باشد، چرا که امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد و به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، بنابراین کافی است که بین فعل شخص وزیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر مستقیم، ضرر مادی، ضرر معنوي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب)اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج)مروری بر سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

د)اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هـ)سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

و) فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ز) روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ح)ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

                                  فصل اول: کلیات

1-1. تعریف مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2.انواع مسئوولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-3 . ارکان مسئوولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-3-1 ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

 

1-3-1 -1. اقسام ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-3-1-1-1. ضرر مادی یا مالی …………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-3-1 -1-2.ضرر معنوی …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-3-1-1-3. ضرر بدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-1-2 ضرر قابل جبران وشرایط آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-3-1-2 -1. مسلّم بودن ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-3-1-2 -1-1.  ضرر ممکن الحصول…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1-3-1-2-1-2 .ممکن الحصول بودن ضرر در خسارت بدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-3-1-2 -2. مستقیم بودن ضرر …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-3-1-2 -3. جبران نشده بودن ضرر …………………………………………………………………………………………………………………….. 36

1-3-2 . فعل ‌زیانبار…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-3-3.  رابطۀ سببیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل دوم:ماهیت، شرایط  و موانع ضرر مستقیم

2-1 .ماهیت ضرر مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2.   شرایط ضرر مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-2-1. قابلیت پیش بینی بودن ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-2-1-1.  پیش بینی میزان و اهمیت ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-1-2. قلمرو قاعده پیش بینی پذیری ضرر و مبانی آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-1-2-1 .قاعده پیش بینی پذیری ضرر در حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-1-3. پیش بینی پذیری ضرر  در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-1-3-1. در مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-1-3-2 در مسئولیت غیرقراردادی …………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-2.   غير قابل اجتناب بودن ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3 .  متعارف بودن ضرر مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3-1. مفهوم متعارف بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3-2. معیار متعارف بودن ضرر…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-3-2-1.  معیار نوعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-2-3-2-2.   معیار شخصی…………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-3-2-3.   معیار مختلط(نوعی وشخصی) …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

2-3. قوه قاهره به عنوان مانع ضرر مستقیم   …………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-1 .مفهوم قوه قاهره…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-2  . اقسام قوه قاهره …………………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-3-2-1 .  قوه قاهره به معنای عام …………………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-3-2-1 -1 . فعل یا تقصیر شخص ثالث …………………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-3-2-1 -2 . تقصیر زیان دیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-3-2-1-2-1.تقصیر زیان دیده در حقوق اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-3-2-1-2-2.تقصر زیان دیده در کامن لا…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

2-3-2-1-2-3.تقصیر زیان دیده در حقوق آلمان و فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-3-2-2.قوه قاهره به معنای خاص …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-3-3 شرایط قوه قاهره …………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-3-1.  غير قابل پيش بيني بودن حادثه…………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-3-2. خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-3-3.غیر قابل اجتناب بودن حادثه…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

2-3-4 .آثار قوه قاهره…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

فصل سوم : ارتباط ضرر مستقیم با رابطه سببیت

3-1 . نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-2.  شرایط احراز رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-2-1. شرایط احراز رابطه سببیت در  اتلاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-2-2 .شرایط احراز رابطه سببیت در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-3.شرایط احراز رابطه اجتماع سبب و مباشر…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-2-4. شرایط احراز رابطه در اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-3. نظریات مرسوم در اجتماع اسباب و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت در آنها …………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-3-1 نظریات مرسوم در اجتماع اسباب …………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-3-1-1.  نظریه برابری اسباب وشرایط…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-3-1-2. نظریه سبب نزدیک و بی واسطه…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

3-3-1-3.نظریه سبب متعارف و اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 104

3-3-1-4. نظریه سبب مقدم در تاثیر …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-2. نقش ضرر مستقیم دراحراز رابطه نظریه سببیت در نظریه های مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-3-2-1. نقش ضرر مستقیم دراحراز رابطه سببیت در نظریه برابری اسباب…………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-3-2-2. نقش ضررمستقیم در احراز رابطه سببیت در نظریه سبب نزدیک …………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-3-2-3. نقش ضرر مستقیم دراحراز رابطه سببیت در نظریه متعارف و اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 113

3-3-2-4.نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سبیبت مقدم در تاثیر…………………………………………………………………………………………………………………….. 113

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 114

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی 94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی 94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من