پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

شيوه‌هاي خاتمه وكالت در حقوق ايران و فرانسه94

10,000 تومان

پایان نامه شيوه‌هاي خاتمه وكالت در حقوق ايران و فرانسه94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شيوه‌هاي خاتمه وكالت در حقوق ايران و فرانسه94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده

هر شخص برخوردار از اهليت قانونی، اصولاً قادر است همه ی حقوق خود را شخصاً اعمال کند .اما در بسياری از موارد، اشخاص به دلايل گوناگون، از اعمال اين اختيار اجتناب کرده و برای اجرای بخشی از حقوق مالی و غير مالی خود به ديگری نيابت مي‌دهد .چارچوب اين روند مطابق با عقد وکالت است که مطابق ماده 656 ق. م: وکالت عقدی است که به موجب آن، يکی از طرفين، طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود مي کند .حال صرف نظر از تعريف اين عقد و همه حقوق و تکاليفی که برای وکيل و موکل مقرر شده است، عقد وکالت به علت اذنی بودن و ماهيت خاص آن با اراده هرکدام از طرفين منحل مي‌شود. در اين پژوهش با توجه به اقتباس حقوق مدنی ايران از فرانسه، برآنيم تا موارد انحلال عقد وکالت را در اين دو سيستم حقوقی مقايسه نماييم که با مطالعه قوانين مصرح در دو کشور و رويه‌هاي قضايی موجود و سرانجام يافته‌هاي پژوهش، واضعان قانون در هر دو سيستم علاوه بر پيش بينی راه‌هاي ارادی منجمله عزل و استعفا برای بر هم زدن اين رابطه حقوقی، با تاسيس مقرر در قوانين موصوف، وکالت بلاعزل را نيز محقق ساخته که موارد ارادی انحلال را محدود نموده است .از طرف ديگر با مقايسه اسباب قهری انحلال وکالت در دو سيستم مورد مطالعه تطبيقی از جمله فوت، حجر، جنون، کاستی هايی در سيستم حقوقی ايران نسبت به کشور فرانسه مشاهده گرديد که با ارائه پيشنهاد برآنيم تا در اصلاحات بعدی قانون مدنی مطمح نظر قانونگذار قرار گيرند .

 

کليد واژه : وکالت بلاعزل، انحلال ارادی، انحلال قهری، عزل، استعفا.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکيده ………………………………………………………………………………………………………….  1

 

فصل اول : کليات پژوهش

مقدمه 3

بيان مسأله اساسي پژوهش…. 4

اهميت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………….. 6

اهداف مشخص تحقيق…………………………………………………………………………………. 7

هدف کلي……………………………………………………………………………………………………. 7

اهداف جانبي پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………….  8

سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………. 8

فرضيه‏هاي پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

فرضيه اصلی ………………………………………………………………………………………………..  8

فرضيات فرعی …………………………………………………………………………………………….. 8

پيشينه تحقيق .. 9

روش شناسي پژوهش……………………………………………………………………………………. 9

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي…………………………………………………. 10

 

فصل اول: وكالت بلاعزل

مبحث اول : مفهوم وکالت بلاعزل…………………………………………………………………. 15

گفتار اول : تعريف وکالت بلاعزل…………………………………………………………………. 15

گفتار دوم : اهداف توسل به وکالت بلاعزل……………………………………………………. 17

گفتار سوم : ماهيت وکالت بلاعزل. 19

مبحث دوم: اشکال وکالت بلاعزل . 21

گفتار اول : توافق ضمن عقد لازم………………………………………………………………….. 21

بند اول : شرط وکالت وکيل ضمن عقد لازم…………………………………………………… 21

بند دوم : شرط عدم عزل وکيل ضمن عقد لازم . 24

گفتار دوم : توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل…………………………………………. 25

بند اول : شرط وکالت ضمن عقد جايز………………………………………………………….. 25

بند دوم: شرط عدم عزل ضمن عقود جايز. 26

بند سوم :وکالت بلاعزل بصورت توافق مستقل .. 27

مبحث سوم :تحليل دکترين حقوقي از ماده 679 ق.م. 28

گفتار اول: مخالفان صحت شرط عدم عزل ضمن وکالت………………………………… 28

بند اول :جواز،به عنوان اقتضاي ذات وکالت…………………………………………………… 28

بند دوم :جواز، به عنوان اقتضاي اطلاق وکالت… 32

گفتار دوم :موافقان صحت شرط عدم عزل ضمن وکالت………………………………… 34

گفتار سوم: توجيه حقوقي شرط عدم عزل وکيل ضمن وکالت……………………….. 39

مبحث چهارم: بررسي تطبيقي…………………………………………………………………………. 42

گفتار اول : نظر مورد قبول در کشور فرانسه . 42

گفتار دوم: نظر مورد قبول در ساير کشورها…………………………………………………… 46

بند اول: فقه اسلامي……………………………………………………………………………………… 46

بند دوم: حقوق کشورهاي اسلامي (عربي)…………………………………………………….. 47

 

فصل دوم : موارد ارادي انحلال وکالت (فسخ)

مبحث اول : عزل (از طرف موکل)………………………………………………………………… 51

گفتار اول : شرايط و احکام عزل. 51

بند اول : سابقه فقهي ماده 680 ق. م……………………………………………………………… 52

بند دوم : نظر نفوذ يافته در قانون مدني ايران. 55

بند سوم :اعمال حقوقي وکيل بعد از عزل توسط موکل………………………………….. 56

گفتار دوم : مباني اعلام عزل به وکيل.. 57

بند اول : بررسي مباني اعلام به وکيل……………………………………………………………… 57

مبناي اول: ترادف عزل با نهي .. 57

مبناي دوم: عذر جهل……………………………………………………………………………………. 58

مبناي سوم: وکالت ظاهري……………………………………………………………………………. 58

بند دوم : مبناي برگزيده : تعهد به اطلاع رساني……………………………………………… 59

بند سوم : انواع تکاليف موکل به اطلاع رساني……………………………………………….. 61

گفتار سوم : طرق مختلف عزل وکيل…………………………………………………………….. 65

بند اول : عزل صريح و ضمني………………………………………………………………………. 65

بند دوم : عزل وکيل بصورت رسمي.. 66

گفتار چهارم :رويکرد مورد قبول کشور فرانسه در خصوص عزل وکيل .. 70

مبحث دوم :استعفاي وکيل……………………………………………………………………………. 73

گفتار اول : شرايط و تکاليف استعفاي وکيل…………………………………………………… 73

بند اول : تکليف وکيل مبني بر اطلاع رساني استعفا به موکل………………………….. 73

بند دوم : تکليف وکيل مبني بر اطلاع رساني استعفا به دادگاه…………………………. 75

گفتار دوم : آثار استعفاي وکيل………………………………………………………………………. 77

بند اول : اثر استعفاي وکيل قبل از تشکيل جلسه دادرسي………………………………. 77

بند دوم : اثر استعفاي وکيل در جلسه دادرسي.. 80

گفتار سوم: قلمرو مسئوليت وكيل در صورت استعفا……………………………………….. 85

بند اول: ضمانت اجراي تكليف وكيل مبني‌بر اطلاع‌رساني………………………………. 85

بند دوم: ضمانت وكيل در وكالت مأجور يا وكالت مجاني………………………………. 87

بند سوم: مسئوليت وكيل در صورت استعفا قبل يا بعد از صدور رأي………………. 87

گفتار چهارم: شرايط لازم براي ضمان وكيل مستعفي در مقابل موكل.. 89

بند اول: تقصير (تعدي و تفريط) 89

بند دوم: قصد اضرار. 90

بند سوم: عدم اعلام به موقع به موكل .. 90

بند چهارم: رفتار نامتعارف… 91

بند پنجم: ناهبنگام بودن و ناموجه بودن استعفا 91

گفتار پنجم: نظريات ارائه شده‌ براي توجيه ضمان وكيل مستعفي……………………. 92

بند اول: تعدي و تفريط وكيل (قواعد عمومي مسئوليت مدني) 92

بند دوم: سوءاستفاده از حق.. 92

بند سوم: از دست دادن فرصت………………………………………………………………………. 94

گفتار ششم: رويکرد حقوق فرانسه در خصوص استعفاي وکيل.. 96

 

فصل سوم: موارد قهري انحلال وکالت (انفساخ)

مبحث اول: فوت وکيل يا موکل……………………………………………………………………. 104

گفتار اول: اثر فوت طرفين عقد وکالت در وکالت بلاعزل. 105

گفتار دوم: اثر فوت طرفين عقد در وکالت در توکيل.. 106

گفتار سوم: شرط ادامه وکالت براي پس از فوت يکي از طرفين………………………. 107

گفتار چهارم: وکالتنامه غايب مفقود الاثر. 108

گفتار پنجم:قلمرو ماده 680 قانون مدني نسبت به موت و حجر وکيل يا موکل… 109

مبحث دوم: جنون وکيل يا موکل……………………………………………………………………. 111

گفتار اول: درجه بندي جنون و وضعيت حقوقي آن. 112

بند اول: انواع جنون (دائمي و ادواري) 112

بند دوم: اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در حقوق مدني .. 113

بند سوم: اثبات جنون در مقام اثبات دعوا 113

گفتار دوم: اهليت مجنون در امر وکالت … 114

بند اول: اهليت وکيل در امور راجع به مجنون. 115

بند دوم: اثر آگاهي از جنون درمورد عقد وکالت… 116

بند سوم: شرط بقاي وکالت پس از جنون يکي از طرفين……………………………….. 118

مبحث سوم: ساير طرق قهري انحلال عقد وکالت………………………………………….. 119

گفتار اول: سفاهت، بي هوشي، فراموشي………………………………………………………… 119

گفتار دوم: ورشکستگي.. 123

گفتار سوم: از بين رفتن متعلق وکالت……………………………………………………………… 124

گفتار چهارم: انقضاي مدت وکالت………………………………………………………………… 125

مبحث چهارم: بررسي تطبيقي با سيستم حقوقي فرانسه. 126

گفتار اول: بررسي اسباب حجر در سيستم حقوقي فرانسه . 126

گفتار دوم: بررسي موارد قهري انحلال وکالت در سيستم حقوقي فرانسه…………. 128

بند اول: فوت………………………………………………………………………………………………… 128

بند دوم: جنون……………………………………………………………………………………………… 130

بند سوم: حجر يا تحت قيمومت قرار داشتن………………………………………………….. 132

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………  138

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 143

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شيوه‌هاي خاتمه وكالت در حقوق ايران و فرانسه94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

شيوه‌هاي خاتمه وكالت در حقوق ايران و فرانسه94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من