پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

10,000 تومان

پایان نامه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی وگنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت  بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.

 

کلید واژه : مالکیت فکری- مالکیت ادبی و هنری مالکیت صنعتی- حقوق کیفری

 

 

فهرست

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………1

1-1.بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.سؤالات اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..4

1-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 . روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5 . سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6 . ضرورت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-7. موانع ومشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

1-8. ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………….10

  1. مفاهیم مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………………………….11

1-1. مالکیت ادبی و هنری………………………………………………………………………………………………………….18

1-2. مالکیت صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….26

2 . مبانی مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………………………..39

2-1 . مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری  …………………………………………………………………………..40

2-1-1 . نظریه های توجیه کننده  عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری ………………………………………….40

2-1-1-1:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط………………………………………………………………………40

2-1-1-2:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم…………………………………………………………..42

2-1-1-3: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی ………………………………………………………..42

2-1-2  . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری…………………………………………………………………..42

2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل………………………………………………………………………………43

2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت  ……………………………………………………………………………..43

2-2 . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری  ……………………………………………………………………………… 44

  1. پیشینه تاریخی پیدایش و حمایت از حقوق مالکیت فکری ………………………………………………………….47

3-1 :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری   …………………………………………………………………………………48

3-1-1.  پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری  ……………………………………………………………………………49

3-1-1-1 . مالکیت ادبی و هنری  در جوامع بدوی   ……………………………………………………………………….49

3-1-1-2.  مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان    ……………………………………………………………………….50

3-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید   ……………………………………………………….51

3-1-2.  پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی     …………………………………………………………………………………52

3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی      ……………………………………………………………………………55

3-3 : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران ………………………………………62

3-3-1. مالکیت ادبی و هنری     …….. …………………………………………………………………………………………62

3-3-2. مالکیت صنعتی    ………………………………………………………………………………………………………….65

3-4. پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا…………………………….66

3-4-1. آلمان  ………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-2 :ایتالیا    ………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-4-3 : انگلستان  ……………………………………………………………………………………………………………………69

3-4-4 :ایالات متحده آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………73

3-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری …………………………………………76

فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………………………………………..82

  1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری…………………………………………………………………………………………….84

1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری …………………………………………………………………………………………85

1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..85

1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ……………………………………………….. …………………………….91

1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی ………………………………………………………..91

1-1-2-2.  چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ……………………………………………………………………………..93

1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری  ……………………………………………………………………95

1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر ……………………………………………………………………….  97

1-2-1.  ارکان تشکیل دهنده جرم……………………………………………………………………………………………… 97

1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات …………………………………………………………………………  99

1-3. اقتباس غیرقانونی……………………………………………………………………………………………………………..100

1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس………………………………………………………………………………………………..100

1-3-2.  ارکان تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………….103

1-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………104

1-5. سرقت آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………………….110

1-6 سایر جرائم …………………………………………………………………………………………………………………….112

1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها …………………………………………………………….112

1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر …………………………………………………………………….114

  1. جرائم علیه مالکیت صنعتی …………………………………………………………………………………………………..115

2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی……………………………………………….116

2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375…………………………………………………………..117

2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی…………………………………………………………………………………………120

2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ………………………………………………120

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر ……………………………………………… 124

2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ……………………………………… 126

2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ………….128

2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع ………………………………………………………………………………………..129

2-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری………………………………………………………………………………………136

2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات  …………………………………………………………….136

2-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده  در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………137

2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری………………………………………………………………………………………140

2-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی……………………………………………………………………………………142

2-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی…………………………………………………………………………………..146

فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری……………………………150

  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران…………………………………………………………….151

1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری……………………………………………………………………..151

1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………..154

  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی……………………………………………..159

2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری  ………………………………………………………………………………159

2-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی  ………………………………………………………………………………………164

  1. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری …………………………………………………………………..168

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….174

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………179

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………186

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من