پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر خدمات حمل ونقل هوايي ايران94

10,000 تومان

پایان نامه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر خدمات حمل ونقل هوايي ايران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر خدمات حمل ونقل هوايي ايران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

بدون ترديد عضويت در كنوانسيونها و سازمانهاي بين المللي داراي آثار و پيامدهاي خاص در ابعاد مختلف اقتصادي ،سياسي، اجتمائي و فرهنگي مي باشد ، يكي از اين سازمان هاي پر اهميت و تأثير گذار سازمان تجارت جهانيWTO) ) ميباشد ، كه با آن حجم وسيع از اصول و مقررات، تأثير بي نهايتي بر اركان مختلف كشورها دارد .از طرف ديگر اجتناب ناپذير بودن اين عضويت ، باعث گرديده هر كشوري قبل از ورود به سازمان تجارت جهاني مطالعه دقيقي به وضعيت اقتصادي و مجموعه قوانين و مقررات خود درابعاد تجارت داخلي و خارجي داشته باشد. ما در اين پايان ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و تأثيرات آن بر بخش خدمات حمل و نقل هوايي ايران را بيان خواهيم كرد. و بصورت نمونه وضعيت ايران را با چند كشور منطقه در بخش خدمات حمل و نقل هوايي را بررسي و علل موفقيت آن كشورها و عدم موفقيت ايران را در بخش خدمات حمل و نقل هوايي تبيين خواهيم نمود. و در نهايت اقدامات لازمي را كه مي بايست در جهت پيشرفت صنعت و تأثير گذاري در اقتصاد كشور در بخش حمل و نقل هوايي صورت گيرد را تشريح مي كنيم.

كليد وازه:سازمان تجارت جهاني، عضويت، خدمات حمل و نقل هوايي،كنوانسيونها، پيامدها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

كليات

مسأله تحقيق.. 5

فرضيه تحقيق.. 6

ضرورت تحقيق.. 6

هدف تحقيق.. 7

پيشينه تحقيق.. 9

روش تحقيق.. 11

سؤالات تحقيق.. 11

فصل اول:سازمان تجارت جهاني و اصول حاكم بر رويكرد كلي اين سازمان مهم بين المللي

1-1گفتار اول: سازمان تجارت جهاني.. 14

2-1-1: اصول سازمان تجارت جهانی.. 18

3-1-1: وظايف و جايگاه سازمان تجارت جهاني و اصول حاكم بر رويكرد كلي اين سازمان مهم بين المللي 24

4-1-1: سياست ها و فلسفه وجودي WTO… 26

5-1-1: وضعيت عضويت كشورهاي جهان درWTO… 28

6-1-1: آثار مثبت و منفي عضويت در سازمان تجارت جهاني.. 29

2-1 گفتار دوم: (تفكر حاكم بر WTO) 32

1-2-1 مركانتليسم. 32

2-2-1 مكتب ليبراليسم كلاسيك…. 33

3-1 گفتارسوم: (نقش موافقت نامه ها در(WTO) 37

1-3-1  موافقت نامه هاي چند جانبه درتعرفه تجارت وكالا. 38

2-3-1 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات… 39

3-3-1 ضميمه در خصوص  خدمات حمل و نقل هوايي.. 45

4-1 سياستهاي اتخاذ شده جهت الحاق بهWTO… 48

5-1 نتيجه فصل اول. 49

وضعيت كنوني اعضاء سازمان تجارت جهاني.. 50

فصل دوم:(كنوانسيون هاي بين المللي و سازمان هاي بين المللي )

1-2گفتار اول : (كنوانسيون هاي بين المللي و حمل و نقل هوائي) 53

1-1-2معاهده1919 پاريس…. 53

2-1-2 معاهدات ايبروامريكن و پان امريكن.. 53

3-1-2 كنوانسيون شيكاگو. 54

1-3-1-2سند اول مصوب در كنفرانس شيكاگو. 56

2-3-1-2 سند دوم مصوب در كنفرانس شيكاگو. 56

3-3-1-2 سند سوم: مصوب در كنفرانس شيكاگو. 57

4-3-1-2 ساختاركنوانسيون شيكاگو. 58

5-3-1-2 سند چهارم مصوب كنوانسيون شيكاگو. 58

4-1-2 كنوانسيون مونترال. 60

2-2 گفتار دوم(سازمانهاي بين المللي و حمل و نقل هوائي) 61

1-2-2 حمل و نقل هوايي و سازمان تجارت جهاني.. 61

3-2 گفتار سوم: بررسي تأثير‌پذيري انواع خدمات پشتيباني ترابري در شرايط پيوستن به WTO: 62

1-3-2 فرصت‌هاي پيش‌روي صنعت تعمير و نگهداري هواپيما 63

2-3-2 هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران. 65

3-3-2 شركت صنايع هواپيمايي ايران )صها( 65

4-3-2  شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) 66

5-3-2 شركت خدمات هوايي پارس 66

6-3-2 شركت هسا 67

7-3-2 همكاري وزارت دفاع و وزارت راه و ترابري 68

8-3-2 قرارداد فارسكو و سوژرما و تشكيل شركت فجرآشيان (موفقيت بزرگ( 68

9-3-2 جايگاه تعمير و نگهداری در خريد هوشمندانه هواپيما 70

4-2 گفتار چهارم (حمل و نقل هوائي و تجارت جهاني) 71

1-4-2 سازمان تجارت جهاني،اهداف وسياست هاي كلي آن در حمل و نقل هوائي.. 71

2-4-2 مقوله مربوط به قيمت گذاري در موافقت نامه هاي آسمان باز. 74

3-4-2 رژيم مالكيت يا كنترل در توافق نامه هاي آسمان باز. 75

4-4-2 انتخاب… 75

5-4-2 آمار. 75

6-4-2 توافق همكاري.. 76

5-2 گفتار پنجم: نقش سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل متحدUNWTO))  و سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ICAO  ) و ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه خدمات حمل و نقل هوايي.. 76

1-5-2ارتباط WTO  و  I C O و حمل و نقل هوائي.. 76

2-5-2 مندرجات قراردادهاي خدمات حمل و نقل هوايي.. 78

3-5-2 – سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري( ICAO ) و سازمان تجارت جهاني (WTO) وكنوانسيون شيكاگو  با موضوع حمل و نقل هوائي 79

بررسي قوانين و مقررات مربوط به موضوع مورد بحث… 81

6-2 گفتار ششم(مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوائي و رقابت) 85

1-6-2 چرا تنظيم مقررات C R S(سيستم  كامپيوتري رزرواسيون ) ؟. 85

2-6-2 مفهوم رقابت… 86

3-6-2 تأثير رقابت بر رشد اقتصادي و بهره وري.. 88

4-6-2 نقش رقابت در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي.. 88

5-6-2 رقابت از ديدگاه سازمان تجارت جهاني.. 91

7-2 گفتارهفتم آزادسازي.. 92

1-7-2 تأثير اقتصادي آزاد سازي خدمات حمل و نقل هوائي.. 92

2-7-2 آزادسازي حمل و نقل هوايي وتأثير آن بر رقابت حمل و نقل هوايي و ترافيك هوايي مسافر. 93

3-7-2  خدمات حمل ونقل هوايي ، تجارت و آزادسازي.. 94

4-7-2 آزادسازي حمل و نقل بين‌المللي هوايي و راهكار عملي آن: 96

5-7-2 شاخصهاي آزادسازي خدمات حمل و نقل هوايي: 99

فصل سوم:حمل و نقل هوائي بعضي از كشورها و مقايسه آن با ايران

1-3 گفتار اول : بخش هوانوردي كشور تركيه. 107

2-1-3 موقعيت ارزشمند جغرافيايي تركيه. 108

3-1-3 موفقيت هواپيمايي تركيه: موفقيت شركت هواپيمايي پيگاسو، موفقيت در بازار يابي.. 109

4-1-3 آزادسازي در صنعت حمل و نقل هوائي چند كشور نمونه. 109

1-4-1-3 تركيه. 109

2-4-1-3 اهم اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل هوايي تركيه. 110

3-4-1-3 امارات متحده عربي.. 110

4-4-1-3 اهم اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل هوايي درحمل ونقل هوايي امارات… 111

3-3  گفتارسوم(اقدامات انجام شده براي رقابتي نمودن نرخ بليط هواپيمائي) 112

1-3-3  مقايسه بين حامل با نرخ پايين (R LOW COST CARRIE) وحامل با خدمات كامل( FULL SERVICE CARRIER) 112

2-3-3 مقايسه بين حامل با نرخ پايين ( low cost carrier ) وحامل با خدمات: Full Service Carriers) ) از نظر گردش كار. 114

4-3 گفتار چهارم: نتيجه فصل سوم. 114

فصل چهارم:نقش قوانين كشوري در پيوستن به WTO

1-4 گفتار اول(چالشهاي موجود در صنعت حمل و نقل هوائي) 117

1-1-4  اصل 44 قانون اساسي.. 117

2-1-4 چالشهاي موجود در جهت توسعه حمل ونقل هوايي.. 118

1-2-1-4   مغايرتهاي عمومي موجود در مجموعه قوانين كشور با مقررات wto. 121

2-2-1-4   مغايرتهاي خاص موجود در مجموعه قوانين صنعت هوائي كشور با مقررات wto. 122

3-1-4  موانع اقتصادي الحاق به سازمان تجارت جهاني.. 123

2-4 گفتار دوم (اقدامات صورت گرفته قانوني در جهت الحاق به WTO) 124

1-2-4  مراجع قانونگذار كشور و الحاق ايران به wto. 124

2-2-4  قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381. 126

3-2-4 نظريه ها در باب  سرمايه گذاري (با تأكيد بر سرمايه گذاري خارجي) 127

4-2-4  علل عمده نياز ايران به سرمايه گذاري خارجي(منابع سرمايه گذاري خارجي) 128

5-2-4  هزينه هاي ناشي از ورود سرمايه گذاران خارجي.. 129

6-2-4  مفهوم سرمايه گذاري خارجي از منظر قانون. 129

7-2-4 آثار سرمايه گذاري خارجي.. 131

8-2-4 علل عدم توفيق دولت در خصوصي سازي اقتصاد كشور. 132

9-2-4  سازمان تجارت جهاني و موضوع سرمايه گذاري.. 134

3-4 گفتار سوم(وضعيت فعلي هواپيمائي كشوري قبل از الحاق) 135

1-3-4  وضعيت فعلي صنعت حمل و نقل هوايي ايران وپيامد الحاق به WTO در بخش خدمات حمل و نقل هوايي.. 135

2-3-4   موقعيت فعلي ايران در خدمات حمل و نقل هوائي در منطقه خاورميانه و سند چشم انداز20 ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري.. 137

4-4 گفتار چهارم پيامدهاي مثبت الحاق به WTO بر خدمات حمل و نقل هوائي.. 140

1-4-4 مشوقها موجود در جهت نقش آفريني حمل ونقل هوائي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 140

2-4-4 فرصتهاي موجود در جهت نقش آفريني حمل ونقل هوائي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 140

3-4-4  پيامدهاي مثبت عضويت در سازمان WTO بر بخش حمل و نقل هوائي.. 140

4-4-4 پيامدهاي منفي عضويت در سازمان wto بر بخش حمل و نقل هوائي.. 143

5-4-4  سياستها و ديدگاه سازمان هواپيمايي نسبت به خدمات حمل و نقل هوائي.. 143

6-4-4  اقدامات بعمل آمده توسط سازمان هواپيمائي كشوري در زمينه تقويت اين صنعت… 144

7-4-4  بررسي تأثير حضور اقتصادي- تجاري بيگانگان در امور بخش ترابري كشور. 146

5-4 نتيجه فصل چهارم. 147

فصل پنجم:نتيجه

1-5 اقدامات لازم در صنعت حمل و نقل هوايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.. 151

1-1-5 وظايف سازمان هواپيمايي كشوري.. 151

2-1-5آزاد سازي خدمات حمل و نقل هوايي.. 154

3-1-5 مشوقها موجود در جهت نقش آفريني حمل ونقل هوائي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 155

4-1-5 فرصتهاي موجود در جهت نقش آفريني حمل ونقل هوائي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 155

5-1-5 پيامدهاي مثبت عضويت در سازمان WTO بر بخش حمل و نقل هوائي.. 156

6-1-5 پيامدهاي احتمالي منفي عضويت در سازمان wto بر بخش حمل و نقل هوائي.. 158

7-1-5 رابطه خدمات حمل و نقل هوايي و توسعه گردشگري.. 158

2-5 سخن آخر. 160

منابع. 163

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                  صفحه

نمودارشماره 1. 90

نمودارشماره2. 96

نمودار شماره 3. 107

نمودار شماره 4. 108

نمودار شماره 1 مقايسه اي تعداد هواپيما 136

نمودارشماره2(مقايسه تعداد صندلي در ايرلاين چند كشور) 136

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر خدمات حمل ونقل هوايي ايران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آثار آن بر خدمات حمل ونقل هوايي ايران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من