پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

10,000 تومان

پایان نامه قتل عمد غیر مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل عمد غیر مستوجب قصاص با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند ( قتل عمدی شخص مهدور الدّم ، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش )   ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد . ( گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….)  ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست . ( قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل ….) . حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل ، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است . هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .

واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 1
الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… 1
ب) پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 2
ج) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 3
د) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 3
ه) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3
و) سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4
ز) ساختار ………………………………………………………………………………………………………… 5
فصل اول: کلیات پژوهش
مبحث اول:مفاهیم ……………………………………………………………………………………………. 8
گفتار اول: مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………. 8
بند اول:مفهوم لغوی قتل ………………………………………………………………………………….. 8
بند دوم:مفهوم لغوی عمد ………………………………………………………………………………… 8
بند سوم:مفهوم لغوی قصاص …………………………………………………………………………. 8
بند چهارم:مفهوم لغوی دیه …………………………………………………………………………….. 9
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………… 9
بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل ……………………………………………………………………………. 9
بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد ………………………………………………………………………… 11
بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد …………………………………………………………………. 12
الف) ارکان قتل عمد ……………………………………………………………………………………….. 13
ب) عنصر روانی عمد …………………………………………………………………………………….. 16
ج) موارد قتل عمدی ………………………………………………………………………………………. 17
بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص …………………………………………………………………… 20
بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه …………………………………………………………………………… 24
الف) فقه…………………………………………………………………………………………………………. 24
ب) حقوق موضوعه …………………………………………………………………………………………… 26
ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال ………………………………………………………………………… 27
مبحث دوم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………… 32
گفتار اول: جهان  باستان …………………………………………………………………………………….. 32
بند اول: روم باستان …………………………………………………………………………………………. 33
بند دوم: یونان باستان ……………………………………………………………………………………. 34
گفتار دوم: ایران  باستان …………………………………………………………………………………… 34
بند اول: هخامنشیان …………………………………………………………………………………………… 34
بند دوم: اشکانیان ………………………………………………………………………………………………. 36
بند سوم: ساسانیان …………………………………………………………………………………………….. 37
گفتار سوم: ادیان الهی ………………………………………………………………………………………… 38
بند اول: دین یهود ……………………………………………………………………………………………… 38
بند دوم: دین مسیحیت……………………………………………………………………………………….. 40
بند سوم:دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………… 44
فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص…………………………………….. 50
گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی…………………………………………….. 50
گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر…………………………………………………………………………… 50
بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطركشتن فرزند………………………………………………… 51
بنددوم: ديدگاه اماميه………………………………………………………………………………………….. 52
بند سوم:ديدگاه اهل سنت…………………………………………………………………………………… 54
بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ايران………………………………………….. 55
گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم……………………………………………………………………….. 56
بند اول: قتل های ناموسی…………………………………………………………………………………… 58
بند دوم:قتل درفراش…………………………………………………………………………………………… 59
بند سوم:قتل مرتد………………………………………………………………………………………………. 59
الف)  حربی………………………………………………………………………………………………………. 59
ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 61
ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………… 61
بند چهارم:قتل ساب النبی…………………………………………………………………………………….. 62
الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………… 64
گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان………………………………………………………………….. 66
بند اول:فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….. 66
بند دوم:اهل سنت………………………………………………………………………………………………. 67
مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی……………………………………………. 70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………. 70
گفتار دوم:جنون……………………………………………………………………………………………….. 75
بند اول:نحوه احرازجنون……………………………………………………………………………………… 76
بند دوم: آثارجنون………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل……………………………………………………………………….. 77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی………………………………………………………………………….. 78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی ………………………………………………… 80
الف) مستی تام………………………………………………………………………………………………….. 80
ب) مستی نسبی……………………………………………………………………………………………….. 81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………….. 82
د) مستی ارادی………………………………………………………………………………………………. 82
ه) مستی غیر ارادی…………………………………………………………………………………………. 85
فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل………………………………………………… 89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ……………………………………………………………. 90
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ايران………………………………………………………… 93
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم………………………………………………………….. 94
گفتار اول:احکام قتل درفراش……………………………………………………………………………… 96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان…………………………………………………. 105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم………………………………………………. 105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ……………………………………………… 106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط ……………………………………………………………………. 107
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل ……………………………………………………………. 109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ……………………………………………………………… 109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنيّت اجتماعى …………………………………………………. 110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی …………………………………………………. 110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ……………………………………………………………….. 118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ……………………………………………………………….. 119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) …………… 123
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 128
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 131
منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………. 133
چکیده انگلیسی

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قتل عمد غیر مستوجب قصاص”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من