پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94

10,000 تومان

پایان نامه قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بارنامه دریایی سندی است که از دیرباز نقش مهمی را در تجارت و حمل و نقل دریایی کالا ایفا می نماید. با توسعه فناوری های الکترونیک و به تبع آن گسترش تجارت الکترونیک ، همواره پیشنهاداتی برای ایجاد یک بارنامه الکترونیکی با همان کارکردهای بارنامه کاغذی مطرح گردیده است. درخصوص بارنامه کاغذی و بارنامه الکترونیک ، ما با دو سند ، با ماهیت متفاوت مواجه نیستیم ، بلکه ماهیت این دو سند کاملا یکسان است و تنها تفاوت در شکل و قالب آن ها است. به همین دلیل است که بسیاری از قواعد حقوقی حاکم بر یک بارنامه کاغذی که در پرتو کنوانسیون های لاهه ، لاهه- ویزبی و کنوانسیون هامبورگ تجلی می یافت ، قابل اعمال بر یک بارنامه الکترونیک نیز می باشد. در این پایان نامه در ابتدا بارنامه دریایی و کارکردهای حقوقی آن ، اعم از قالب کاغذی یا الکترونیکی بررسی و کنوانسیون های موجود در خصوص آن آورده خواهد شد. سپس مقتضیات یک سند الکترونیک که یک بارنامه الکترونیک ، هم چون هر سند الکترونیک دیگری ، باید واجد آن باشد بررسی خواهد شد. جریان صدور ، بکارگیری و نقل و انتقالات متعاقب یک بارنامه الکترونیک و چگونگی انحلال جریان آن ، از دیگر مسائل مطرح در این تحقیق است.

از دیگر مباحث این پایان نامه می توان ، به ذکر تلاش های جامعه بین المللی ، برای ایجاد بارنامه های الکترونیک ، اعم از سامانه های الکترونیکی که بدین منظور ایجاد شده و همچنین اسناد بین المللی که اسناد حمل الکترونیک را به رسمیت شناخته یا برای صدور و بکارگیری آن ساز و کاری را تعیین نموده اند ، اشاره کرد. درنهایت ، به قاعده حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم بر یک بارنامه الکترونیک دریایی ، خواهیم پرداخت. هدف این پایان نامه اثبات این است که می توان ، بارنامه های الکترونیک را ، در صورت وجود یک بستر مناسب بکار گرفت و از فواید آن در صنعت حمل دریایی بهره جست.

واژگان کلیدی : تجارت الکترونیک ، حمل دریایی کالا ، اسناد حمل دریایی ، اسناد حمل الکترونیک دریایی ، بارنامه دریایی ، بارنامه الکترونیک دریایی

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

هدف و ضرورت تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیّات تحقیق.. 6

روش و پلان تحقیق.. 7

بخش اول : قواعد عمومی حاکم بر بارنامه الکترونیک دریایی.. 8

فصل اول : بارنامه دریایی.. 9

مبحث اول  : تعاریف10

گفتاراول : تعریف بارنامه دریایی.. 10

گفتار دوم : تعریف بارنامه الکترونیک دریایی.. 12

مبحث دوم : خصوصیات و مشخصات بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران. 14

مبحث سوم : کارکردهای بارنامه دریایی و بررسی این کارکردها در بارنامه الکترونیک15

گفتار اول : بارنامه به عنوان رسید تحویل کالا. 16

گفتار دوم : بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل.. 18

گفتار سوم : بارنامه به عنوان سند مالکیت کالا. 20

مبحث چهارم : کنوانسیون های بین المللی حاکم بر بارنامه های دریای.. 22

گفتار اول : قواعد لاهه و لاهه-ویزبی.. 22

بند اول : گستره اعمال قواعد لاهه-ویزبی.. 24

گفتار دوم : قواعد هامبورگ26

بند اول : گستره اعمال قواعد هامبورگ29

گفتار سوم : مقایسه تطبیقی بین قواعد هامبورگ و قواعد لاهه-ویزبی.. 31

مبحث پنجم : مزایای بارنامه الکترونیک نسبت به نوع کاغذی.. 32

فصل دوم : مبانی اسناد الکترونیک34

مبحث اول : تعریف سند الکترونیک35

مبحث دوم : اعتبار سند الکترونیک37

مبحث سوم : کارکرد های اساسی سند و چگونکی آن ها در سند الکترونیک  38

گفتار اول : قابلیت خوانده شدن. 40

گفتار دوم : قابلیت ارائه. 41

گفتار سوم : قابلیت دوام. 41

گفتار چهارم : عدم قابلیت تغییر. 42

مبحث چهارم : عناصر سند الکترونیک43

گفتار اول : تمامیت داده ها 43

گفتار دوم : اصالت44

گفتار سوم : دستیابی.. 46

گفتار چهارم : امکان انتساب47

فصل سوم : امضای الکترونیک48

مبحث اول : تعریف امضای الکترونیک49

مبحث دوم : انواع امضای الکترونیک53

گفتار اول : امضای الکترونیک ساده 53

گفتار دوم : امضای دیجیتالی.. 54

بند اول : رمزنگاری متقارن. 55

بند دوم : رمزنگاری نامتقارن. 57

گفتار سوم : مزایای رمزنگاری نامتقارن. 58

گفتار چهارم : محدودیت های رمزنگاری نامتقارن. 60

گفتار پنجم : امضای الکترونیک مطمئن از منظر قانون تجارت الکترونیک ایران. 61

مبحث سوم : مراجع صدور گواهی.. 63

مبحث چهارم : امضای الکترونیک در بارنامه الکترونیک66

فصل چهارم : انتقال بارنامه الکترونیک و انحلال آن 69

مبحث اول : قابلیت انتقال بارنامه الکترونیک70

گفتار اول : راه نامه دریایی.. 72

مبحث دوم : بارنامه الکترونیک در وجه حامل.. 73

مبحث سوم : قابلیت رد بارنامه الکترونیکی در صورت عدم مطابقت با شرایط اعتبار. 78

مبحث چهارم : انحلال بارنامه الکترونیک81

بخش دوم : سامانه ها و قواعد خاص حاکم بر بارنامه الکترونیک دریایی.. 84

فصل اول : سامانه های الکترونیکی کردن اسناد حمل.. 85

مبحث اول : سامانه سی داکس88

گفتار اول : معایب سامانه سی داکس88

مبحث دوم : سامانه بولرو. 90

گفتار اول : ساز و کار سامانه بولرو. 91

گفتار دوم : معایب سامانه بولرو. 94

مبحث سوم : سامانه اتساین گلوبال ترید. 96

گفتار اول : ساز و کار سامانه اتساین گلوبال ترید. 97

گفتار دوم : معایب سامانه اتساین گلوبال ترید. 98

فصل دوم : بارنامه الکترونیکی در اسناد بین المللی.. 99

مبحث اول : اسناد عام. 101

گفتار اول : سند نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک101

گفتار دوم : قواعد اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اسناد حمل الکترونیک102

بند اول : مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی.. 102

بند دوم : اینکوترمز. 105

بند سوم : آنسید. 106

مبحث دوم : اسناد خاص…. 108

گفتار اول : قواعد سی . ام . آی درخصوص بارنامه الکترونیک108

بند اول : نحوه ی صدور بارنامه الکترونیک مطابق با قواعد سی ام آی.. 109

بند دوم : معایب موجود در خصوص استفاده از قواعد سی ام آی.. 111

گفتار دوم : مقررات کنوانسیون روتردام در خصوص قرارداد های حمل دریایی کالا. 113

بند اول : گستره اعمال مقررات روتردام. 121

بند دوم : بررسی اصطلاحات اساسی کنوانسیون روتردام در خصوص اسناد حمل الکترونیک126

الف : اسناد حمل و سابقه الکترونیکی حمل.. 127

ب : حق کنترل ، شخص کنترل کننده و کنترل انحصاری.. 128

ج : امضای الکترونیکی.. 130

د : رضایت131

بند سوم : ساز و کار صدور و انتقال اسناد حمل الکترونیک وفق کنوانسیون روتردام. 134

فصل سوم : قاعده حل تعارض و قوانین حاکم بر بارنامه الکترونیک136

مبحث اول : قانون قابل اعمال بر بارنامه های الکترونیک دریایی در خصوص مسایل مشترک با بارنامه کاغذی.. 139

گفتار اول : قوانین ملی.. 139

گفتار دوم : کنوانسیون ها 140

مبحث دوم : قانون قابل اعمال بر بارنامه های الکترونیک دریایی در رابطه با مسایل خاص این نوع از بارنامه. 142

گفتار اول : قوانین ملی.. 142

گفتار دوم : اسناد نمونه. 143

گفتار سوم : کنوانسیون ها 144

مبحث سوم : قانون قابل اعمالی که برخی سامانه های به وجود آمده برای بارنامه های الکترونیک  برگزیده اند. 146

فصل چهارم :  نتیجه گیری و پیشنهادات148

منابع و مآخذ. 153

اول : منابع به زبان فارسی.. 154

الف : قواعد و قوانین.. 154

ب : کتب154

ج : رساله کارشناسی ارشد و دکتری.. 156

د : مقالات و تقریرات157

دوم : منابع به زبان انگلیسی.. 159

الف : قواعد ، مقررات ، اسناد نمونه و کنوانسیون های بین المللی.. 159

ب : کتب160

ج : رساله کارشناسی ارشد و دکتری.. 160

د : مقالات161

سوم : منابع اینترنتی.. 163

چکیده به زبان انگلیسی.. 164

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من