پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ماهیت و احکام معاملات فضولی94

10,000 تومان

پایان نامه ماهیت و احکام معاملات فضولی94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت و احکام معاملات فضولی94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

فروش بدون اذن مال متعلق به دیگری که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معامله فضولی یا انتقال مال غیر تعبیر شده عقدی غیرنافذ بوده در صورت عدم اجازه (تنفیذ) آن توسط مالک در بطلان چنین معامله‌ای اتفاق نظر وجود دارد در صورت اجازه مالک و تنفیذ معامله فضولی از ناحیه وی نحوه اخذ ثمن از مشتری در صورت رد معامله توسط مالک نحوه مطالبه مبیع در صورت اتلاف نحوه اخذ عوض و منافع مستوفات و غیرمستوفات از مشتری یا فضول و نیز نحوه جبران خسارات و غرامات وارده به مشتری از جانب فضول به واسطه تحصیل مال ناروا و نیز بررسی ضمان درک و تنزل ارزش پول و کاهش قدرت خرید و تورم و عوامل مؤثر در بروز آنها و نیز دکترین علماء حقوق در خصوص ماهیت عقود فضولی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز صور معامله فضولی و آثار حقوقی همچون بطلان و عدم نفوذ و اشتراک و افتراق با قابلیت ابطال و انفساخ و وکالت و نیز مبانی عدم نفوذ (نظریه کشف – نقل و نمایندگی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: کاشفیت – ناقلیت – فضولی – ضمان درک – غرامات

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 3

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….. 3

ج) پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………………….. 4

د) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

هـ) پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… 6

و) فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

ز) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

ح) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات و مفاهیم معامله فضولی………………………………………………… 8

مبحث اول: مفهوم مال در قانون مدنی………………………………………………………………….. 9

گفتار اول: جایگاه مالکیت…………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………… 10

گفتار سوم: حدود مالکیت…………………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: ادعای مالکیت مادی نسبت به مبیع…………………………………………………… 12

گفتار اول: مبیع مشاع و مفروز…………………………………………………………………………… 12

بند اول: مفروز…………………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مشاع………………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: اقسام عین……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول: عین معین……………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: در حکم عین معین………………………………………………………………………………. 12

بند سوم: کلی…………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم: منافع………………………………………………………………………………………………. 13

بند اول: منافع متصل…………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم: منافع منفصل……………………………………………………………………………………….. 13

گفتار چهارم: مثلی و قیمی………………………………………………………………………………… 13

بند اول: مثلی…………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: قیمی………………………………………………………………………………………………….. 14

مبحث سوم: مفهوم عقد…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار اول: ارکان عقد………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: اقسام عقد………………………………………………………………………………………… 14

بند اول: عقود معین………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: عقود غیرمعین……………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: احکام عقد……………………………………………………………………………………… 15

بند اول: عقد باطل……………………………………………………………………………………………. 15

بند دوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… 15

بند سوم: عقد قابل فسخ……………………………………………………………………………………. 16

مبحث چهارم: عدم نفوذ……………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: ضابطه تشخیص عدم نفوذ از بطلان……………………………………………………. 17

گفتار دوم: مصادیق عدم نفوذ اعمال حقوقی……………………………………………………….. 19

بند اول: معامله اکراهی……………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: معامله در اثر اشتباه………………………………………………………………………………. 20

بند سوم: عقد فضولی که بدون سمت نمایندگی در باره مال یا کار دیگری منعقد شود                                                                                                      21

بند چهارم: معاملاتی که جنبه حمایتی دارند………………………………………………………… 21

بند پنجم: معامله تاجر ورشکسته………………………………………………………………………… 22

بند ششم: معاملات به ضرر حقوق اشخاص ثالث……………………………………………….. 22

مبحث پنجم: اقسام معامله فضولی……………………………………………………………………… 22

مبحث ششم: ماهیت حقوقی معامله فضولی………………………………………………………… 23

فصل دوم: ماهیت و ارکان عقد فضولی…………………………………………………. 26

مبحث اول: مفهوم معامله فضولی……………………………………………………………………….. 27

گفتار اول: تعریف معامله فضولی……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: اشکالات وارده به تعاریف…………………………………………………………………. 28

مبحث دوم: ارکان معامله فضولی……………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: ماهیت فقهی معامله فضولی…………………………………………………………….. 30

گفتار اول: وکالت و تفاوت آن با معامله فضولی………………………………………………….. 32

بند اول: وکالت………………………………………………………………………………………………… 32

بند دوم: تفاوت وکالت و معامله فضولی…………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم: بطلان یا عدم نفوذ معامله فضولی…………………………………………………. 33

گفتار اول: نظریه عدم نفوذ معامله………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: نظریه بطلان معامله فضولی……………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: آثار بطلان……………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم: آثار و احکام عقد فضولی……………………………………………………. 37

مبحث اول: جایگاه تبعیض اجازه……………………………………………………………………….. 38

مبحث دوم: عدم التزام مالک و فضول به مفاد معامله فضولی………………………………… 39

گفتار اول: اخذ مفهوم مخالف ماده 252 قانون مدنی……………………………………………. 40

گفتار دوم: تاثیر فوت یا حجر اصیل در معامله فضولی…………………………………………. 41

مبحث سوم: نقش مالک در معامله فضولی و اثر رفتار او به معامله مزبور……………….. 41

گفتار اول: رضای مالک بعنوان شرط کمال عقد…………………………………………………… 42

گفتار دوم: کاشف از رضای تقدیری بودن اجازه مالک هنگام معامله……………………… 42

گفتار سوم: شرط نفوذ عقد بودن اجازه مالک………………………………………………………. 43

گفتار چهارم: تبدیل عقد به رابطه مالک و اصیل به اجازه اول……………………………….. 43

گفتار پنجم: اجازه مالک به منزله اعطاء نمایندگی به فضول…………………………………… 43

مبحث چهارم: حق اجازه یا رد بعنوان یک حق مالی مستقل…………………………………. 45

گفتار اول: تعدد معاملات نسبت به مال غیر موضوع ماده 57 قانون مدنی و تاثیر اجازه مالک……………………………………………………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم: صور مختلفه معامله مکرر فضولی………………………………………………………. 45

مبحث پنجم: ماهیت اجازه معامله فضولی…………………………………………………………… 46

گفتار اول: مفهوم اجازه……………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم: ماهیت اجازه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار سوم: نتیجه عملی اجازه معامله فضولی توسط مالک……………………………………. 48

گفتار چهارم: حالات حقوقی اجازه دهنده…………………………………………………………… 48

گفتار پنجم: تفاوت بین اجازه و اذن…………………………………………………………………… 50

گفتار ششم: شرایط صحت اجازه و نحوه اعلام آن………………………………………………. 51

بند اول: داشتن آزاد اراده…………………………………………………………………………………… 51

بند دوم: داشتن اهلیت و صلاحیت اعلام اجازه…………………………………………………… 51

بند سوم: ابراز علنی اجازه…………………………………………………………………………………. 51

بند چهارم: مسبوق به رد نبودن اجازه…………………………………………………………………. 52

بند پنجم: اجازه به عنوان مالک و به قصد تنفیذ معامله فضولی……………………………… 53

مبحث ششم: نظرات در باب عدم نفوذ معامله فضولی…………………………………………. 53

گفتار اول: نظریه کشف…………………………………………………………………………………….. 54

بند اول: کشف حقیقی………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم: کشف حکمی……………………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: نظریه نقل………………………………………………………………………………………… 58

گفتار سوم: نمایندگی………………………………………………………………………………………… 59

مبحث هفتم: آثار حقوقی مترتب بر معامله فضولی………………………………………………. 61

گفتار اول: بطلان………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم: تفاوت بطلان با قابلیت ابطال…………………………………………………………….. 62

مبحث هشتم: مفهوم رد و نحوه اعلام آن……………………………………………………………. 64

گفتار اول: عدم لزوم فوریت رد معامله فضولی……………………………………………………. 65

گفتار دوم: آثار رد معامله فضولی……………………………………………………………………….. 66

بند اول: بطلان معامله فضولی……………………………………………………………………………. 66

بند دوم: غاصب محسوب شدن فضول و اصیل…………………………………………………… 67

گفتار سوم: رجوع اصیل با بایع فضولی برای اخذ ثمن و خسارات………………………… 68

گفتار چهارم: رجوع اصیل به معامله فضولی فقط برای استرداد ثمن………………………. 68

مبحث نهم: مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………………… 69

گفتار اول: ماهیت ضمان درک…………………………………………………………………………… 69

گفتار دوم: قلمرو ضمان درک……………………………………………………………………………. 70

گفتار سوم: جواز اسقاط ضمان درک تشدید، تخفیف…………………………………………… 71

گفتار چهارم: ثمن و غرامات و نمونه آراء…………………………………………………………… 71

مبحث دهم: مبانی فقهی ضمان بایع فضولی………………………………………………………… 85

گفتار اول: حق استرداد ثمن………………………………………………………………………………. 85

بند اول: مال دانستن پول…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: سلب حق کسب مشروع………………………………………………………………………. 89

بند سوم: خسارت تأخیر تأدیه……………………………………………………………………………. 89

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………… 91

منابع:………………………………………………………………………………………………………………. 94

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 96

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….. 97

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….. 98

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماهیت و احکام معاملات فضولی94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

ماهیت و احکام معاملات فضولی94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من