پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

محلول سازی جامدات و مایعات

محلول سازی جامدات و مایعات

15,000 تومان

 

گزارش کار آزمایش محلول سازی جامدات و مایعات –آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

در این محصول دو فایل دانلودی قرار داده شده است. در زیر بخش های مهمی از گزارش کارهای آزمایشگاه محلول سازی آورده شده است:

فایل شماره 1

 هدف آزمایش محلول سازی جامدات و مایعات:

در مرحله اول  تهیه محلول 2.5% نمک طعام در حجم 25cc به وسیله ترازو و آب مقطر و با روش به حجم رساندن. در مرحله دوم تهیه محلول 1.5M نمک طعام در حجم 25cc با استفاده از ترازو و آب مقطر و به روش به حجم رساندن. و در مرحله سوم تهیه محلول 3N اسید سولفوریک در حجم 25cc با استفاده از ترازو و آب مقطر و به روش به حجم رساندن.

روش انجام آزمایش محلول سازی :

 

الف : محلول سازی نمک طعام

 1.  بالن ژوژه 25cc را تهیه کردیم.
 2.  آن با آب شهر شسته ، با آب مقطر آب کشیده سپس آن را خشک کردیم.
 3.  بالن را وزن کردیم.
 4.  جرم نمک طعام مورد نیاز را به گرم محاسبه کردیم.
 5.  مقدار محاسبه شده را در بالن ژوژه ریختیم.
 6.  با استفاده از آب مقطر نمک طعام را به حجم رساندیم.
 7.  جرم محلول و بالن را انداره گرفتیم.
 8.  محلول به دست آمد و با دانستن حجم و جرم و با استفاده از فرمول چگالی ، چگالی محلول را محاسبه کردیم.

 

ب : محلول سازی سدیم کلرید

 1. بالن ژوژه 25cc را تهیه کردیم.
 2. بالن را با آب شهر شسته ، با آب مقطر آب کشیدیم سپس آن را خشک کردیم.
 3. بالن را وزن کردیم.
 4. جرم نمک طعام مورد نیاز را به گرم محاسبه کردیم.
 5. مقدار نمک طعام محاسبه شده را در بالن ژوژه ریختیم.
 6. با استفاده از آب مقطر نمک طعام را به حجم رساندیم.
 7. جرم محلول و بالن را انداره گرفتیم.
 8. محلول به دست آمد و با دانستن حجم و جرم و با استفاده از فرمول چگالی ، چگالی محلول  را محاسبه کردیم.

 

پ: محلول سازی اسید سولفوریک

 1. بالن ژوژه 25cc را تهیه کردیم.
 2. بالن را با آب شهر شسته و سپس با آب مقطر آب کشیده و خشک می کنیم.
 3. محاسبه حجم اسید سولفوریک برداشته شده 
 4. درون بالن ژوژه مقدار بسیار کمی آب مقطر می ریزیم.
 5. زیر هود حجم محاسبه شده اسید سولفوریک را با استفاده از پیپت برداشته و به آرامی درون آن می ریزیم.
 6. با استفاده از آب مقطر، اسید غلیظ را رقیق کرده و به حجم 25cc می رسانیم.

 

سوالات:

 • سوال 1 –  چرا محلول سازی اسید را زیر هود انجام دادیم؟
 • سوال 2 – چرا اسید سولفوریک را به آرامی به آب مقطر اضافه کردیم؟
 • سوال 3 – چرا ابتدا گرم نمک طعام را محاسبه کردیم؟
 • سوال 4 – چرا بالن به همراه محلول را وزن کردیم؟
 • سوال 5 – چرا هنگام رقیق کردن اسید بالن را تکلن دادیم؟

پاسخ سوالات آزمایش محلول سازی در گزارش کار داده شده است.

تمرینات:

 • تمرین 1 – محلول دارای 0.5 مول اتانول در 1000 گرم آب است موارد زیر را محاسبه کنید.
  • الف : مولالیته محلول
  • ب : مولاریته محلول
  • ج : کسر مولی اتانول در آب
 • تمرین 2 – 100 میلی لیتر هیدروکلریدریک اسید 1.5 نرمال را از محلول غلیظ آن (a= 37  و d=1.19) تهیه کنید.
 • تمرین 3 – به چه نسبتی آب و محلول سود 2نرمال را مخلوط کنیم تا محلول 0.25 مولار بدست بیاید؟
 • تمرین 4 – به چه نسبت وزنی هیدرو کلیریک اسید غلیظ 37% و آب را مخلوط کنیم تا محلول 3 مولال آن بدست آید.
 • تمرین 5 – رابطه ای بین مولاریته و مولالیته یک محلول با چگالی d و درصد وزنی a بدست آورید.

پاسخ تمرینات آزمایش محلول سازی در گزارش کار داده شده است.

فایل شماره 2

هدف آزمایش محلول سازی:

تهیه محلول با غلظت معین از جامدات و مایعات و روش محاسبه غلظت محلول ها.

روابط مورد نیاز در محلول سازی

روش کار آزمایش 

محلول سازی از جامدات NaCl:

برای تهیه100 میلی لیتر محلول 0.4 مولار از NaCl ابتدا باید گرم مورد نیاز از NaCl را محاسبه کنیم، برای اینکار از رابطه زیر مقدار گرم NaCl را محاسبه میکنیم:

 

تمرین آزمایش محلول سازی مایعات اسید نیتریک:

 • 1-بر روی اتیکت شیشه اسید نیتریک آزمایشگاه مشخصات زیر نوشته شده است

d=1.14 gr/cm3

p=65%

  • الف)تعداد اکی والان گرم های موجود در 100 میلی لیتر از این محلول؟
  • ب) نرمالیته محلول اسید غلیظ؟
  • ج)برای تهیه 500 میلی لیتر محلول نیتریک اسید 0.3 مولار چه حجم از اسید غلیظ فوق لازم است؟
 • 2- برای تهیه 250 میلی لیتر محلول کلسیم کلرید 0.1 نرمال چند گرم از نمونه جامد اولیه با درجه خلوص 98% مورد نیاز است؟(Mw Cl = 35.5 gr/mol)

پاسخ تمرین آزمایش محلول سازی در گزارش کار داده شده است.

 

تمرین آزمایش محلول سازی جامدات

محلول های زیر را بسازید:

 • 1- 100 میلی لیتر محلول سدیم کربنات 0.1 مولار Na2CO3=106 gr/mol
 • 2- 100 میلی لیتر محلول نمک طعام 5% وزنی حجمی  NaCl=58.5
 • 3- 100 میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید 1 دسی نرمال KOH=56
 • 4- 100 میلی لیتر محلول 500ppm سدیم از نمک طعام NaCl= 58.5gr/mol

پاسخ تمرین آزمایش محلول سازی در گزارش کار داده شده است.

 

در این دو گزارش کار آزمایشگاه محلول سازی پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل ویرایش برای شما پس از خرید امکان پذیر می باشد.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

آزمایش محلول سازی – گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی یک

محلول سازی جامدات و مایعات

15,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من