پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

10,000 تومان

پایان نامه مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی 51 منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.

واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل

فصل اول :بررسی تحولات بحران بحرین. 7

گفتار اول: ریشه‌های بحران بحرین. 7

بند اول: عوامل اسلامی. 8

بند دوم: عوامل اجتماعی. 9

بند سوم: عوامل سیاسی. 10

بند چهارم: عوامل اقتصادی.. 11

بند پنجم: وابستگی حاکمیت بحرین به ایالات متحده و عربستان. 13

گفتار دوم: روند بحران از آغاز تاکنون. 14

بند اول: روند بحران ازسال 1521 تا 1880. 15

بند دوم: روند بحران ازسال 1895 تا 1971. 16

بند سوم: روند بحران از سال 1971 تا 2002. 17

بند چهارم: روند بحران ازسال 2004 تا 2010. 18

بند پنجم: روند بحران ازسال 2011 تاکنون. 19

گفتار سوم:رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای در قبال تحولات بحرین. 21

بند اول : رویکرد شورای امنیت.. 22

بند دوم: رویکرد شورای حقوق بشر. 23

بند سوم: رویکرد اتحادیه اروپا 24

بند چهارم :رویکرداتحادیه عرب.. 25

بند پنجم رویکرد شورای همکاری خلیج فارس… 26

گفتار چهارم : رویکرد دولت‌ها در قبال تحولات بحرین. 27

بند اول :رویکرد آمریکا 27

بنددوم: رویکرد انگلیس… 28

بند سوم: رویکرد ترکیه. 29

بند چهارم: رویکرد عربستان. 30

بند پنجم: رویکرد جمهوری اسلامی ایران. 32

فصل دوم:جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 34

گفتار اول: ماهیت حقوقی دفاع مشروع. 34

بند اول: تعریف دفاع مشروع. 34

بند دوم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد. 36

بند سوم: گستره دفاع مشروع. 37

بند چهارم: چرایی دفاع مشروع. 39

بند پنجم: فلسفه مشروعیت دفاع مشروع. 40

گفتار دوم: مبنای تاریخی دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 41

بند اول: دفاع مشروع درقرن وسطی. 41

بند دوم: دفاع مشروع در میثاق جامعه‌ی ملل. 42

بند سوم: دفاع مشروع در قرارداد پاریس… 44

بند چهارم: سوابق دفاع مشروع در دادگاه نورنبورگ و توکیو. 45

بند پنجم: دفاع مشروع و تصویب منشور ملل متحد. 46

گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع. 47

بند اول: حمله مسلحانه. 47

بند دوم: تناسب.. 49

بند سوم: ضرورت.. 51

بند چهارم: فوریت.. 51

بند پنجم: اطلاع رسانی به شورای امنیت.. 52

گفتار چهارم: انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی. 53

بند اول: معاهدات تضمین. 54

بند دوم: معاهدات کمک متقابل. 55

بند سوم: اتحاد نظامی. 56

بند چهارم: درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی.. 57

بخش دوم: مداخلات خارجی در بحران بحرین از منظرحقوق بین الملل با تکیه بر مداخلات عربستان سعودی

فصل اول:جایگاه اصل عدم مداخله واستثنائات آن درحقوق بین الملل. 60

گفتار اول: بررسی اصل عدم مداخله. 60

بند اول: تعریف اصل عدم مداخله. 61

بند دوم: تجزیه و تحلیل بند 7 ماده منشور ملل متحد. 62

بند سوم: دامنه اصل عدم مداخله. 63

بند چهارم: استثنائات وارد بر اصل عدم مداخله. 64

بند پنجم: منابع اصل عدم مداخله. 65

گفتار دوم: پیشینه‌ی تاریخی اصل عدم مداخله و عناصر مداخله. 67

بند اول:سیرتحول اصل عدم مداخله. 68

بند دوم: نفوذ در امور کشور دیگر. 69

بند سوم: کشوری که در امور آن مداخله می‌شود باید یک کشور مستقل باشد. 70

بند چهارم: اجبار 71

بند پنجم: هدف از مداخله تحمیل اراده‌ی مداخله گر می‌باشد. 72

گفتار سوم: اقسام مداخله. 73

بند اول: مداخله‌ی درخواست شده (دعوت شده)یا مبتنی بر قرارداد 73

بند دوم: مداخله بشر دوستانه. 74

بند سوم: مداخله به عنوان حق دفاع مشروع. 76

بند چهارم: مداخله برای حمایت اتباع. 76

بند پنجم: مداخله از طریق تبلیغات.. 77

گفتار چهارم: شرایط مشروعیت مداخله درخواست شده (دعوت شده) و محدودیتهای اعمالی آن. 78

بند اول: کنترل موثر یا موثر بودن. 78

بند دوم: معیار مشروعیت دموکراتیک… 79

بند سوم: شناسایی حکومت.. 80

بند چهارم: رضایت دولت متقاضی. 82

بند پنجم: محدودیت‌های اعمالی بر مداخله درخواست شده (دعوت شده) یا کمک نظامی. 83

فصل دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین وتحلیل ابعادحقوقی آن. 85

گفتار اول: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین مطابق با اساسنامه شورای همکاری، میثاق اتحادیه عرب و منشور سازمان ملل متحد. 85

بند اول: استدلالات عربستان برای مداخله در بحران بحرین. 86

بند دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با موافقتنامه‌ی دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس… 86

بند سوم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با میثاق اتحادیه عرب.. 89

بند چهارم: بررسی ارزیابی اعتبار حقوقی رضایت دولت بحرین به مداخله. 90

بند پنجم: ارزیابی مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با مواد منشور ملل متحد. 91

گفتار دوم: بررسی اعتبارمداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت.. 92

بند اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت.. 93

بند دوم: بررسی ابعاد و جنبه‌های درونی و بیرونی حق تعیین سرنوشت.. 94

بند سوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی. 95

بند چهارم: نقض حق تعیین سرنوشت در بحرین توسط دولت بحرین. 96

بند پنجم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین. 98

گفتار سوم: بررسی جنایت علیه بشریت در بحران بحرین. 99

بند اول: مفهوم جنایات علیه بشریت.. 100

بند دوم: احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت در بحرین. 101

بند سوم: شکنجه. 102

بند چهارم: بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری و قتل در بازداشتگاه‌ها در جریان اعتراضات.. 103

بند پنجم: محاکمه‌های نظامی. 104

گفتار چهارم: بررسی نسل کشی در بحران بحرین. 105

بند اول: مفهوم نسل کشی. 106

بند دوم: احراز عناصر مادی نسل کشی در بحران بحرین. 107

بند سوم: احراز عنصر معنوی نسل کشی در بحران بحرین. 110

بند چهارم: مسئولیت نیروهای نظامی عربستان در نسل کشی. 111

بندپنجم :مسئولیت نیروهای خارجی در بحران بحرین. 112

نتیجه گیری.. 114

منابع و مآخذ. 118

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من