پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسؤلیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون مجازات اسلامی 1392

10,000 تومان

پایان نامه مسؤلیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون مجازات اسلامی 1392

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤلیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون مجازات اسلامی 1392 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده 

در صورتی که شخصی وظیفه­ی حفظ و مراقبت و یا نظارت بر افعال دیگری را بر عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب جرمی از ناحیه­ی دیگری ارتکاب یابد مسئول است. این پژوهش مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش تحلیلی– توصیفی است که با استفاده از فیش برداری و به صورت کتابخانه­ای اطلاعات لازم آن گرداوری و ارائه شده است. نگارنده پس از تبیین نظری موضوع  به مطالعه­ی آن در حقوق ایران با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 1392پرداخته است. آن چه در این پژوهش مطرح است این است که بعد از معرفی مبانی تئوریک و علل وضع و سوابق تاریخی و تقنینی آن، در صدد بیان  آنیم که با وضع ماده قانونی مرقوم چه تغییری در مسئولیت موضوع پژوهش در حقوق کیفری ایران رخ داده است. در مورد این نوع مسئولیت تا قبل از تصویب قانون فوق­الذکر در بین حقوق­دانان اختلاف نظر و جود داشت در قانون جدید این نوع مسئولیت به عنوان یک قاعده مطرح شده است و این قاعده موضوع ماده­ی 142 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. شناسایی مفاهیم مشابه مسئولیت نیابتی  و مرز این مفاهیم با مسئولیت موضوع این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده جرایم موضوع این نوع مسئولیت تجزیه و تحلیل والنهایه استدلال و اعلام نظر شده است این نوع مسئولیت استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیست از دستاوردهای این پژوهش است.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی 1392.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

در آمد. 2

ضرورت و اهمیت.. 2

ادبیات و پیشینه. 3

سولات پژوهش… 3

فرضیه­ها 4

روش تحقیق. 4

تقسیم­بندی مطالب.. 5

بخش اول:کلیات و تبیین نظری موضوع. 6

فصل اول: ملاحظات ماهوی مسئولیت کیفری.. 7

مبحث اول: تعریف و تبیین مسئولیت کیفری و مقایسه با مفاهیم مشابه. 7

گفتار اول: مسئولیت در لغت و اصطلاح.. 8

گفتار دوم: انواع مسئولیت.. 9

بند اول: مسئولیت انتظامی.. 10

بند دوم: مسئولیت مدنی.. 11

الف: ضرر. 13

بند سوم: فعل زیانبار. 15

بند چهارم: رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار. 15

بند پنجم: مسئولیت کیفری.. 16

گفتار سوم: وجوه افتراق و اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی.. 19

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری.. 22

مبحث سوم: مبانی مسئولیت کیفری.. 34

گفتار اول: مبانی مسئولیت جزایی از دیدگاهمکاتب حقوق جزا 35

بند اول: مبانی مسئولیت کیفری از نظر مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک… 35

بند دوم: مبانی مسئولیت کیفری از نظر مکتب تحققی.. 36

بند سوم: مکاتب التقاطی.. 38

بند چهارم: مبانی مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی.. 39

گفتار دوم: مبانی مسئولیت جزائی در حقوق اسلام. 41

فصل دوم: ملاحظات بنیادین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر. 45

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزائی ناشی از رفتار غیر. 46

مبحث دوم: مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری.. 49

گفتار اول: نظریه خطر. 50

گفتار دوم: نظریه خطا 52

گفتار سوم: نظریه خطای خطر. 54

مبحث سوم: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مسئولیت جزایی ناشی از رفتار دیگری.. 57

گفتار اول: مفهوم اصلی شخصی بودن  مسئولیت کیفری و مجازات­ها 58

گفتار دوم: نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 60

گفتار سوم: استثنائات وارده بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 60

بند اول: آسبب­های واکنش کیفری بر منسوبین مرتکب 61

بند دوم: عرف­های رایج در برخی مناطق. 62

بند سوم: مجازات برای جرم دیگری.. 63

مبحث چهارم: وجوه تمایز مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر با مفاهیم مشابه. 63

گفتار اول: تمایز مسئولیت جزائی ناشی از رفتار غیر از فاعل معنوی.. 64

گفتار دوم: تمایز مسئولیت کیفری ناشی از رفتار  غیر از معاونت در جرم. 64

گفتار سوم: تمایز مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر از تسبیب در جرم. 65

گفتار چهارم: تمایز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مسئولیت بدون تقصیر. 67

گفتار پنجم: تمایز مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری از مسئولیت مستقیم. 68

مبحث پنجم: اهداف و شرایط تحقق وانتقادات وارده بر مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری.. 69

گفتار اول: اهداف و فلسفه. 71

گفتار دوم: انتقادات وارده بر مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری.. 73

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت ناشی از رفتار دیگر. 75

بند اول: شروط افعال مباشر جرم. 76

بند دوم: شرایط  شخص مسئول رفتار دیگری.. 78

بخش دوم: جایگاه مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری در حقوق ایران. 81

فصل اول: ارکان بزه­های موضوع مسئولیت جزائی ناشی از رفتار غیر. 81

مبحث اول: عنصر قانونی جرائم موضوع مسئولیت جزائی ناشی از رفتار غیر. 82

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم موضوع مسئولیت نیابتی در قوانین خاص… 82

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی.. 92

گفتار سوم: اسناد بین المللی.. 96

مبحث دوم: عنصر مادی جرائم موضوع مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر. 98

گفتار اول: رفتار مرتکبین. 98

بند اول: رفتار فاعل مادی.. 99

بند دوم: رفتار شخص مسئول عمل دیگری.. 99

گفتاردوم: رابطه بین فاعل مادی و شخص مسئول رفتار دیگری.. 102

گفتار سوم: وجود رابطع سببیت بین فعل شخص مسئول رفتار دیگری و نتیجه مجرمانه. 104

گفتار چهارم: ملازمه جرم با رابطه موجد مسئولیت نیابتی.. 106

مبحث سوم: عنصر معنوی جرائم موضوع مسئولیت جزائی ناشی از رفتار غیر. 107

فصل دوم: مصادیق متشبه مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران. 110

مبحث اول: مسئولیت کیفری مدیر مسئول نشریه. 110

مبحث دوم: مسئولیت کیفری کارفرما در قبال رفتار دیگری.. 114

گفتار اول: مسئولیت کیفری کارفرما در قبال کارگران: 115

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در اداره کارگاه 118

مبحث سوم: مسئولیت دولت در قبال رفتار مجرمانه دیگران. 120

گفتار اول: مسئولیت دولت و مؤسسات دولتی در قبال رفتار مأمورین دولتی.. 121

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال رفتار مجرمانه­ی افراد جامعه. 122

مبحث چهارم: ضمان اقارب و مسئولیت کیفری تضامنی.. 125

گفتار اول: ضمان اقارب.. 125

گفتار دوم: مسئولیت تضامنی کیفری.. 127

مبحث پنجم: سبب اقوی از مباشر. 130

مبحث ششم: مسئولیت مکرِه و آمر در قبال اعمال مجرمانه مکرَه و مأمور. 135

گفتار اول: مسئولیت مکرِه 136

گفتار دوم: مسئولیت آمر. 140

مبحث هفتم: ضمان عاقله. 140

مبحث هشتم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 144

برآمد. 155

پیشنهادات.. 159

منابع و مآخذ. 165

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسؤلیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون مجازات اسلامی 1392”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسؤلیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون مجازات اسلامی 1392

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من