پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسئوليت مدني پیمانکاران در قراردادهای EPC94

10,000 تومان

پایان نامه مسئوليت مدني پیمانکاران در قراردادهایEPC

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني پیمانکاران در قراردادهای EPC94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده 

قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت (EPC) به عنوان یکی از سیستمهای اجرای پروژه های قراردادی است که در آن پیمانکار متعهد به طراحی و ساخت پروژه در حد بالایی از قطعیت زمان و قیمت نهایی تکمیل پروژه می باشد. در این قراردادها همه وظایف مربوط به اجرای پروژه به طور کلی به پیمانکار واحد تخصیص داده می شود. در این قراردادها کارفرما و پیمانکار دو طرف اصلی قرارداد EPC هستند و پیمانکار از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد در قبال هر گونه خسارات وارده به کارفرما و اشخاص ثالث و یا پاسخ به ادعای آنها در موارد مرتبط با موضوع قرارداد، در صورت وجود شرایط مسئولیت مدنی، مسئولیت خواهند داشت؛ مگر آن که خسارات وارده ناشی از عمل کارفرما، اقدام خود اشخاص ثالث و یا قوه قاهره باشد.

در صورت واگذاری قسمتی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم؛ این قرارداد یک قرارداد خصوصی بین پیمانکار و پیمانکاران دست دوم می باشد و کارفرما طرف قرارداد نمی باشد بنابراین پیمانکار در مقابل کارفرما در برابر اعمال تمام کارمندان وکارکنان خود مسئولیت مدنی خواهد داشت. در صورت اتمام موضوع قرارداد اگر موضوع قرارداد بازدهی استاندارد و مورد نظر کارفرما را نداشته باشد پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که به صورت جبران خسارت وارده یا ارتقاء موضوع قرارداد صورت خواهد گرفت. در خصوص قراردهای خصوصی در مسئولیت مدنی  پیمانکار نیز حاکمیت با اراده طرفین است، بنابراین می توان مسئولیت مدنی را تعدیل کرد.

 

واژگان کلیدی :

مسئولیت مدنی، پیمانکار ، قرارداد EPC

فهرست مطالب

مقدمه………………………………… .. …………………………………. … ………………………………………………..2

1- بیان مسأله تحقیق………………. ……………………………… … ……………………………………………………2

2- اهمیت تحقیق…………………. ……………………………. … ……………………………………………………….3

3- اهداف تحقیق……………………. ………………………. … ………………………………………………………….3

4- سؤالات تحقیق…………………….. ………………….. … ……………………………………………………………4

5- فرضیه های تحقیق……………………………….. .. …………………….. …………………………………………..4

6- روش تحقیق…………………………………… … …… ………………………………………………………………..4

7- سابقه تحقیق…………………………………….. … ……………………………………………………………………..4

8- ساختار تحقیق…………………………………. … ……`………………………………………………………………..5

 

فصل اول: کلیات و مبانی………………………………………………………………………………………………………6

1-1مسئولیت مدنی.. 7

1-1-1مفهوم مسئولیت مدنی.. 7

1-1-1-1.مسئولیت قراردادی.. 8

1-1-1-2. مسئولیت قهری یا خارج ازقرارداد. 9

1-1-1-3. تمیزمسئولیت قراردادی و خارج ازقراردادوآثارآن. 9

1-1-1-3-1. تفاوت در مبنای مسئولیت.. 9

1-1-1-3-2.تفاوت از جهت مفهوم خطا 10

1-1-1-3-3. تفاوت در اثبات تقصیر. 11

1-1-2.مبنای مسئولیت مدنی.. 13

1-1-2-1. نظریه تقصیر. 13

1-1-2-1-1. پیشینه نظریه تقصیر. 14

1-1-2-1-2. تعدیل نظریه تقصیر. 14

1-1-2-2. نظریه ایجاد خطر. 15

1-1-2-3.نظریه تضمین حق. 16

1-1-2-4.نظریه‌های مختلط.. 18

1-1-3. ارکان مسئولیت مدنی.. 18

1-1-3-1. وجود ضرر. 19

1-1-3-1-1. مفهوم ضرر. 19

1-1-3-1-2.انواع ضرر. 19

1-1-3-1-2-1. ضرر مادی.. 19

1-1-3-1-2-2. ضرر معنوی.. 20

1-1-3-1-2-3. ضرر بدنی.. 20

1-1-3-1-3. شرایط ضرر قابل جبران. 21

1-1-3-1-3-1. مسلم بودن ضرر. 21

1-1-3-1-3-2. مستقیم بودن ضرر. 21

1-1-3-1-3-3. عدم جبران ضرردرگذشته. 22

1-1-3-1-3-4. نامشروع بودن ضرر. 22

1-1-3-1-3-5. قابل پیش بینی بودن ضرر. 22

1-1-3-2. ارتکاب فعل زیانبار. 23

1-1-3-2-1. عدم اجرای قرارداد. 24

1-1-3-2-2. تأخیردر اجرای قرارداد. 25

1-1-3-3 .رابطه سببیت.. 26

1-2.قراردادEPC. 27

1-2-1. مفهوم قراردادEPC. 27

1-2-2.ماهیت حقوقی قراردادهاEPC. 29

1-2-3- جایگاه قراردادهایEPCدر تقسیم بندی عقود. 31

1-2-3-1. لازم یا جایز بودن قراردادEPC. 31

1-2-3-2. معوض بودن قراردادEPC. 33

1-2-3-3. الحاقی بودن قراردادEPC. 33

1-2-3-4. تشریفاتی بودن قرارداد EPC. 35

1-2-4. تاریخچه قراردادهایEPC. 36

1-2-5. مزاياومعايب قراردادEPC. 38

1-2-5-1. مزاياومعايب قراردادEPCازنظرکارفرما 38

1-2-5-1-1. مزاياي قرارداد از نظرکارفرما: 39

1-2-5-1-1-1. کاهش زمان تکميل پروژه 39

1-2-5-1-1-2. اطمينان بيشتر از هزينه‌هاي نهايي پروژه 39

1-2-5-1-1-3. احتياج کمتر به نيروي کار در جبهه‌ي کارفرمايي.. 40

1-2-5-1-1-4. کاهش ريسک هماهنگي.. 40

1-2-5-1-1-5. کاهش ادعاها 40

1-2-5-1-1-6. تسهيل تأمين مالي پروژه 41

1-2-5-1-2. معايب قرارداد از نظرکارفرما 41

1-2-5-1-2-1. فقدان کنترل. 41

1-2-5-1-2-2. بالابودن هزينه‌هاي مناقصه. 42

1-2-5-1-2-3.ريسک هزينه. 43

1-2-5-2. مزاياومعايب قراردادEPCاز نظر پيمانکار. 44

1-2-5-2-1. مزاياي قرارداد از نظرپيمانکار. 44

1-2-5-2-1-1. افزايش کارايي.. 44

1-2-5-2-1-2. انعطاف پذيري بالادر قبال تغييرات.. 45

1-2-5-2-1-3. سرعت بيشتر اجراي پروژه 45

1-2-5-2-1-4. سودآوري بيشتر پروژه 45

1-2-5-2-2. معايب قرارداد از نظر پيمانکار. 45

1-2-5-2-2-1. ريسک بيشتر پروژه 45

1-2-5-2-2-2. کمبود مالي.. 46

1-2-6. مشکلات قراردادهایEPC. 47

1-2-6. مشکلات کلی قراردادهایEPC 47

1-2-6-2. مشکلات  قراردادهاEPCدر طرح‌های داخلی ایران. 48

1-2-6-2-1. فقدان دانش مدیریت پروژه 48

1-2-6-2-2. فقدان پیمانکاران عمومی.. 49

1-2-6-2-3. تغییرات ونوسانات زیاد. 49

1-2-6-2-4. ضعف سیستم مالی کشور. 49

1-2-6-2-5 . فقدان پیمانکارEPC. 50

1-2-7. تفکیک قراردادهایEPCازقراردادهای مشابه. 51

1-2-7-1.  قرارداد طرح وساختDB. 52

1-2-7-1-1. تعریف قرارداد. 52

1-2-7-1-2. تفاوت قراردادEPCوطرح وساخت.. 52

1-2-7-2. قراردادBOT. 54

1-2-7-2-1. تعریف قرارداد. 54

1-2-7-2-2. تفاوت قراردادEPCوBOT. 54

1-2-7-3. تفکیک قراردادEPCاز قراردادهای معمول پیمانکاری.. 55

1-2-7-4. قرارداد مديريت مهندسي، آماده سازي و ساخت EPCM…………………………………………55

1-2-7-4-1. تعریف EPCM… 56

1-2-7-4-2. تفاوت قراردادEPC وEPCM… 56

1-2-7-4-2-1.مسئوليت‌هاي چندگانه وتک منظوري.. 56

1-2-7-4-2-2. زمان. 57

1-2-7-4-2-3. قيمت قرارداد. 57

1-2-7-4-2-4. آماده سازي.. 58

1-2-7-4-2-5. تضمين کيفيت واجرا 58

1-2-7-4-2-6. مشارکت مالک… 58

1-2-7-4-2-7. نقص درارائه‌ي خدمات وسرويس‌ها 59

فصل دوم: ماهیت ومبانی وشرایط مسئولیت مدنی پیمانکارانEPC………………………… ………………..60

2-1.  ماهيت تعهدات پيمانکارEPC. 61

2-2. مبانی مسئولیت مدنی پیمانکار. 65

2-2-1.  مبانی مسئولیت پیمانکاردر مقابل کارفرما 65

2-2-1-1. مسئولیت پیمانکار بر اثر اعمال مستقیم. 66

2-2-1-1-1.  مسئولیت قراردادی پیمانکار. 66

2-2-1-1-2. مسئولیت قراردادی پیمانکار باتوجه به شرایط عمومی پیمان هایEPC. 67

2-2-1-1-2-1. انجام خدمات طراحی ومهندسی و واگذاری لیسانس… 68

2-2-1-1-2-2 مدیریت و نظارت برکار. 68

2-2-1-1-2-3.  تامین نیروی کار. 69

2-2-1-1-2-4. انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان. 70

2-2-1-1-2-4-1.انتقال تکنولوژی.. 71

2-2-1-1-2-4-2.آموزش کارکنان کارفرما 71

2-2-1-1-2-5. مقررات کارگاهی.. 72

2-2-1-1-2-6. حفاظت وایمنی.. 73

2-2-1-1-2-7.  تامین مصالح و تجهیزات،حمل و انبارداری آنها 73

2-2-1-1-2-8 . ماشین آلات ساختمانی،ابزار،مواد مصرفی وتسهیلات مورد نیازکار. 74

2-2-1-1-2-9.تهیه روش‌ها‌ی اجرایی و نقشه‌های کارگاهی.. 74

2-2-1-1-2-10.برنامه پیشرفت کار. 75

2-2-1-1-2-11.  فروشندگان،پیمانکاران جزء و سایر طرف‌های پیمان یاپیمانکار. 75

2-2-1-1-2-12. هماهنگی با سایر پیمانکاران. 75

2-2-1-1-3. مسئولیت پیمانکار از زمان تحویل موقت و تحویل قطعی.. 76

2-2-1-1-3-1. مسئوليت پیمانکار تا زمان تحويل موقت طرح. 76

2-2-1-1-3-2. مسئوليت پیمانکار از زمان تحويل موقت تا زمان تحويل قطعي.. 78

2-2-1-2. مسئولیت پیمانکار به موجب اعمال غیرمستقیم. 78

2-2-1-2-1. مسئولیت پیمانکار به موجب اعمال کارکنان. 78

2-2-1-2-1-1.  استفاده از افراد متخصص و باتجربه. 79

2-2-1-2-1-2. مطلع نمودن کارفرما از وضعیت نیروی کار غیرایرانی.. 80

2-2-1-2-1-3.  برکنارکردن کارکنان ناصالح و بی‌صلاحیت.. 81

2-2-1-2-2. مسئولیت پیمانکار به موجب پیمانکاران دست دوم. 81

2-2-1-2-2-1. واگذاری موضوع قرارداد به پیمانکاران فرعی.. 82

2-2-1-2-2-2. واگذاری قسمتی ازموضوع قرارداد به پیمانکاران فرعی.. 82

2-2-1-2-2-2-1. پیمانکاران فرعی و رابطه حقوقی آنها با پیمانکار اصلی و کارفرما 83

2-2-1-2-2-2-2. رابطه پیمانکار جزء با پیمانکار اصلی.. 84

2-2-1-2-2-2-3. رابطه کارفرما و پیمانکاران فرعی.. 84

2-2-2. مسئولیت پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث… 85

2-3. شرایط تحقق مسئولیت مدنی پیمانکار وتعدیل مسئولیت.. 86

2-3-1. شرایط تحقق مسئولیت مدنی پیمانکار. 86

2-3-1-1. وجود ضرر درقراردادهایEPC. 86

2-3-1-1-1. معیوب بودن عملیات موضوع قرارداد. 86

2-3-1-1-1-1.  عدم تطابق عملیات اجرائی بامشخصات ونقشه‌ها 87

2-3-1-1-1-2.  مغایرت عملیات اجرایی بامشخصات ونقشه‌هاواستانداردهای فنی.. 88

2-3-1-1-2. ناقص بودن عملیات موضوع پیمان. 90

2-3-1-1-2-1. تدابیر قراردادی جهت انجام قرارداد. 91

2-3-1-1-2-1-1. دوره مسئولیت نقص وعیب.. 91

2-3-1-1-2-1-2. تضمین حسن انجام کار. 93

2-3-1-1-3.  تأخیر در اجرای قراردادهایEPC. 94

2-3-1-2. ارتکاب فعل زیانبار. 98

2-3-1-2-1. افراط وتفریط.. 98

2-3-1-2-2. عدم رعایت قوانین ومقررات.. 99

2-3-1-2-3 . اجرای نادرست عملیات موضوع پیمان. 99

2-3-1-2-4. نقض قرارداد. 99

2-3-1-3. رابطه سببیت بین ضرر وفعل زیانبار در قراردادهایEPC. 100

2-3-2.  تعدیل مسئولیت.. 100

2-3-2-1.تعدیل ناشی از اعمال کارفرما 101

2-3-2-1-1. تغيير در الزامات کارفرما 101

2-3-2-1-2. تقصير زيان ديده 102

2-3-2-1-3. تعلیق کار. 104

2-3-2-2.  شرایط غیرقابل پیش بینی.. 104

2-3-2-2-1. ریسک کارفرما 107

2-3-2-2-2. تغییر در قوانین، مقررات و الزامات فنی.. 107

2-3-2-2-3.  فورس ماژور. 108

2-3-2-2-3-1. اوصاف فورس ماژور. 108

2-3-2-2-3-1-1. خارجي بودن. 109

2-3-2-2-3-1-2. مقاومت ناپذيري.. 109

2-3-2-2-3-1-3. غيرقابل پيش بيني بودن. 109

2-3-2-2-3-2. نکاتي درموردشرايط فورس ماژوردرقراردادهایEPC. 110

فصل سوم: آثار مسئولیت مدنی پیمانکارانEPC……………………. ……………………………………………115

3-آثارمسئولیت مدنی پیمانکارانEPC. 116

3-1.  جبران خسارت.. 116

3-1-1.شیوه های جبران خسارت.. 116

3-1-1-1.اعاده وضع پیشین زیان دیده 117

3-1-1-2. جبران  ضرر ازطریق دادن معادل. 118

3-1-1-2-1. انواع معادل. 118

3-1-1-2-1-1. دادن مثل. 118

3-1-1-2-1-2. دادن قیمت.. 119

3-1-1-3. برطرف کردن معایب.. 120

3-1-1-4 الزام پیمانکار به انجام تعهدات.. 120

3-1-1-5. اجرای قرارداد به حساب پیمانکار. 121

3-1-1-6. دریافت خسارت از محل تضمینات.. 122

3-1-2. اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت مدنی پیمانکار. 123

3-1-2-1. قرارداد عدم مسئولیت.. 123

3-1-2-1-1. خسارت وارد به شخص… 125

3-1-2-1-2. تقصیرعمدی و درحکم عمد. 125

3-1-2-2. قرارداد افزایش مسئولیت.. 126

3-1-2-3. شروط کیفری ( وجه التزام) 126

3-1-2-4. رضایت زیاندیده یا پذیرش خطر. 127

3-2. نقش بيمه در جبران خسارات ناشي از تلفات پيمانکار. 127

3-2-1 تعريف و ماهيت عقدبيمه. 128

3-2-2 بيمه مسئوليت.. 128

3-2-2-1 پيدايش بيمه‌هاي مسئوليت‌مدني.. 128

3-2-2-2 بيمه مسئوليت پيمانکاران. 129

3-2-3 بيمه تمام خطر پيمانکار. 130

3-2-4 نقش بيمه با توجه به شرايط عمومي پيمان‌هايEPC. 130

3-2-4-1 تکاليف پيمانکاردرارتباط بابيمه کارهاي موضوع قرارداد. 131

3-2-4-2 تکاليف کارفرما در ارتباط با بيمه ی کارهاي موضوع قرارداد در تعهد پيمانکار. 131

3-2-4-2-1  محتواي بيمه‌نامه‌ها 132

3-2-4-2-2 چگونگي دريافت خسارت از بيمه درقراردادهايEPC. 132

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….133

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………..136

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئوليت مدني پیمانکاران در قراردادهای EPC94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسئوليت مدني پیمانکاران در قراردادهای EPC94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من