پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها 93

10,000 تومان

پایان نامه مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها 93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها 93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مدیران با هم ملازمه دارد. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی در موارد قراردادی است که در این صورت مسئولیت هر دو در مقابل شخص ثالث مطرح می‌شود که در این موارد در صورت رعایت چند شرط از سوی مدیر از جمله موضوع و حدود اختیارات و ذکر سمت، شرکت در مقابل ثالث مسئول است و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مدیر مسئول است. بدیهی است در جایی که شرکت در مقابل ثالث مسئول تلقی شود بعضاً با رعایت اثبات عناصر سه گانه مسئولیت می‌تواند به مدیر رجوع نماید و در نقطه مقابل نیز هر گاه در مواردی مدیر در مقابل ثالث مسئول شناخته شود می‌تواند پس از پاسخگویی بعضاً به شرکت مراجعه نماید و هر آنچه که پرداخت نموده از شرکت از باب استفاده بلاجهت مطالبه نماید. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی از موارد غیر قراردادی است به طوری که هر گاه مدیر مرتکب تخلفات غیر قراردادی در مقابل اشخاص ثالث گردد در این صورت هم شرکت علی‌الاصول مسئول است اما اگر اقدام مدیر در راستای امور اداری نباشد بلکه شخصی باشد و یا موارد اتلاف و تسبیب اتفاق بیفتد مدیر شخصاً مسئول است و همچنین در مواردی که مدیر مرتکب تخلفات قانونی و همچنین نقض وظایف مقرره در قوانین و اساسنامه شود نیز مسئولیت دارد که عمده مسئولیت وی در برابر شرکت است و البته گاهی مسئولیت وی در برابر شرکاء نیز قابل تصور است و در عین حال بعضی موارد تخلفات مدیر از قوانین و مقررات و اساسنامه اگر موجب شود که شرکت نتواند به جهت عدم وجود اموال در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد چه بسا مدیر متخلف در برابر شخص ثالث هم پاسخگو باشد.

موارد فوق عمدتاً در حقوق ایران و انگلیس مشابه است ولی در حقوق انگلیس در بعضی موارد دارای تفاوت‌هایی است از جمله هر گاه مدیر از موضوع و حدود اختیارات مندرج در اساسنامه خارج شود برخلاف حقوق ایران، همچنان شرکت در مقابل شخص ثالث مسئول است.

کلید واژگان: مسئولیت، مدیران، شرکت، ثالث.

فهرست

مقدمه. 1

1ـ طرح موضوع. 1

2ـ سوالات تحقیق.. 3

3ـ ضرورت تحقیق.. 3

4ـ فرضیات… 3

5ـ محدوده موضوع. 4

6ـ اهداف تحقیق.. 4

7ـ روش تحقیق.. 4

8ـ فهرست مطالب… 4

بخش اول: کلیات… 5

فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 6

مبحث اول: حقوق ایران. 6

گفتار اول: تعریف شرکت به طور کلی و شرکت با مسئولیت محدود. 6

بند اول: تعریف شرکت به طور کلی.. 6

الف: تعریف شرکت مدنی.. 6

ب: تعریف شرکت تجاری.. 7

بند دوم: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. 8

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 10

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 11

گفتار اول: تعریف و انواع شرکت‌ها در حقوق انگلیس…. 11

گفتار دوم: تعریف و بررسی خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود. 12

فصل دوم: قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت با مسئولیت محدود و نتایج ناشی از آن. 15

مبحث اول: حقوق ایران. 15

گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 15

گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 15

گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت… 16

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 17

گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی.. 17

گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی.. 18

فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 20

مبحث اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 20

گفتار اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران. 20

گفتار دوم: حقوق شرکاء در حقوق انگلیس…. 21

مبحث دوم: وظایف شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 24

گفتار اول: وظایف شرکاء در حقوق ایران. 24

گفتار دوم: وظایف شرکاء در حقوق انگلیس…. 25

مبحث سوم: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 25

گفتار اول: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران. 25

گفتار دوم: مسئولیت شرکاء در حقوق انگلیس…. 26

فصل چهارم: بررسی مدیریت شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 27

مبحث اول: حقوق ایران. 27

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 30

فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 31

مبحث اول: حقوق ایران. 31

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 32

فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 35

مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران. 35

مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر. 36

بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی.. 38

مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی» 39

گفتار اول: حقوق ایران. 39

بند اول: مسئولیت شرکت… 39

بند دوم: مسئولیت مدیران. 41

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 42

گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 44

مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت» 45

گفتار اول: حقوق ایران. 45

بند اول: مسئولیت شرکت… 45

بند دوم: مسئولیت مدیران. 46

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 47

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 47

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 47

بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 51

مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» 53

گفتار اول: حقوق ایران. 53

بند اول: مسئولیت شرکت… 53

بند دوم: مسئولیت مدیران. 55

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 56

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 57

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 57

بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 59

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث» 60

گفتار اول: حقوق ایران. 60

بند اول: مسئولیت شرکت… 60

بند دوم: مسئولیت مدیران. 64

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 65

گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 66

بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 67

مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی.. 68

گفتار اول: در حقوق ایران. 68

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی.. 68

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی.. 71

بند سوم: مسئولیت شرکت و مدیران در قبال یکدیگر در موارد غیر قراردادی و قانونی، پس از ایفای وظایف مزبور در مقابل شخص ثالث… 73

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت و شرکاء. 76

گفتار اول: حقوق ایران. 76

بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 76

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 78

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 79

بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 79

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 84

نتایج و پیشنهادات… 85

الف: نتایج.. 85

ب: پیشنهادات… 86

منابع. 87

Abstract 89

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها 93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها 93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من