پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

10,000 تومان

موضوع:مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

تعداد صفحات:128

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده ی حقوق

                                                                                                     

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق

گرایش خصوصی

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                       صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول :  مقدمه ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………2

الف: بیان مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………..3

ب: سؤالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………3

ج: فرضیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………4

د: روش انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………4

ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………………4

و: اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….5

ز: ساختار تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………..6 بخش اول: مفاهیم  ……………………………………………………………………………………………………………………….7

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی  …………………………………………………………………9

گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی  ………………………………………………………………..11

گفتار سوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………12

مبحث دوم: مسئولیت دوگانه ی وکیل دعاوی در قبال موکل  ………………………………………………….12

گفتار اول: مسئولیت قراردادی  ………………………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: مسئولیت خارج از قرار داد  …………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم: خسارت های قابل مطالبه در مشاغل حرفه ای  ………………………………………………………….16

بخش دوم: سیر تاریخی عقد وکالت و مفاهیم وکالت و وکیل از منظر فقه و حقوق…………………..23

مبحث اول: سیر تاریخی عقد وکالت  …………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: مفاهیم عقد وکالت و وکیل دعاوی از منظر فقه و حقوق  ………………………………………26

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر فقه  ………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر حقوق  ……………………………………………………………………27

    عنوان                                                                                       صفحه

مبحث سوم: انواع وکالت و وکیل ………………………………………………………………………………………….29

الف: تقسیم از جهت مورد وکالت ……………………………………………………………………………………………29

 • وکالت عام …………………………………………………………………………………………………………………29
 • وکالت خاص ……………………………………………………………………………………………………………..30

ب: تقسیم از جهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل  ……………………………………………………………………….31

 • وکالت انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………31
 • وکالت اشتراکی …………………………………………………………………………………………………………..32

ج: تقسیم از جهت جواز و لزوم  ……………………………………………………………………………………………..33

 • جایز ………………………………………………………………………………………………………………………….33
 • لازم …………………………………………………………………………………………………………………………..34

د: تقسیم از جهت نوع عمل  ……………………………………………………………………………………………………34

 • وکالت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………….34
 • وکالت دعاوی …………………………………………………………………………………………………………….34

ه: تقسیم وکالت به اعتباردیگر…………………………………………………………………………………………………..35

 • وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………………………………35
 • وکالت تسخیری ………………………………………………………………………………………………………….35
 • وکالت معاضدتی …………………………………………………………………………………………………………36
 • وکالت اتفاقی ……………………………………………………………………………………………………………..38
 • وکالت بلاعزل ……………………………………………………………………………………………………………40

فصل سوم: تعهدات و مصونیت ها  ………………………………………………………………………………..41

بخش اول: تعهدات قرار دادی و قانونی وکیل دعاوی وآثار آن  ………………………………………………….42

مبحث اول: تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی وآثار آن  …………………………………………………………..42

گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی  ………………………………………………………..42

گفتار دوم: آثار تعهدات قرار دادی وکیل دعاوی  ……………………………………………………………………….46

مبحث دوم: تعهدات قانونی وکیل دعاوی وآثار آن  ………………………………………………………………..48

گفتار اول: مفهوم و قلمرو تعهدات قانونی وکیل دعاوی  …………………………………………………………….48

    عنوان                                                                                       صفحه

گفتار دوم: آثار تعهدات قانونی وکیل دعاوی  …………………………………………………………………………….49

بند اول: تعهد وکیل دعاوی به صداقت  …………………………………………………………………………………….51

بند دوم: الزام وکیل دعاوی به انجام پیگیری های قانونی لازم  ……………………………………………………..52

بخش دوم: مصونیت های وکیل دعاوی  …………………………………………………………………………………53

مبحث اول: مفهوم مصونیت  ………………………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: انواع مصونیت  …………………………………………………………………………………………………..54

الف: مصونیت ماهوی  …………………………………………………………………………………………………………..54

ب: مصونیت شکلی  ……………………………………………………………………………………………………………..55

ج: مصونیت تشریفاتی  …………………………………………………………………………………………………………..55

مبحث سوم: مقایسه ی مصونیت با مفاهیم مشابه  …………………………………………………………………….56

الف: مقایسه ی مصونیت با علل موجهه ی جرم  ……………………………………………………………………….56

ب: مقایسه ی مصونیت با عوامل رافع مسئولیت  ……………………………………………………………………….56

ج: مقایسه ی مصونیت با معاذیر معاف کننده  ……………………………………………………………………………57

فصل چهارم: مبانی مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل  ………………………………..58

بخش اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر  ……………………………………………………………………………………..59

بخش دوم: مسئولیت بدون تقصیر  …………………………………………………………………………………………62

فصل پنجم: جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنان  ……………………………………………..64

بخش اول: ارتکاب به جعل سنتی و رایانه ای توسط وکیل دعاوی  ………………………………………..65

 مبحث اول: رکن قانونی  ………………………………………………………………………………………………………66

الف: رکن قانونی جعل سنتی  ………………………………………………………………………………………………….66

ب: رکن قانونی جعل رایانه ای  ……………………………………………………………………………………………..67

ج: مقایسه ی رکن قانونی جعل سنتی و جعل رایانه ای  ……………………………………………………………..69

مبحث دوم: رکن مادی  …………………………………………………………………………………………………………70

الف: رکن مادی جعل سنتی  ……………………………………………………………………………………………………71

ب: رکن مادی جعل رایانه ای  ………………………………………………………………………………………………..72

ج: مقایسه ی رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای  ……………………………………………………………….73

    عنوان                                                                                       صفحه

مبحث سوم: رکن روانی  ……………………………………………………………………………………………………….74

الف: رکن روانی جعل سنتی  …………………………………………………………………………………………………..74

ب: رکن روانی جعل رایانه ای  ……………………………………………………………………………………………….75

ج: مقایسه رکن روانی جعل سنتی و جعل رایانه ای  …………………………………………………………………..76

بخش دوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال خیانت در امانت  …………………………………………………..77

مبحث اول: رکن قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….77

مبحث دوم: رکن مادی  …………………………………………………………………………………………………………77

مبحث سوم: رکن معنوی  ………………………………………………………………………………………………………79

بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی  …………………………………………………………79

مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات از وکلا (اصول مالیاتی) ……………………………………………….80

مبحث دوم: مفهوم فرار مالیاتی  ……………………………………………………………………………………………..80

الف: معنای لغوی  …………………………………………………………………………………………………………………80

ب: معنای اصطلاحی  ……………………………………………………………………………………………………………81

مبحث سوم: ماهیت وانواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال فرارمالیاتی ……………………….83

گفتار اول: ماهیت ضمانت اجراهای بزه ی فرارمالیاتی  ……………………………………………………………….84

الف: ماهیت مجازات بازدارنده  ……………………………………………………………………………………………….84

ب: ماهیت جریمه و جزای نقدی  ……………………………………………………………………………………………84

گفتار دوم: انواع ضمانت اجرای قانونی درقبال فرار مالیاتی وکیل  ………………………………………………..86

بند اول: ضمانت اجرای اداری  ………………………………………………………………………………………………..87

بند دوم: ضمانت اجرای جزایی  ………………………………………………………………………………………………88

بند سوم: ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………….88

بخش چهارم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال جرم کلاهبرداری  ………………………………………………89

مبحث اول: رکن قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….90

مبحث دوم: رکن مادی  …………………………………………………………………………………………………………91

مبحث سوم: رکن روانی  ……………………………………………………………………………………………………….92

بخش پنجم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال افشای اسرار شغلی  ……………………………………………..93

    عنوان                                                                                       صفحه

مبحث اول: رکن قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….93

 مبحث دوم: رکن مادی  ……………………………………………………………………………………………………….94

 مبحث سوم: رکن معنوی  …………………………………………………………………………………………………….95

 بخش ششم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال عدم رعایت شئون وکالت  ………………………………….96

 مبحث اول: الزام وکیل دعاوی به رعایت شئون وکالت  …………………………………………………………96

 مبحث دوم: اشتغال وکیل، به مشاغل منافی با شأن وکالت  …………………………………………………….97

مبحث سوم: اقدام وکیل دعاوی به انجام رفتار منافی شأن وکالت  …………………………………………..98

بخش هفتم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال پرداخت رشوه  …………………………………………………….99

مبحث اول: رشا در فقه  ………………………………………………………………………………………………………100

مبحث دوم: ارکان اساسی جرم رشا  …………………………………………………………………………………….100

گفتار اول: رکن قانونی  ………………………………………………………………………………………………………..100

گفتار دوم: رکن مادی  ………………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: رکن روانی  ………………………………………………………………………………………………………..101

مبحث سوم: مجازات رشا  …………………………………………………………………………………………………..103

نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………………. 107

الف- پیشنهاد به قدرت حاکمه  ……………………………………………………………………………………………..107

ب- پیشنهاد به کارآموزان وکالت و وکلای جوان  ……………………………………………………………………109

منابع و مآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….114

 

چکیده:

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقدوکالت، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، 28 ماده را به خود اختصاص داده، لکن در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آرا شود. لذا در این نوشتار سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال جرائمی چون خیانت در امانت، جعل سنتی و رایانه ای، افشای اسرار موکل، فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و مسئولیت وی در قبال جرم عدم رعایت شئون وکالت پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.

واژگان کلیدی (کلید واژه ها) :                        

عقد وکالت، مسئولیت مدنی، وکیل دعاوی، نواقص و خلاء قانونی، جعل سنتی و رایانه ای.

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من