پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران94

10,000 تومان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد11 و 12 قانون مسوليت مدني و ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده 35  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده 35  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده 35  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد 11و12 قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.

واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………..             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………            1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………            2

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………            2

1-3 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..           3

1-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………           4

1-5 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………           4

1-6 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..                    4

1-7 دشواریهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….                    5

1-8 طرح مطلب ………………………………………………………………………………………………..                    5

فصل دوم: مفاهيم، منابع و مباني مسئوليت مدني بانك در قبال مشتري…………………………….          6

2-1  مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….          7

2-2  تاريخچه و روند شكل گيري بانكداري در ايران………………………………………………….          7

2-2-1   نقش صرافي در پيدايش بانكداري……………………………………………………………….          8

2-2-2 آغاز فعاليت بانك هاي ايراني……………………………………………………………………….          9

2-2-3  هدف دولت از ملي كردن و ادغام بانك ها…………………………………………………….           11

2-2-4 بانكداري الكترونيكي………………………………………………………………………………….          13

2-4-الف روند و تحول بانكداري الكترونيكي در ايران………………………………………………..          14

2-4-ب بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيك……………………………………………………          14

2-3  مفهوم بانك……………………………………………………………………………………………………          16

2-3-1 تفاوت بانك با مؤسسات مالي و اعتباري………………………………………………………….          18

2-3-2  انواع بانك…………………………………………………………………………………………………          19

2-3-2-الف  بانك خصوصي……………………………………………………………………………………          19

2-3-2-ب بانك دولتي……………………………………………………………………………………………          22

2-3-3 مفهوم مشتري………………………………………………………………………………………………          26

2-4  مفهوم مسوليت مدني و انواع آن…………………………………………………………………………          28

2-4-1 مفهوم مسئوليت مدني…………………………………………………………………………………….          28

2-4-1-الف مباني حقوقي مسئوليت مدني بانك در قبال مشتري………………………………………..          30

2-4-1-ب  مسئوليت مدني قراردادي…………………………………………………………………………..          31

2-4-1-ج مسئوليت مدني غيرقراردادي……………………………………………………………………….          33

فصل سوم:مسولیت قراردادی بانک در قبال مشتری ……………………………………………………….          36

3-1  قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………………..           37

3-1-1  قوانين و مقررات عام……………………………………………………………………………………..          37

3-1-2  قوانين و مقررات خاص………………………………………………………………………………….          40

3-2   قراردادها و عقود بانكي…………………………………………………………………………………          42

3-2-1  قراردادهاي راجع به جذب سپرده…………………………………………………………………          42

3-2-1-1 سپرده هاي قرض الحسنه…………………………………………………………………………..          43

3-2-1-1-الف  قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………….          45

3-2-1-1-ب  حساب جاري…………………………………………………………………………………..          46

3-2-2 سپرده هاي سرمايه گذاري (كوتاه مدت و بلند مدت)………………………………………..          47

3-2-2-1    اعطاي تسهيلات…………………………………………………………………………………..          49

3-2-2-2  قراردادهاي بانکی راجع به اعطاي تسهيلات………………………………………………..          51

3-2-2-3 تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله در قراردادهاي بانكي……………………………………….          53

3-2-3  قراردادهاي راجع به خدمات بانكي………………………………………………………………..          56

3-2-3-1 پرداخت قبوض……………………………………………………………………………………….          56

3-2-3-2 خدمات حوالجات…………………………………………………………………………………….          57

3-2-3-3  اجاره صندوق امانات………………………………………………………………………………..          57

3-2-3-4 وصول اسناد……………………………………………………………………………………………          60

3-2-3-5  صدور ضمانتنامه……………………………………………………………………………………..          61

3-2-3-6  اعتبارات اسنادي……………………………………………………………………………………..          64

3-3   نظريه مسئوليت مبتني بر تقصير………………………………………………………………………….          66

3-3-1  نظريه مبتني بر مسئوليت محض……………………………………………………………………….          67

فصل چهارم: مسولیت غیر قراردادی بانک در قبال مشتری…………………………………………..                    71

4-1  مسئوليت مدني بانك  در قبال عمليات بانكي……………………………………………………..          72

4-1-1 سپرده هاي قرض الحسنه……………………………………………………………………………..          72

4-1-2  مسئوليت بانك همان  مسئوليت مقترض…………………………………………………………          72

4-1-3 مسئوليت بانك در صورت عدم موجودي كافي………………………………………………..          73

4-2  در سپرده سرمايه گذاري(كوتاه مدت، بلند مدت)………………………………………………..          74

4-2-1  مسئوليت بانك همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل…………………………………………          74

4-2-2  مسئوليت بانك در باز پرداخت اصل وجوه سپرده……………………………………………..          75

4-3  مسئوليت مدنی بانك در  سایر عملیات بانکی……………………………………………………..          76

4-3-1  تعهد بانك، همانند تعهد نماينده در مقابل اصيل………………………………………………..          77

4-3-2  دريافت و پرداخت قبوض آب، برق  ……………………………………………………………..          78

4-3-3  خطاي كارمند……………………………………………………………………………………………..          79

4-3-3-1  خطاي ناشي از نقص دستگاهها و سيستم بانكي……………………………………………..          80

4-3-3-2حوالجات………………………………………………………………………………………………….          81

4-3-3-3   اعتبارات اسنادي……………………………………………………………………………………..          83

4-3-3-4  وصول اسناد…………………………………………………………………………………………….          85

4-3-4مسوليت بانك در صورت پرداخت وجه چك جعلي……………………………………………….          86

4-3-5 عدم قابليت پرداخت چك با مهر………………………………………………………………………          87

4-4  مسئوليت مدني شخص و ناشي از فعل غير………………………………………………………….          87

4-4-1  ماده35 ق.پ.ب.ك درباب مسوليت اشخاص حقوقي………………………………………..          88

4-4-1-1  ماده35 قانون پولي و بانكي كشور………………………………………………………………          88

4-4-1-2  نظريه مسئوليت مستقيم اشخاص حقوقي………………………………………………………          89

4-4-1-3 : نظريه مسئوليت غيرمستقيم اشخاص حقوقي………………………………………………..          90

4-4-2  مسئوليت مدني بانك به عنوان دولت………………………………………………………………..          90

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………..          96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….          100

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..          101

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………          104

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من