پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری94

10,000 تومان

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه . 3

2-1- بیان مساله . 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

4- 1- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف آرمانی.. 7

5-1- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

6- 1  فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

7-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

 

فصل دوم

1-2- مقدمه. 10

2-2  بزه دیده 10

1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی…………………………………………………………………………………… 13

1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………………………………. 14

3-3-2 آسیب روانی………………………………………………………………………………………………………………… 16

4-2- تاریخچه حقوق کیفری…………………………………………………………………………………………………. 16

5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی…………………………………………………… 19

7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان…………………………………………………………………. 26

1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان……………………………………………………………. 26

2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………………………… 27

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی……………………………………………….. 32

11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………………………. 32

2-11-1 متغیرهای موقعیتی…………………………………………………………………………………………………….. 34

2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………………………………. 34

3-11-2-سبک مدیریتی…………………………………………………………………………………………………………. 35

12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 36

 

فصل سوم

3-1 مقدمه. 44

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

 

فصل چهارم 49

1-4  مصاديق بزهدیدگی زنان در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري……………………………………….. 50

1-1-4- جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي.. 50

1-1-1-4- قتل.. 51

2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

عنوان                                                                                                    صفحه

 

3-1-1-4- شكنجه…………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-1-1-4- آزار و اذيت…………………………………………………………………………………………………………. 52

2-1-4- جنايات بر ضد آزادي‌هاي فردی .. 52

1-2-1-4 به بردگي گرفتن……………………………………………………………………………………………………… 53

2-2-1-4  تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت……………………………………………………………………………….. 54

3-2-1-4- حبس كردن………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1-4  -تعرضات جنسي………………………………………………………………………………………………….. 54

5-2-1-4- ناپديد كردن اجباري اشخاص………………………………………………………………………………. 56

3-1-4- ساير اعمال ضد بشري……………………………………………………………………………………………… 56

2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

1-1-2-4 خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………… 57

2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی…………………………………………………………………………………. 58

4-1-2-4 خشونت سیاسی……………………………………………………………………………………………………… 59

5-1-2-4 خشونت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………… 59

6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………………………………… 59

7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان……………………………………………………………………………….. 61

1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی……………………………………………………………………………………… 61

2-2-2-4 خشونت خیابانی…………………………………………………………………………………………………….. 62

3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ…. 64

3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

1-3-4 در حیطه بين المللي.. 66

عنوان                                                                                                    صفحه

 

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری………………………………………………………………………………….. 67

1-2-3-4  صلاحیت زمانی…………………………………………………………………………………………………….. 67

2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………………….. 68

3-2-3-4 صلاحیت شخصی………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………………………………… 68

3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بين‎المللي كيفري موجود……………………………………………….. 69

4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………………………………… 75

1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگيري يا بازداشت غيرقانوني.. 77

2-5-4  حق محاكمه درزمان معقول ومناسب يا آزادي از بازداشت… 78

3-5-4- حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه……………………………………… 79

1-3-5-4 حق دسترسي به اطلاعات… 79

2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات………………………………………………………………………………………… 80

3-3-5-4 حق برخورداري از مترجم. 80

4-3-5-4- حقوق دوران بازجويي…………………………………………………………………………………………. 81

1-4-3-5-4حق سكوت… 82

2-4-3-5-4- ممنوعيت اقرارهاي اجباري……………………………………………………………………………… 84

4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بين المللي كيفري.. 85

1-4-5-4 حق تساوي در برابرقانون و دادگاه 85

2-4-5-4- حق رسيدگي عادلانه. 86

3-4-5-4 حق رسيدگي علني.. 86

4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-4-5-4 ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي و مجازات… 88

6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه…………………………………………………………………………… 89

7-4-5-4 حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل………………………………………………………………………….. 90

8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجديد نظر. 91

عنوان                                                                                                    صفحه

 

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

 

فصل پنجم

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

2-5- بررسی سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 95

1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

 

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 107

منابع انگلیسی.. 112

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من