پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

10,000 تومان

پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده

خيار عيب، يکي از خيارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولي در هر يک از اين عقود، شرايط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عيبي که باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خيار خواهد بود. در حالي که در عقد نکاح، فقط عيوب خاصي در زوجين، موجب اعطاي حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خيار عيب، فقط حق فسخ پيش بيني شده است و بحثي از ارش مطرح نيست. در اين پايان نامه، ضمن مقايسه احکام خيار عيب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه‏ي ايران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

واژگان کليدي : خيار عيب، اجاره، نکاح، فسخ

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کليات…………………………………………………………………………………… 5
مبحث اول : تعريف خيار………………………………………………………………………….. 6
گفتار اول : معناي لغوي خيار……………………………………………………………………………. 6
گفتار دوم : معناي فقهي و حقوقي خيار………………………………………………………………… 6
مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص…………………………………………….. 7
گفتار اول : تعريف عيب…………………………………………………………………………………… 8
بند اول :  تعريف عيب از ديدگاه فقها…………………………………………………………………… 8
بند دوم :  تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان……………………………………………………………. 9
گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص………………………………………………………………………….. 10
مبحث سوم : ماهيت عيب و انواع آن………………………………………………………… 11
گفتار اول : ماهيت عيب………………………………………………………………………………………………………. 11
بند اول : ماهيت از بعد نماد طبيعي و متعارف…………………………………………………………. 12
بند دوم : ماهيت از بعد نمونه و نمادي………………………………………………………………….. 12
بند سوم : داوري عرف…………………………………………………………………………………………………………. 13
گفتار دوم : انواع عيب…………………………………………………………………………………………………………. 14
مبحث چهارم: تعريف و اوصاف اجاره و تعريف و اقسام نکاح و موجبات فسخ. 16
گفتار اول : تعريف اجاره و اوصاف آن……………………………………………………………………………………… 16
بند اول : تعريف اجاره…………………………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم : اوصاف اجاره………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن……………………………………………………………………………………….. 18
بند اول : تعريف نکاح………………………………………………………………………………………………………….. 18
بند دوم : اقسام نکاح……………………………………………………………………………………………………………. 19
گفتار سوم : موجبات فسخ نکاح……………………………………………………………………………………………. 20
بند اول : عیوب مشترک………………………………………………………………………………………………………. 20
بند دوم : عیوب مختص مردان…………………………………………………………………………………………….. 22
بند سوم عیوب مختص زنان…………………………………………………………………………………………………. 25
فصل دوم : بررسي احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح…………………… 28
مبحث اول : احکام خيار عيب در عقد نکاح…………………………………………………………… 29
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد نکاح…………………………………………………………………… 31
گفتار دوم : قواعد عمومي حاکم بر فسخ نکاح………………………………………………………………………… 33
بند اول : فوریت فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………………… 34
بند دوم : رضايي بودن فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………. 35
گفتار سوم : آثار ناشي از فسخ نکاح………………………………………………………………………………………. 36
بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه………………………………………………………………………………………. 36
بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه……………………………………………………………………………………. 38
بند سوم : اثر فسخ نکاح برعده زوجه…………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم : تاثير رفع عيب در نکاح در حق دارنده خيار………………………………………………………. 40
گفتار پنجم : احکام بيماري‏هاي جديد بر فسخ نکاح. …………………………………………………………….. 43
بند اول : بعضی از بيماري هاي از نگاه علم پزشکي………………………………………………………………… 43
بند دوم : حصري يا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح………………………………………………………. 45
الف) : ديدگاه حصري بودن عيوب………………………………………………………………………………………… 45
ب) : ديدگاه تمثيلي بودن عيوب………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث دوم : احکام خيار عيب در عقد اجاره…………………………………………………………. 49
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد اجاره…………………………………………………………………… 50
بند اول : موجود بودن عيب…………………………………………………………………………………………………… 50
بند دوم : مخفي بودن عيب…………………………………………………………………………………………………… 51
بند سوم : شخصي بودن عين مستاجره…………………………………………………………………………………. 52
بند چهارم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع………………………………………………………………………. 53
بند پنجم : عدم رفع عيب توسط موجر………………………………………………………………………………….. 54
بند ششم : عدم تبري از عيوب……………………………………………………………………………………………… 54
گفتاردوم : تاثير عيب مورد اجاره در فقه………………………………………………………………………………… 56
بند اول : : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 56
بند دوم :  بطلان اجاره………………………………………………………………………………………………………….. 58
گفتار سوم : تاثير عيب مورد اجاره در قانون مدني………………………………………………………………….. 60
بنداول : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………….. 60
الف) : معيوب شدن عين مستاجره در حين عقد…………………………………………………………………….. 61
ب) : معيوب شدن عين مستاجره بعد از عقد وقبل از قبض……………………………………………………… 62
ج) : معيوب شدن عين مستاجره در اثناي مدت اجاره (بعداز عقد و بعد از قبض)………………………. 63
بند دوم : بطلان اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 64
الف) : حدوث عيب و خروج مال از قابليت انتفاع…………………………………………………………………….. 64
ب) : تاثير عوامل محيطي در عدم امکان استفاده مستاجر……………………………………………………….. 65
گفتار چهارم : عيب مورد اجاره و تاثير آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76 -62- 56………. 66
بند اول : بطلان اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 66
بند دوم : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………… 66
گفتار پنجم : تاثير رفع عيب دراجاره در حق دارنده خيار………………………………………………………… 69
فصل سوم : وجوه اشتراک و افتراق خيار عيب در عقد اجاره و نکاح……… 71
مبحث اول : وجوه اشتراک خيار عيب در اجاره و نکاح……………………………………….. 72
گفتار اول : زمان وجود عيب………………………………………………………………………………………………….. 72
گفتار دوم : مخفي بودن عيب……………………………………………………………………………………………….. 74
گفتار سوم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع………………………………………………………………………. 75
گفتار چهارم : فوريت خيار فسخ……………………………………………………………………………………………. 76
گفتار پنجم : آثار ناشي از وجود عيب در اجاره و نکاح……………………………………………………………….. 77
بند اول : ثبوت حق فسخ…………………………………………………………………………………………………….. 77
بند دوم : عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………………………………… 78
گفتار ششم : اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………………………………. 80
گفتار هفتم : قابليت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………………………………. 81
مبحث دوم : وجوه افتراق خيار عيب در اجاره و نکاح…………………………………………. 83
گفتار اول : تفاوت در نوع عيب……………………………………………………………………………………………… 83
گفتار دوم : تفاوت در طرفين داراي حق فسخ………………………………………………………………………… 84
گفتار سوم : تفاوت در قابليت انتقال حق فسخ……………………………………………………………………….. 85
گفتار چهارم :تفاوت دررفع عيب…………………………………………………………………………………………… 86
گفتار پنجم : تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح………………………………………………….. 87
نتيجه و پيشنهادات: ……………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع: ……………………………………………………………………………………………………………. 93

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من