پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مقايسه تطبيقي وجه التزام و خسارات تنبيهي94

10,000 تومان

پایان نامه مقايسه تطبيقي وجه التزام و خسارات تنبيهي94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقايسه تطبيقي وجه التزام و خسارات تنبيهي94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکيده

در بسياري نظام‌هاي حقوقي جهان، وجه التزام معناي تقريباً ثابتي داشته و به معني مبلغ مقطوعي است که طرفين قرارداد مشخص مي‌کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوي متعهد، وي آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. در مقابل، خسارت تنبيهي نوعي از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنيت، عمد يا بي احتياطي عامل زيان در ورود زيان، وي را به پرداخت آن محکوم مي‌کند؛ لذا، بر خلاف وجه التزام، بيشتر بازدارندگي دارد و نه جنبه‌ي ترميمي، نظام‌هاي حقوقي مختلف جهان، برخورد‌هاي متفاوتي با اين نوع خسارات دارند؛در نظام حقوقي ايران، خسارت تنبيهي فقط در دعاوي بين المللي و در رفتار متقابل مورد حکم قرارمي گيرد. لذا، در دعاوي داخلي بايد از نهاد‌هايي چون وجه التزام، خسارت معنوي، خسارت تأخير تأديه و يا حتي ديه استفاده کرد؛ با اين وجود، در بعضي موارد هيچ يک از اين نهادها جايگزين کاملي نمي‌باشند و در حقوق داخلي ايران نياز به تأسيس نهاد خسارت تنبيهي احساس مي‌شود. به رغم آن که، وجه التزام نيز گاه به دليل کمتر بودن ضرر وارده از ميزان وجه التزام، داراي جنبه تنبيهي و غير‌ترميمي است. اين دو نهاد تفاوت‌هاي بسياري دارند؛ از جمله اين که، خسارت تنبيهي بر عکس وجه التزام نمي‌تواند جنبه‌ي ترميمي داشته باشد؛ افزون بر اين، ميزان خسارت تنبيهي را دادگاه مشخص مي‌کند و نه طرفين قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنيت است.

واژگان کليدي: خسارت تنبيهي، وجه التزام، خسارت ترميمي، بازدارندگي، شبه جرم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق. 5

1-4- پيشينه تحقيق. 5

1-5- اهداف تحقيق. 5

1-5-1- هدف اصلي. 5

1-5-2- اهداف فرعی. 5

1-6- سؤالات تحقيق. 5

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق. 6

1-8- تعريف واژه‏ها 6

1-9- روش تحقيق. 6

فصل دوم: خسارت

2-1- معني لغوي و اصطلاحي خسارت.. 8

2-1-1- معني لغوي خسارت.. 8

2-1-1-1- در لغت فارسي. 8

2-1-1-2- در لغت عربي. 9

2-1-1-3- در لغت انگليسي. 10

2-1-2- معني اصطلاحي خسارت.. 11

2-1-2-1- واژه خسارت در حقوق خارجي. 11

2-1-2-2- واژه خسارت در حقوق داخلي. 12

2-1-2-3- مفهوم خسارت در فقه. 13

2-1-2-4- لزوم ملاک و معيار پذيري تقسيم خسارت.. 15

2-1-2-5-انواع خسارت ناشی از آراء قاضی. 16

2-1-2-5-1- خسارت معنوی: 17

2-1-2-5-2- مصادیق و انواع خسارت معنوی.. 17

2-1-2-6- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق. 19

فصل سوم: خسارت تنبيهي

3-1- مفهوم خسارت تنبيهي. 24

3-2- خسارت تنبيهي و نهادهاي مشابه. 24

3-2-1- خسارت تنبيهي و وجه التزام 25

3-2-2- خسارت تنبيهي و خسارت معنوي.. 25

3-2-2-1- وجوه اشتراک خسارت تنبيهي و خسارت معنوي.. 26

3-2-2-2- وجه افتراق خسارت تنبيهي و خسارت معنوي.. 26

3-2-3- خسارت تنبيهي و جريمه اجبار 26

3-2-3-1- وجه اشتراک خسارت تنبيهي و جريمه اجبار 27

3-2-3-2- وجوه افتراق خسارت تنبيهي و جريمه اجبار 27

3-2-4- خسارت تنبيهي و خسارت تأخير تأديه. 28

3-2-4-1- وجوه اشتراک خسارت تنبيهي و خسارت تأخير تأديه. 28

3-2-4-2- وجوه افتراق خسارت تنبيهي و خسارت تأخير تأديه. 28

3-2-5- خسارت تنبيهي و ديه. 29

3-2-5-1- وجوه اشتراک خسارت تنبيهي و ديه. 29

3-2-5-2-وجوه افتراق خسارت تنبيهي و ديه. 30

3-3- پيشينه‌ خسارت‌تنبيهي. 30

3-3-1- در حقوق انگلستان. 32

3-3-2- در ايالات متحده آمريکا 33

3-3-3- در حقوق کشورهاي عربي. 33

3-3-4- در حقوق ايران. 34

3-4- اهداف خسارت‌تنبيهي. 35

3-4-1- تنبيه يا مجازات.. 35

3-4-2- بازدارندگي. 35

3-4-3- ترميم. 35

3-5- انتقادات وارده بر خسارت‌تنبيهي. 36

3-6- ماهيت و قلمرو خسارت‌تنبيهي. 37

3-6-1- ماهيت کيفري يا مدني خسارت‌تنبيهي. 37

3-6-2- قلمرو خسارت تنبيهي در قراردادها و غير‌قراردادها 39

3-7- شرايط مطالبه‌ي خسارت‌تنبيهي. 40

3-7-1- شرط سوء‌نيت در رفتار موضوع خسارت‌تنبيهي. 40

3-7-2- شرط ورود ضرر در خسارت‌تنبيهي. 41

3-8- احکام و آثار خسارت‌تنبيهي. 42

3-8-1- ميزان خسارت‌تنبيهي. 42

3-8-2- قابليت بيمه کردن خسارت‌تنبيهي. 44

3-8-3- قانون صلاحيت دادگستر‌ي جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 1378 و اصلاح آن مصوب 1372 و جايگزين آن مصوب 1390. 48

3-8-4- نکات مهم در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب 1378و اصلاح آن مصوب 1379، و جايگزين آن دو قانون مصوب 1390. 49

3-8-4-1- عمل متقابل. 49

3-8-4-2- مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي در قانون مصوب 1378و 1379 51

فصل چهارم: وجه التزام

4-1- تعریف و ماهیت وجه التزام 54

4-1-1- تعریف.. 54

4-1-1- ماهیت وجه التزام 54

4-1-3- خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.. 56

4-2- وجه التزام در حقوق ايران : 56

4-3- شرط التزام و شرط انتخاب قانون حاکم. 58

4-4- شرط التزام و شرط تعیین مرجع صالح مقرر در قرارداد 59

4-5- ضمانت اجرایی وجه التزام 62

4-6- تعديل شرط غير مستقيم. 63

4-7- تفسير اراده متعاقدين. 63

4-8- تفسير قانون. 64

4-9- تعديل اجراي قسمتي از تعهد. 67

فصل پنجم: مقايسه تطبيقي خسارت تنبيهي و وجه التزام

5-1- مطالعه تطبيقي وجه التزام 71

5-1-1- تعريف و ماهيت وجه التزام 71

5-1-2- وجه التزام در حقوق فرانسه. 71

5-1-3- وجه التزام در حقوق آلمان. 72

5-1-4- وجه التزام در حقوق انگلستان. 72

5-1-5- وجه التزام در حقوق شوروي سابق. 72

5-1-6- وجه التزام در حقوق ايران. 72

5-2- مطالعه تطبيقي خسارت تنبيهي. 73

5-2-1- تعريف وماهيت خسارت تنبيهي. 73

5-2-2- خسارت تنبيهي در حقوق انگلستان. 75

5-2-3- خسارت تنبيهي در حقوق ايالات متحده آمريکا 76

5-2-4- خسارت تنبيهي در حقوق آلمان. 77

5-2-5- خسارت تنبيهي در حقوق کشورهاي عربي. 78

5-2-6- خسارت تنبيهي در حقوق ايران. 79

5-3- مقايسه وجه التزام و خسارت تنبيهي. 79

5-3-1- وجوه اشتراک خسارت تنبيهي و وجه التزام 79

5-3-2- وجوه افتراق خسارت تنبيهي و وجه التزام 80

نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري.. 82

فهرست منابع. 85

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقايسه تطبيقي وجه التزام و خسارات تنبيهي94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مقايسه تطبيقي وجه التزام و خسارات تنبيهي94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من