پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

10,000 تومان

پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد 328 و 335 قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه 7/2/1339 در 16 ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.

یکی دیگر از مواردی که می­توان سختگیری­های بيشتري را که قانون­گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده 29 آیین­ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.

در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می­کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می­باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.

واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 4

سابقه تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 5

ساختار پایان نامه. 5

1-1سردفتر اسناد رسمی.. 6

1-1-1 تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتراسناد رسمی.. 6

1-1-1-1 تاریخچه سردفتری.. 6

1-1-1-2 تکالیف و وظایف سردفتر. 9

1-1-1-2-1 ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون. 9

1-1-1-2-2 دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده 10

1-1-1-2-3 تصدیق صحت امضاء. 10

1-1-1-2-4 قبول و حفظ اسناد امانتی.. 10

1-1-1-2-5 احراز هویت… 11

1-1-1-2-6 احراز اهلیت… 12

1-1-1-2-7 احراز سمت… 13

1-1-1-3 موارد رد سردفتر. 14

1-2 تعریف مسئولیت مدنی، انواع، مبانی و شرایط.. 14

1-2-1 تعریف مسئولیت مدنی.. 14

1-2-2 انواع مسئولیت مدنی.. 16

1-2-2-1 مسئولیت مدنی قراردادی.. 16

1-2-2-2 مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 16

1-2-3  مبانی مسئولیت مدنی.. 17

1-2-3-1 مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 19

1-2-3-1-1 نظریه تقصیر. 20

1-2-3-1-2 نظریه ایجاد خطر. 20

1-2-3-1-3 نظریه مختلط.. 21

1-2-3-1-4 نظریه تضمین حق.. 22

1-2-3-2 مبانی قانونی مسئولیت مدنی.. 23

1-2-3-2-1 قانون مدنی.. 23

1-2-3-2-2 قانون تجارت… 24

1-2-3-2-3 قانون مسئولیت مدنی.. 24

1-2-3-2-4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی.. 25

1-2-4 ارکان مسئولیت مدنی.. 25

1-2-4-1 وجود ضرر. 25

1-2-4-2 فعل زیان‌بار. 28

1-2-4-3 رابطه سببیت… 29

1-3 مسئولیت انتظامی.. 30

1-3-1 تاریخچه مسئولیت انتظامی سردفتر. 30

1-3-2 تعریف مسئولیت انتظامی سردفتر. 33

1-3-3 تعریف تخلف انتظامی سردفتر. 34

1-3-4 مبنای قانونی تخلف انتظامی سردفتر. 35

1-4 سند رسمی.. 35

1-4-1 تعریف سند. 36

1-4-2 تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی و قانون ثبت… 36

1-4-2-1 تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی.. 36

1-4-2-2 تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت… 37

فصل دوم: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی

2-1 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی.. 40

2-1-1 مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر به طور خاص….. 40

2-1-2 ارکان متشکله مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی.. 41

2-1-3 مسئولیت مدنی سردفتر از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی.. 43

2-1-4 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب… 45

2-1-5 موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و آثار آن. 49

2-1-5-1 موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی.. 49

2-1-5-1-1 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع.. 49

2-1-5-1-2 مسئولیت مدنی سردفتر در مقابل اشخاص ثالث… 55

2-1-5-1-3 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال کانون سردفتران. 56

2-1-5-1-4 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال اشخاص حقوقی.. 56

2-1-5-1-5 سردفتر در برابر سازمان ثبت اسناد و املاک… 57

2-1-5-1-6 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه. 59

2-1-5-1-7 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال دولت… 60

2-1-5-1-8 مسئولیت مدنی سردفتر درقبال خسارات معنوی.. 60

2-1-5-1-9  مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از عدم انجام وظیفه هشدار دهی مراجعین در خصوص عواقب تنظیم سند. 62

2-1-5-2 آثار مسئولیت مدنی سردفتر. 64

2-1-5-2-1 اصل لزوم پرداخت خسارت… 64

2-1-5-2-2 خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌های حرفه‌ای و انواع آن. 66

2-1-5-2-3 جبران خسارت در فرض سقوط مسئولیت مدنی سردفتر. 79

2-2 مسئولیت مدنی سایر مراجع صدور سند رسمی.. 84

2-2-1 مسئولیت مدنی قاضی.. 84

2-2-1-1 منابع قانونی و حقوقی مسئولیت قاضی و شرایط آن و شیوههای جبران خسارت… 85

2-2-1-1-1 منابع قانونی و حقوقی.. 85

2-2-1-1-2 شرایط مسئولیت مدنی قاضی.. 89

2-2-1-1-3 شیوه‌های جبران خسارت توسط قاضی.. 94

2-2-2 اداره ثبت احوال. 98

2-2-2-1 مفهوم اسناد ثبت احوال و انواع آن و مسئولیت مدنی ثبت احوال. 98

2-2-2-1-1 مفهوم اسناد ثبت احوال. 98

2-2-2-1-2 انواع اسناد ثبت احوال. 99

2-2-2-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال. 100

2-2-3 اداره ثبت اسناد و املاک… 101

2-2-3-1 حقوق ثبت اسناد و املاک و حدود صلاحیت و مسئولیت مدنی آنها 102

2-2-3-1-1 تعریف حقوق ثبت اسناد و املاک… 102

2-2-3-1-2 صلاحیت و وظایف مأمورین ثبت اسناد واملاک… 102

2-2-3-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت اسناد واملاک… 103

فصل سوم: مسئولیت انتظامی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی

3-1 مسئولیت انتظامی سردفتراسناد رسمی.. 105

3-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 29 آيین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و مجازات آنان و آيین رسیدگی.. 105

3-1-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر اسناد رسمی.. 105

3-1-1-1-1 تخلفات پرسنلی.. 107

3-1-1-1-2 تخلفات مالی.. 108

3-1-1-1-3 تخلفات اداری.. 109

3-1-1-1-4 تخلفات شغلی و حرفه‌ای.. 110

3-1-1-2 مجازات تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 38 ق. د. ا. ر. ک و 29 آيین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی.. 112

3-1-1-2-1 تخلفات موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده: 112

3-1-1-2-2 تخلفات موجب جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال. 112

3-1-1-2-3 تخلفات موجب انفصال موقت از 3 ماه الی 6 ماه است… 113

3-1-1-2-4 تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال. 114

3-1-1-2-5 تخلفات موجب انفصال دائم. 114

3-1-1-3 مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتر. 115

3-1-1-3-1 بازرسی و فرایند رسیدگی.. 116

3-1-1-3-2 مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر. 117

3-1-1-3-3 وزارت جهاد کشاورزی.. 123

3-1-1-4 مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتر. 124

3-1-1-4-1 اداره امور اسناد و سردفتران. 124

3-1-1-4-2 دادسرای انتظامی سردفتران. 125

3-1-1-4-3 دادگاه بدوی انتظامی سردفتران. 127

3-1-1-4-4 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران. 129

3-2 مسئولیت انتظامی قاضی.. 130

3-2-1 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و مجازات آنها مصوب اسفند 1304. 131

3-2-1-1 تخلف از اجرای ماده‌ي 253 اصول محاکمات حقوقی.. 131

3-2-1-2 بی نظمی در دفاتر. 131

3-2-1-3 بی نظمی در محاکم. 132

3-2-1-4 بینظمی در دادسرا 133

3-2-1-5 تأخیر در رسیدگی.. 133

3-2-1-6 عدم اعلام ختم رسیدگی.. 134

3-2-1-7 وقت بدون درخواست اصحاب دعوا 134

3-2-1-8 غیبت وکیل در جلسه محاکمه. 134

3-2-1-9 افشاي رأی قبل از اعلام رسمی.. 135

3-2-1-10 تخلف از مواد 62 و 63 و97 اصول تشکیلات عدلیه. 135

3-2-1-11 استنکاف از امر رئیس محکمه. 135

3-2-1-12 عدم گزارش تخلفات اداری.. 136

3-2-1-13 رفتار موهن قضات نسبت به یکدیگر. 136

3-2-1-14 اهمال در انجام وظایف مخصوصه. 136

3-2-1-15 عدم ضم اسناد و مدارک طرفین در پرونده 136

3-2-1-16گزارش خلاف واقع.. 137

3-2-1-17 اعمال نفوذ قاضی در امور اداری مربوط به خود. 137

3-2-1-18 مغلوب نفوذ قرار گرفتن قضات و مستخدمین تشکیلات قضايی.. 137

3-2-1-19 احراز عدم لیاقت قاضی از احکام. 137

3-2-1-20 عدم‌ رعایت قوانین موضوعه. 137

3-2-1-21 ایراد عدم صلاحیت ذاتی.. 138

3-2-1-22 تشکیل جلسه‌ي دوم بدون رعایت حد نصاب هیئت قضات… 138

3-2-1-23 طفره و تعلل از صدور رأی.. 138

3-2-1-24 اعمال و رفتار مغایر با شئون  قضایی.. 138

3-2-1-25 تکرار تخلف…. 139

3-2-1-26 تخلف از مواد نظامنامه به وسیله اعضاي محکمه انتظامی.. 139

3-2-1-27 غیبت قضات… 139

3-2-2 تخلفات و مجازات قضات با امعان نظر بر سایر قوانین.. 139

3-3 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت احوال. 141

3-4 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک… 141

نتیجه گیری و پیشنهادات… 143

منابع و مآخذ. 152

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من