پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن

10,000 تومان

پایان نامه منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن 15 شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد                                                                               . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده 9 موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .

کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا

فهرست مطالب

چکیده. 8

مقدمه. 9

الف :  بیان مسأله. 10

ب :  اهداف تحقیق.. 11

ج : سوالات… 11

د :  فرضیه. 11

ه : پیشینه تحقیق.. 11

و : روش تحقیق.. 12

ز : موانع و دشواری ها. 12

ح : سازماندهی و ساختار پژوهش…. 12

فصل اول.. 14

کلیات… 14

مقدمه. 15

بخش اول : تعاریف…. 15

مبحث اول : تعریف مال.. 15

بند اول : تعریف لغوی مال.. 15

بند دوم : تعریف اصطلاحی مال.. 16

الف – تعریف مال در اصطلاح فقهی.. 16

ب – تعریف مال در اصطلاح حقوقی.. 16

مبحث دوم : تعریف مالکیت… 17

بند اول  :  تعریف لغوی مالکیت… 17

بند دوم :  تعریف اصطلاحی  مالکیت… 18

الف – تعریف مالکیت در اصطلاح فقهی.. 18

ب – تعریف مالکیت در اصطلاح حقوقی.. 18

مبحث سوم : تعریف حق.. 19

بند اول : تعریف لغوی حق.. 19

بند دوم : حق در اصطلاح حقوق.. 20

مبحث چهارم : تعریف حق معنوی.. 20

بند اول : تعریف لغوی حق معنوی.. 21

بند دوم : تعریف حق معنوی در اصطلاح حقوقی.. 22

مبحث پنجم : تعریف  حقوق.. 22

مبحث ششم : تعریف دارایی.. 23

بند اول : خصوصیات اصلی دارایی.. 24

بند دوم : انواع دارایی.. 24

مبحث هفتم : تعریف مالکیت فکری.. 24

بخش دوم : تاریخچه مالکیت فکری ادبی – هنری… 30

مبحث اول : پیشینه تاریخی مالکیت فکری ادبی-هنری.. 30

بند اول : دوران باستان.. 30

بند دوم : قرون وسطی.. 33

بند سوم : عصر جدید ( رنسانس، قرن هجدهم و نوزدهم ). 34

فصل دوم.. 37

حمایت کپی رایت در قوانین ایران.. 37

مقدمه. 38

بخش اول : کپی رایت… 39

مبحث اول :  انواع آثارعلمي، ادبي و هنري.. 39

بند اول : اثار نوشته. 39

الف – آثار نوشته اصلي.. 39

ب –  اثار نوشته تبديلي.. 41

الف : ترجمه. 41

ب : اقتباس…. 42

ج : تلخيص          42

بند دوم :  آثار سمعي و بصري.. 42

الف – اثر راديويي.. 42

ب – اثر تلويزيوني.. 43

ج – اثر سينمايي.. 43

د – اثر موسيقي و صوتي.. 43

بند سوم : آثار تجسمي.. 43

بند چهارم : آثار ابتكاري بر پايه فرهنگ عامه. 43

مبحث دوم : شرایط اثارمورد حمایت در نظام مالکیتهای ادبی و هنری.. 44

بند اول : محسوس بودن شكل آثار. 44

بند دوم : اصيل بودن اثر. 46

بند سوم : چاپ يا پخش ، يا نشر اثر. 50

بند چهارم : ماليت داشتن اثر. 51

بند پنجم : ثبت اثر. 51

بند ششم : مشروع بودن اثر. 53

بند هفتم : اعلام مشخصات اثر. 55

بند هشتم : تشخيص و شناسايي پديد آورنده. 56

بند نهم : اثر گمنام. 56

بند دهم : اثر مستعار. 56

بند یازدهم : اثر مشترك… 57

بند دوازدهم : آثار ترکیبی.. 57

مبحث دوم : اقسام و انواع حقوق مالکیت ادبی _  هنری.. 58

بند اول :  انواع حقوق مادی.. 58

الف – حق تکثیر. 59

ب – حق عرضه و اجرا ی اثر. 61

ج – حق ترجمه. 62

د – حق اقتباس ، تلخیص و تبدیل. 62

ه – حق استفاده از پاداش…. 62

و – حق تعقیب.. 63

بند دوم : انواع حقوق معنوی.. 63

الف – حق انتساب اثر. 63

ب – حق حرمت و تمامیت اثر. 65

ج – حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر. 65

بخش دوم : حمایت حقوقی و قراردادی از کپی رایت… 66

مبحث اول : حمایت حقوقی از کپی رایت… 66

بند اول : حق مادي.. 66

الف : ویژگی های حقوق مادی مولف…. 66

قسمت اول :  قابل انتقال بودن.. 67

الف – انتقال اختياري یا قراردادی.. 68

الف / انتقال حق به شخص حقيقي.. 69

ب / انتقال حق به سفارش دهنده. 70

ج / انتقال حق به شخص حقوقي.. 70

د /  قرارداد انتقال اثار اشتراکی.. 71

ب –  انتقال قهری.. 71

الف /  انتقال حق به موصي له. 72

ب /  انتقال حقوق مادی به زوجه متوفی.. 72

ج / انتقال حق به توقيف يا تأمين كننده. 73

قسمت دوم : موقت بودن.. 73

بند دوم : حق معنوي.. 74

الف : ویژگی های حقوق معنوی مولف…. 75

الف – غیر قابل انتقال.. 76

ب – محدود نبودن به زمان و مکان.. 85

ج – قابلیت استناد. 87

د – غیر مادی بودن حق معنوی.. 87

مبحث دوم : حمایت قراردادی از کپی رایت… 88

بند اول : ماهیت حقوق قراردادی واگذاری حق مولف…. 88

الف –  نظریه انتقال مالکیت… 88

الف / انتقال حق مولف : بیع.. 89

ب / انتقال حق مولف : عقد اجاره. 95

ج / انتقال حقوق مولف : عقد صلح.. 99

ب – نظریه اعطای مجوز بهره برداری.. 100

ج – نظریه اعطای مجوز در حقوق ایران.. 101

بخش سوم : ضمانت اجرای کپی رایت درقوانین ایران.. 102

مبحث اول : شیوه های جبران خسارت نقض کپی رایت… 102

بند اول : ضمانت اجرای کپی رایت… 108

الف :  مسئولیت کیفری نقض کپی رایت… 109

الف / نشر و پخش و عرضه غیر قانونی.. 109

ب / بکاربردن غیر قانونی معرف اثر. 112

ج / اقتباس غیر قانونی.. 113

د / تغییر یا تحریف اثر. 114

ه / جرائم مربوط به نرم افزارهای رایانه ای.. 116

و / جرائم ارتکابی توسط چاپخانه و بنگاههای ضبط صوت.. 117

ب :  مسئولیت مدنی تقض کپی رایت… 120

الف – مسئولیت مدنی ناشی از تعرض به حق کپی رایت… 122

فصل سوم.. 129

کنوانسیون برن در خصوص حمایت از اثار ادبی – هنری… 129

مقدمه. 130

مبحث اول : کنوانسیون  برن در خصوص حمایت از اثار ادبی – هنری.. 131

بند اول :  مقدمه کنوانسیون.. 134

بند  دوم :  مقررات ماهوی.. 136

بند  سوم :  مقررات ماهوی مربوط به کشورهای در حال توسعه. 139

بند  چهارم :  مقررات شکلی.. 143

بند  پنجم :  مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن.. 144

فصل چهارم.. 145

منافع و مزایا الحاق ایران به کنوانسیون برن.. 145

مقدمه. 146

بخش اول : پیشینه مالکیت ادبی – هنری  در ایران.. 146

مبحث اول :  مرحله فقدان قوانین.. 146

مبحث دوم :  مرحله تدوین قوانین.. 148

بخش دوم : گونه‌های آثار هنری و ادبی مورد حمایت قانون    150

بخش سوم :  مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران.. 152

مبحث  اول :  مباني قانوني.. 152

بند اول : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.. 152

بند دوم : قانون مدنی.. 153

بند سوم :  قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348. 154

بند چهارم : قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352. 154

بند پنجم : طرح ایین نامه نصب اجباری علائم صنعتی برای بعضی از اجناس دارویی ، خوراکی و ارایشی مصوب 1328. 155

بند ششم : قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ایین نامه های ان.. 155

بند هفتم : لایحه قانون تشکیل انفورماتیک کشور. 155

بخش چهارم : ارای مخالفان و موافقان پیوستن به کنوانسیون برن ( کپی رایت ). 155

مبحث اول :  عقیده مخالفان پیوستن به کنوانسیون برن.. 156

مبحث دوم : عقیده موافقان  پیوستن به کنوانسیون برن.. 158

بخش پنجم : مزایای پیوستن ایران به کنوانسیون برن.. 164

مبحث اول : مزایای سیاسی الحاق ایران به کنوانسیون برن.. 164

مبحث دوم : مزایای فرهنگی و اجتماعی الحاق به کنوانسیون برن.. 167

مبحث سوم : مزایای اقتصادی الحاق ایران به کنوانسیون برن.. 169

فصل پنجم.. 172

نتیجه گیری… 172

نتیجه گیری و پیشنهادات… 173

منابع و مآخذ.. 176

کتب فارسی… 176

کتب عربی… 180

کتب انگلیسی… 180

فصل نامه ها و مجلات و روزنامه ها. 180

تقریرات… 183

پایان نامه ها. 183

قوانین و کنوانسیونهای بین المللی… 184

سایت… 185

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من