پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف

10,000 تومان

پایان نامه نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان مخاصمات موكول مي گردد.در اين تحقيق به دنبال آن هستيم كه مشخص نماييم  نظام حقوقي بين المللي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف به چه نحو  مي باشد؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت مي باشد كه نظام حقوقي بين المللي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بين الملل بشردوستانه،حقوق بين الملل مسئوليت بين المللي و حقوق بين الملل كيفري ،بيش ترين توجه را به سوي خود جلب كرده است. با اين حال نمي توان صرفا به الزامات حقوقي براي پيشبرد نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف اكتفاء كرده بلكه در كنار آن بايد به الزامات ساير نظامات مانند نظامات روابط بين المللي نيز در اين زمينه توسل جست.

كليد واژگان: تسليحات متعارف، سازمان ملل متحد،كنترل تسليحات.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………….3

مقدمه كلي…………………………………………………………………………………………………………………..4

سابقه علمي…………………………………………………………………………………………………………………6

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:كليات………………………………………………………………………10

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………11

مبحث اول:تعريف و تبيين انواع تسليحات متعارف………………………………………………13

گفتار اول:تعريف تسليحات متعارف………………………………………………………………………………13

گفتار دوم:تببين انواع تسليحات متعارف……………………………………………………………………..15

گفتار سوم: مقايسه  تسليحات متعارف و غيرمتعارف…………………………………………………….18

مبحث دوم:عوامل توجه به كاربرد تسليحات متعارف در جامعه بين المللي در دوران معاصر ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..19

گفتار اول: عوامل حقوقي………………………………………………………………………………………………….19

گفتار دوم:عوامل سياسي…………………………………………………………………………………………………..22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادي……………………………………………………………………………………………..23

مبحث سوم:جايگاه كاربرد تسليحات متعارف در نظريه هاي روابط بين الملل…………..25

گفتار اول: رئالیسم و  كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………….26

گفتار دوم:ايده آليسم و كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………..31

گفتار سوم: مهدويت و كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………….38

مبحث   چهارم:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در نواحي مختلف………………………..42

گفتار اول:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در قطب جنوب و شمال………………………………….43

بند اول:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در قطب جنوب………………………………………………….43

بند دوم:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در قطب شمال…………………………………………………47

گفتار دوم:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در فضاي ماوراي جو …………………………………….50

بند اول:عمده كاربرد تسليحات متعارف در فضاي ماوراي جو…………………………………………..51

1-انجام تحقيقات و آزمايشات تسليحاتي فضايي…………………………………………………………….51

2-كاربرد عملي تسليحات متعارف در فضاي ماوراي جو…………………………………………………..51

بند دوم:اصول حاكم بر فضاي ماوراي جو و رابطه آنها با كاربرد تسليحات متعارف…………….53

1-اصل آزادي بهره برداري و برابري و رابطه آن با كاربرد تسليحات متعارف در فضا…………..53

2-اصل احتياط در حقوق بين الملل فضا و كاربرد تسليحات متعارف در فضا…………………….55

3-اصل تلاش مقتضي و كاربرد تسليحات متعارف در فضا……………………………………………..55

بند سوم:اقدامات ممكن به منظور حل و فصل اختلافات بين المللي در زمينه كاربردهاي غيرقانوني تسليحات متعارف در فضاي ماوراي جو………………………………………………………………………………57

1-مشورت…………………………………………………………………………………………………………………..57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهايي مسئوليت بين المللي دولت هاي ملل متحد………58

گفتار سوم:ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در درياهاي آزاد………………………………………….59

بند اول:كاربرد تسليحات متعارف بر عليه دزدي دريايي………………………………………………..64

بند دوم:كاربرد تسليحات متعارف بر عليه تروريسم دريايي…………………………………………….66

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………68

 

فصل سوم:قواعد حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در سطح سازمان هاي بين المللي و دولت ها………………………………………………………………………………………….70

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….71

 

مبحث اول:ارزيابي اقدامات سازمان ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………..….………74

گفتار اول:ارزيابي اقدامات مجمع عمومي ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف….74

بند اول:تصويب قطعنامه هاي مرتبط با كاربرد تسليحات متعارف………………………………………….75

1-قطعنامه هاي مربوط به پيشگيري از كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف……………………………75

2-قطعنامه هاي مربوط به مقابله با كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف………………………………….76

3-قطعنامه هاي مربوط به اقدامات پساكاربردي تسليحات متعارف………………………………………….76

بند دوم:تدوين كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با كاربرد تسليحات متعارف………………………78

1-كنوانسيون منع برخي تسليحات متعارف…………………………………………………………………………..79

2-پروتكل اجزاء غيرقابل تشخيص………………………………………………………………………………………..82

3-پروتكل اصلاحي مين هاي زميني،تله هاي انفجاري و ساير شيوه هاي آن…………………………83

4-پروتكل راجع به تسليحات آتش زا…………………………………………………………………………………..84

5-پروتكل ليزرهاي كوركننده……………………………………………………………………………………………….87

6-پروتكل بقاياي انفجاري جنگ…………………………………………………………………………………………89

7-كنوانسيون اتاوا در مورد مين هاي زميني………………………………………………………………………..91

8-كنوانسيون مهمات خوشه اي…………………………………………………………………………………………..94

بند سوم:نهادهاي مجمع عمومي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………….96

1-كميسيون خلع سلاح……………………………………………………………………………………………………….96

2-كنفرانس خلع سلاح ملل متحد……………………………………………………………………………………….97

3-اداره خدمات اقدام مين ملل متحد………………………………………………………………………………….98

4-موسسه تحقيقات خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………………99

گفتار دوم:اقدامات شوراي امنيت ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………100

بند اول:اعمال تحريم هاي تسليحاتي و تاثير آن بر كاربرد تسليحات متعارف………………………101

1-تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت بر عليه جمهوري اسلامي ايران………………………………………..102

الف-تحريم تسليحاتي قطعنامه 1737……………………………………………………………………………102

ب-تحريم تسليحاتي قطعنامه 1747……………………………………………………………………………..105

ج-تحريم تسليحاتي قطعنامه 1929………………………………………………………………………………106

2-بررسي تطبيقي تحريم تسليحاتي متعارف شوراي امنيت عليه ايران با كره شمالي………..107

3-بررسي تطبيقي تحريم تسليحاتي متعارف شوراي امنيت عليه ايران با عراق……………….110

بند دوم:تجويز مداخله نظامي و تاثير آن بر كاربرد تسليحات متعارف………………………………112

بند سوم:نهادهاي شوراي امنيت در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………………………114

1-كميته ستاد فرماندهي نظامي…………………………………………………………………………………..115

2-كميسيون تسليحات متعارف ملل متحد…………………………………………………………………….116

3-كميته ضد تروريسم………………………………………………………………………………………………….117

4-كميته تحريم هاي شوراي امنيت………………………………………………………………………………119

گفتار سوم:ارزيابي آراي ديوان بين المللي دادگستري راجع به تنظيم كاربرد تسليحات متعارف… 120

بند اول:راي مشورتي راجع به تهديد يا توسل به تسليحات هسته اي………………………………120

بند دوم:قضيه ديوار حايل………………………………………………………………………………………………122

بند سوم:قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده آمريكا در نيكاراگوئه………..124

بند چهارم:قضيه نسل كشي بوسنيايي ها…………………………………………………………………………126

گفتار چهارم:ارزيابي اقدامات دبيركل ملل متحد راجع به كاربرد تسليحات متعارف……………127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد براي محدود كردن تجارت غيرقانوني در تسليحات كوچك و سبك..129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازي تسليحات كوچك…………………………………………………….131

بند سوم:گزارشگران ويژه………………………………………………………………………………………………..131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………….132

بند پنجم:صندوق تسهيلات حمايت كننده از تنظيم تسليحات ملل متحد(آنسكار)……………134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد……………………………………………………….134

گفتار پنجم:شوراي اقتصادي-اجتماعي ملل متحد و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………….136

گفتار ششم:موسسات تخصصي و سازمان هاي مستقل از سازمان ملل متحد و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………………138

بند اول:سازمان بين المللي دريانوردي(ايمو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………………..138

بند دوم:سازمان علمي،آموزشي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…140

بند سوم:سازمان جهاني گمرك و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……………………………………143

بند چهارم:سازمان تجارت جهاني و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………144

مبحث دوم:اقدامات سازمان هاي بين المللي فرامنطقه اي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………….…………….146

گفتار اول:سازمان پيمان آتلانتيك شمالي(ناتو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………….147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………150

گفتار سوم:سازمان همكاري هاي اسلامي و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……………………..151

گفتار چهارم:اتحاديه عرب و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………….153

مبحث سوم:اقدامات سازمان هاي بين المللي منطقه اي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………..….………………..156

گفتار اول:اقدامات اتحاديه اروپايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………….156

بند اول:اسناد اتحاديه اروپايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……………………………157

بند دوم:موارد كاربرد تسليحات متعارف توسط اتحاديه اروپايي………………………………………….162

1-دولت چهارچوب در قالب سياست دفاع و امنيت مشترك……………………………………………..162

2-گروه هاي نبرد در چهارچوب سياست دفاع و امنيت مشترك…………………………………………163

3-گروه توانا و مايل بر اساس چهارچوب سياست دفاع و امنيت مشترك……………………………..164

بند سوم:نهادهاي عضو و همكار اتحاديه اروپايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………165

1-سازمان امنيت و همكاري اروپا……………………………………………………………………………………….165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا…………………………………………………………………………………………………..167

گفتار دوم:اقدامات اتحاديه آفريقايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………….168

بند اول:اعلاميه باماكو………………………………………………………………………………………………………..169

بند دوم:كنوانسيون جامعه اقتصادي غرب آفريقا راجع به تسليحات كوچك و سبك،مهمات آنها و ساير مواد مرتبط………………………………………………………………………………………………………………………………170

بند سوم:پروتكل نايروبي…………………………………………………………………………………………………….171

بند چهارم:پروتكل جامعه توسعه جنوب آفريقا راجع به تسليحات آتشين،مهمات و مواد مرتبط..173

بند پنجم:كنوانسيون كين شاسا………………………………………………………………………………………..174

گفتار سوم:اقدامات سازمان كشورهاي آمريكايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……..175

بند اول:كنوانسيون آمريكايي بر عليه توليد غيرقانوني و قاچاق تسليحات آتشين،مواد انفجاري،مهمات و ساير مواد مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………….176

بند دوم:كنوانسيون آمريكايي شفافيت در تحصيل تسليحات متعارف…………………………………….178

بند سوم:قوانين نمونه به منظور كنترل جابه جايي بين المللي تسليحات آتشين،قطعات،بخش ها و مهمات آنها………………………………………………………………………………………………………………………………..179

گفتار چهارم:اقدامات شوراي همكاري خليج فارس در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همكاري شانگهاي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………………………………………………………..186

گفتار اول: اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف……………….186

گفتار دوم: اقدامات ايالات متحده آمريكا در زمينه كاربرد تسليحات متعارف…………………………….191

گفتار سوم: فدراسيون روسيه و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………196

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………...…………….200

 

فصل چهارم:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در شاخه هاي مختلف حقوق بين الملل……………………………………………………..…..………201

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….202

مبحث اول:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ……………………………………………………………………………………………………………………………….204

گفتار اول: ارزيابي نظري نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور…………………………………………………………………………………………………………………………………………….204

بند اول: دفاع مشروع و قانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………….204

بند دوم:دفاع مشروع پيش دستانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف………………………206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف……………………………210

بند چهارم:دكترين مسئوليت حمايت و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف……………………216

بند پنجم:دكترين مداخله به حمايت از حقوق اتباع در خارج و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………………………………..222

بند ششم:دكترين مداخلات دموكراسي خواهانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف……..225

گفتار دوم:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در زمان صلح………………………..228

بند اول:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در كنترل آشوب هاي خياباني…….228

بند دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در عمليات حفظ صلح……………231

بند سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در زمان رضايت دولت ميزبان…..235

گفتار سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات مسلحانه داخلي و غيربين المللي………………………………………………………………………………………………………………..238

بند اول: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات مسلحانه داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………238

بند دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات مسلحانه غيربين المللي……………………………………………………………………………………………………………………………………..242

1-استناد به ماده 3 مشترك در كاربرد تسليحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي……243

2- استناد به  شرط مارتنس در كاربرد تسليحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي…….245

3-تسري قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه بين المللي بر كاربرد تسليحات متعارف…………………..246

4-قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه غيربين المللي بر كاربرد تسليحات متعارف………………………..246

گفتار سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات مسلحانه بين المللي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..247

بند اول:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در جنگ هاي زميني………………..247

1-تانك ها……………………………………………………………………………………………………………………………..250

2-تسليحات كوچك و سبك………………………………………………………………………………………………….252

3-مين هاي زميني………………………………………………………………………………………………………………254

بند دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در جنگ هاي دريايي………….255

1-مقررات موجود بين المللي در زمينه تسليحات متعارف دريايي…………………………………………256

الف-كشتي هاي جنگي………………………………………………………………………………………………………..256

ب-زيردريايي هاي نظامي…………………………………………………………………………………………………..258

ج-مين گذاري دريايي…………………………………………………………………………………………………………259

د-كاربرد اژدرها…………………………………………………………………………………………………………………..262

2-كاربرد تسليحات متعارف دريايي در وضعيت هاي مختلف جنگ دريايي……………………………263

الف-كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت انسداد دريايي……………………………………………………..263

ب-كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت محاصره دريايي……………………………………………………..263

3-اصول مشترك در كاربرد تسليحات متعارف در جنگ هاي دريايي…………………………………….265

الف-اصل تفكيك ميان كشتي هاي تجاري و نظامي…………………………………………………………….265

ب-اصل عدم كاربرد كشتي هاي جنگي عليه كشتي هاي بي طرف………………………………………266

بند سوم:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در جنگ هوايي………………….268

1-تسليحات متعارف هوايي………………………………………………………………………………………………270

الف-هواپيماهاي جنگي……………………………………………………………………………………………………270

ب-پهپادها………………………………………………………………………………………………………………………272

-اصل تفكيك و كاربرد پهپادهاي جنگي…………………………………………………………………………..274

-رعايت اصل تناسب در كاربرد پهپادها…………………………………………………………………………….278

-اصل حفاظت از محيط زيست در كاربرد پهپادها…………………………………………………………….280

مبحث دوم:ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………………………..………………….282

گفتار اول:تعهدات عمومي دولت ها در زمينه كاربرد تسليحات متعارف بر مبناي قواعد بين الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………………………………………………………285

بند اول:التزامات دولت ها در منع كاربرد هر نوع تسليحات متعارف……………………………………286

بند دوم:التزامات ماده يك مشترك كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو به منظور كنترل كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………287

بند سوم:التزامات حقوق بشري دولت ها به منظور تضمين رعايت قواعد بين الملل بشردوستانه در كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………..288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتكل اول الحاقي…………………………………………………290

گفتار دوم:كاربرد تسليحات متعارف از منظر اصول بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه………….291

بند اول:كاربرد تسليحات متعارف و اصل منع آسيب غيرضروري………………………………………………..291

بند دوم:كاربرد تسليحات متعارف و اصل منع آسيب به محيط زيست………………………………………..297

بند سوم:كاربرد تسليحات متعارف و اصل تفكيك…………………………………………………………………….299

بند چهارم:كاربرد تسليحات متعارف و اصل تناسب………………………………………………………………….303

بند پنجم:كاربرد تسليحات متعارف و اصل ضرورت نظامي……………………………………………………….306

گفتار سوم:كاربرد تسليحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات……………………………307

بند اول:كاربرد تسليحات متعارف توسط رزمندگان…………………………………………………………………….307

بند دوم:كاربرد تسليحات متعارف توسط غيرنظاميان…………………………………………………………………310

بند سوم: كاربرد تسليحات متعارف توسط كاركنان شركت هاي خصوصي نظامي………………………..311

1-تعريف شركت هاي خصوصي نظامي……………………………………………………………………………………..312

2-اسناد بين المللي در زمينه مراعات حقوق بين الملل بشردوستانه توسط شركت خصوصي نظامي..313

3-كاركنان شركت هاي خصوصي نظامي در صورت نداشتن مجوز كاربرد تسليحات متعارف………….319

4-كاركنان شركت هاي خصوصي نظامي در صورت داشتن مجوز كاربرد تسليحات متعارف………….323

الف-كاركنان شركت هاي خصوصي نظامي پشتيباني و غيرنظاميان متابعت كننده ……………………..324

ب-كاركنان شركت هاي خصوصي نظامي و وصف رزمنده ………………………………………………………..325

مبحث سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق مسئوليت بين المللي……………………………………………………………………………………………………..……………..327

گفتار اول:مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال مشاركت در كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف…327

بند اول:مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف توسط گروه هاي تحت كنترل آنها……………………………………………………………………………………………………………………..332

1-ملاك كنترل موثر و كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………….333

2-ملاك كنترل كلي در كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………….335

3-ملاك كنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئوليت بين المللي دولت ها……………………………….338

4-ملاك كنترل حاكم بر انتساب اعمال گروه هاي تروريستي به دول حامي در كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………..338

بند دوم:مشاركت دولت ها در كاربرد تسليحات متعارف از طريق واسطه گري غيرقانوني………339

گفتار دوم: مسئوليت بين المللي كاربرد مستقيم انواع تسليحات متعارف توسط دولت بكارگيرنده..340

بند اول:تسليحات متعارف دريايي………………………………………………………………………………………..341

بند دوم:تسليحات متعارف هوايي…………………………………………………………………………………………342

بند سوم:تسليحات متعارف زميني……………………………………………………………………………………..343

گفتار سوم:مسئوليت بين المللي دولت ها در كاربرد تسليحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………344

بند اول:پيروزي شورشيان در جريان يك مخاصمه داخلي………………………………………………..344

بند دوم:پيروزي حكومت بر شورشيان در جريان يك مخاصمه داخلي……………………………..345

مبحث چهارم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق بين الملل كيفري…………………………………………………………………………………………………..…………..346

گفتار اول:نهادهاي بين المللي كيفري و انتظامي در زمينه مبارزه با كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………….347

بند اول:سازمان بين المللي پليس جنايي(اينترپل). و كاربرد تسليحات متعارف………………347

بند دوم:ديوان بين المللي كيفري و كاربرد تسليحات متعارف………………………………………..349

بند سوم:ديوان بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و كاربرد تسليحات متعارف……..351

بند چهارم:ديوان بين المللي كيفري براي رواندا و كاربرد تسليحات متعارف…………………..354

گفتار دوم:ارتكاب جنايات بين المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف………………………355

بند اول:كاربرد تسليحات متعارف و جنايت تجاوز سرزميني…………………………………………355

بند دوم:كاربرد تسليحات متعارف و جنايات جنگي………………………………………………………356

بند سوم:كاربرد تسليحات متعارف و جنايات عليه بشريت…………………………………………….359

بند چهارم:كاربرد تسليحات متعارف و جنايت نسل كشي…………………………………………..360

بند پنجم:كاربرد تسليحات متعارف و جنايت تروريستي……………………………………………..362

گفتار سوم:علل موجهه ارتكاب جنايات بين المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف……365

بند اول:دفاع مشروع…………………………………………………………………………………………………366

بند دوم:اجراي اوامر آمر قانوني………………………………………………………………………………..367

بند سوم:اضطرار………………………………………………………………………………………………………368

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………….…….……………370

 

 

فصل پنجم: ارزيابي چالش ها و خلاء ها و راهكارها در كاربرد تسليحات متعارف در حقوق و روابط بين الملل ………………………………………………………………..371

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمينه اجراي بهتر الزامات روابط بين الملل در كاربرد تسليحات متعارف…………………………………………………………………………………………………….374

گفتار اول:وجود دولت هاي ناتوان و معضل كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف………..374

گفتار دوم:ضرورت توجه بيشتر جامعه بين المللي به ديپلماسي پيشگيرانه……………..378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساكاربردي تسليحات متعارف…………………………………….382

گفتار چهارم:همگرايي بيشتر دولت هاو سازمان هاي بين المللي…………………………..383

گفتار پنجم:افزايش نقش سازمان هاي غيردولتي و افراد در تنظيم كاربرد تسليحات متعارف….385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمينه اجراي موثرتر حقوق بين الملل بشردوستانه در كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………….388

گفتار اول: تسليحات متعارف خودكار و خلاء قانوني ناشي از  كاربرد آنها ……………………389

گفتار دوم:تسليحات  متعارف غيركشنده و خلاء قانوني ناشي از  كاربرد آنها………………393

گفتار سوم:تسليحات  متعارف دوگانه و خلاء قانوني ناشي از  كاربرد آنها………………….397

گفتار چهارم:تسليحات متعارف حاوي فناوري نانو و خلاء قانوني ناشي از كاربرد آنها…..398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامي در كاربرد تسليحات متعارف نوين……………….411

گفتار ششم:عدم تعيين نهاد ناظر بر اجراي مقررات كنوانسيون هاي بين المللي ناظر بر كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………………..413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمينه اجراي موثرتر حقوق بين الملل كيفري در كاربرد تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………….414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتكاب جنايات بين المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف…..414

گفتار دوم:ضرورت اعطاي استقلال بيشتر به نهادهاي بين المللي كيفري……………………………………..417

گفتار سوم:وجود مصونيت مقامات رسمي  كشورها در مشاركت در كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف..418

مبحث چهارم:رويكردهاي پيشنهادي به منظور تنظيم موثرتر كاربرد تسليحات متعارف در نظام جمهوري اسلامي ايران…………………………………………………………………………………………………….425

گفتار اول:تاكيد بيشتر بر همكاري جنوب-جنوب………………………………………………………………………426

گفتار دوم:توسعه و به روز كردن حقوق بشردوستانه اسلام حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف……..428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاري جنبه هاي مختلف تروريسم در نظام حقوقي ايران…………………….431

گفتار چهارم:تاكيد بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران به منظور پيشگيري از كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوري اسلامي ايران در اسناد بين المللي مرتبط با كاربرد تسليحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………………………….437

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………440

فصل ششم:نتيجه گيري كلي………………………………………………………………441

نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………………………….442

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………..446

چكيده انگليسي………..…………………….………………………………..………………..……………………476

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من